Zasady określające zakres obowiązków Spółdzielni i członków Spółdzielni, w zakresie napraw lokali oraz rozliczeń z tego tytułu

Zasady dotyczą członków Spółdzielni, osób nie będących członkami, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, właścicieli lokali nie będący członkami Spółdzielni oraz najemców użytkujących lokale mieszkalne i lokale o innym przeznaczeniu.

Członek Spółdzielni – osoba fizyczna lub prawna.

Użytkownik lokalu - członek Spółdzielni, osoba nie będąca członkiem, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, właściciel lokalu nie będący członkiem Spółdzielni oraz najemcy użytkujący lokale mieszkalne i lokale o innym przeznaczeniu.

Użytkownik garażu- członek Spółdzielni, osoby nie będące członkami, którym przysługują spółdzielcze prawa do garażu, właściciele nie będący członkami Spółdzielni oraz najemcy użytkujący garaże.

Najemca lokalu- inna osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.

I. Naprawy wewnątrz lokali mieszkalnych obciążające Spółdzielnię

 1. Podstawowy zakres obowiązków Spółdzielni w dziedzinie napraw wewnątrz lokali obejmuje naprawy lub wymianę:
  1.1. przewodów instalacji wodociągowej (zimna woda, ciepła woda) do wodomierza indywidualnego wraz z zaworem odcinającym dopływ wody do instalacji wewnątrz lokalu mieszkalnego,
  1.2. pionów kanalizacyjnych wraz z podejściami typowymi do urządzeń oraz udrażnianie pionów,
  1.3. przewodów instalacji gazowej do zaworów odcinających dopływ gazu do urządzeń odbiorczych wraz z zaworem,
  1.4. instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i zaworami (bez głowic- za wyjątkiem kompleksowej modernizacji instalacji w budynku). W razie awarii Spółdzielnia usuwa usterkę i dokonuje wymiany na grzejnik standardowy, za wyjątkiem grzejników wymienionych we własnym zakresie przez użytkownika lokalu,
  1.5. przewodów instalacji elektrycznej do podłączenia ich do tablicy bezpieczników wraz z tablicą (bez bezpieczników),
  1.6. węglowych pieców grzewczych. Jeżeli za zgodą Spółdzielni użytkownik lokalu dokona wymiany ogrzewania piecowego na etażowe gazowe,Spółdzielnia jednorazowo partycypuje w kosztach uszczelnienia przewodu spalinowego maksymalnie do wysokości kosztu przebudowy jednego pieca węglowego grzewczego,
  1.7. tynków ścian i sufitów wg oceny inspektora nadzoru budowlanego,
  1.8. instalacji domofonowej w lokalu mieszkalnym, z wyłączeniem słuchawki domofonowej,
  1.9. uszkodzonych elementów konstrukcyjnych lokalu, wg oceny inspektora nadzoru budowlanego,
  1.10. skrzynek pocztowych przynależnych do lokalu mieszkalnego i utrzymanie ich w należytym stanie, bez wymiany zamków,
  1.11. stolarki okiennej w zakresie niezbędnym do bezpiecznego użytkowania w trybie awaryjnym,
  1.12. okien, drzwi balkonowych i drzwi wejściowych do mieszkań usytuowanych na zewnątrz budynku.
  1.12.1 Zwrot kosztu w części finansowanej przez Spółdzielnię nastąpi, po spełnieniu przez użytkownika lokalu zasad określonych w decyzji kwalifikacyjnej oraz następujących warunków:
  1.12.1.1 W przypadku użytkowania stolarki budowlanej, o której mowa w pkt. 1.12, ponad 30 lat, wymiana w podstawowym standardzie dla danego obiektu finansowana jest przez Spółdzielnię w 100% przy zachowaniu parametru przenikania ciepła Uw≤0,9W/(m2K) oraz zamontowaniu nawiewników.
  1.12.1.2 Brak zamontowania nawiewników w oknach powoduje brak finansowania przez Spółdzielnię.
  1.12.1.3 W przypadku użytkowania w/w stolarki budowlanej poniżej 30 lat - zwrot następuje w kwocie proporcjonalnej do okresu użytkowania, a pozostałą część pokrywa użytkownik lokalu. W przypadku użytkowania stolarki okiennej do lat 10 obowiązek Spółdzielni do zwrotu kosztu w części finansowanej przez Spółdzielnię nie ma zastosowania.
  1.12.1.4 Zasady rozliczeń określone w ppkt. 1.12.1.1 - 1.12.1.3 obowiązuje równieżw przypadku, gdy użytkownik zleci wykonanie wymiany we własnym zakresie.
  1.12.1.5 W przypadku zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, zbycia własności lokalu, licytacji w postępowaniu egzekucyjnym, obowiązek Spółdzielni do zwrotu kosztu w części finansowanej przez Spółdzielnię wygasa zarówno wobec osoby, która poniosła koszty wymiany, jak i wobec nabywcy lokalu.
  1.12.1.6 W przypadku, gdy użytkownik lokalu posiada zadłużenie względem Spółdzielni, Spółdzielnia przeznacza kwotę zwrotu na poczet pokrycia zadłużenia na zasadzie potrącenia wierzytelności.
  1.12.1.7 Wnioski użytkowników lokali o wymianę w/w stolarki budowlanej ujmowane są w rejestrze, po uzyskaniu oceny i kwalifikacji przez inspektora nadzoru, a realizacja ich następuje zgodnie z kolejnością wpisu w rejestrze. Brak oceny i kwalifikacji jest jednoznaczny z brakiem finansowania przez Spółdzielnię.
  1.12.1.8 Finansowanie następuje na podstawie cen ustalonych przez Spółdzielnię.
  1.13. wymiany parapetów zewnętrznych w przypadku remontu elewacji budynku.
  1.14. wymiany okien, parapetów w trybie awaryjnym dla potwierdzonych przypadków zagrażających bezpieczeństwu użytkowania. W szczególnych przypadkach Zarząd może polecić wykonanie wymiany w/w stolarki budowlanej w trybie przyspieszonym.
  1.15. balkony, loggie, tarasy są remontowane w przypadku remontu elewacji budynku, w przypadku przecieków oraz złego stanu technicznego zgodnie z oceną inspektora nadzoru.
  1.16. prace nie należące do obowiązków Spółdzielni w zakresie napraw i wymiany wewnątrz lokalu należą do obowiązku użytkownika lokalu.
 2. Do obowiązków Spółdzielni należy również usunięcie zniszczeń powstałych wewnątrz lokalu wskutek niewykonania napraw należących do obowiązków Spółdzielni z wyłączeniem szkód, za które użytkownik lokalu otrzymał odszkodowanie od ubezpieczyciela.
 3. Wszelkie rozliczenia finansowe z użytkownikami lokali dokonywane będą na podstawie cen zatwierdzonych przez Zarząd Spółdzielni.
 4. Spółdzielnia nie ponosi kosztów wymiany parapetów wewnętrznych.

II. Naprawy wewnątrz lokali mieszkalnych obciążające użytkownika lokalu

 1. Naprawy wewnątrz lokali nie należące do obowiązków Spółdzielni obciążają użytkownika lokalu zajmującego lokal.
 2. Do obowiązków użytkownika lokalu należy utrzymanie zajmowanego przez siebie lokalu w należytym stanie techniczno - sanitarnym i właściwe jego eksploatowanie zgodnie z jego przeznaczeniem.
 3. Podstawowym obowiązkiem użytkownika lokalu w zakresie napraw wewnątrz lokali jest odnawianie lokalu i innych zajmowanych pomieszczeń w okresach gwarantujących utrzymanie ich w należytej czystości i we właściwym stanie technicznym poprzez:
  3.1. zapewnienie dostatecznego napływu powietrza między innymi poprzez nawiewniki oraz utrzymanie optymalnej temperatury i wilgotności,
  3.2. odnawianie ścian i sufitów wraz z drobnymi naprawami tynków,
  3.3. malowanie stolarki okiennej drewnianej (z zachowaniem pierwotnej kolorystyki) i drzwiowej od strony wewnętrznej i zewnętrznej oraz malowanie ościeży zewnętrznych po wymianie okien i drzwi wejściowych we własnym zakresie z zachowaniem kolorystyki,
  3.4. malowanie grzejników, rur i innych urządzeń wraz z zabezpieczeniem przed korozją,
  3.5. odnawianie ścian balkonowych, loggii, przegrody balkonowej oraz innych elementów wyposażenia balkonów, tarasów, z zachowaniem kolorystyki zastosowanej przy robotach elewacyjnych,
  3.6. konserwacja, naprawa i wymiana urządzeń sanitarnych, gazowych i elektrycznych, w które jest wyposażony lokal wraz z armaturą i instalacją rozprowadzającą w lokalu mieszkalnym:
  1. elektryczną od tablicy bezpiecznikowej,
  2. wodociągową od zaworu odcinającego lokal mieszkalny od pionu oraz uszczelnianie i usuwanie przecieków z tych urządzeń.
  3.7. usuwanie niedrożności przewodów odpływowych od urządzeń znajdujących się w lokalu mieszkalnym do pionów zbiorczych,
  3.8. naprawa, konserwacja i wymiana pieców akumulacyjnych, etażowych centralnego ogrzewania, kuchenek gazowych, pieców wieloczerpalnych,
  3.9. czyszczenie pieców węglowych, wykonane i potwierdzone przez osobę z uprawnieniami kominiarskimi,
  3.10. konserwacja i bieżąca naprawa stolarki okiennej i drzwiowej (malowanie, kitowanie, uszczelnianie) oraz wymiana i uzupełnianie szyb i ślusarki; dotyczy to również okien zakwalifikowanych do wymiany,
  3.11. naprawa i wymiana podłoża, posadzki i wykładzin podłogowych,
  3.12. w przypadku korzystania ze wspólnej ubikacji znajdującej się na korytarzu- wymiana, konserwacja i naprawa urządzeń sanitarnych wraz z armaturą obciąża korzystających z niej użytkowników lokali w równych częściach,
  3.13. usuwanie zagrzybienia w lokalu mieszkalnym w przypadku niewłaściwej eksploatacji lokalu i nie zachowanie warunków określonych w pkt. II ppkt. 3.1.,
  3.14. wymiana parapetów wewnętrznych,
  3.15 wymiana słuchawki domofonowej, unifonu.
 4. Wszelkie uszkodzenia wewnątrz lokalu oraz poza nim, powstałe z winy użytkownika lokalu lub osób z nim zamieszkałych, obciążają użytkownika lokalu.
 5. Wykonanie we własnym zakresie robót remontowych i modernizacyjnych, również montaż dodatkowych urządzeń związanych z lokalem mieszkalnym, może być wykonywane wyłącznie za pisemną zgodą i na warunkach określonych przez Spółdzielnię oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Dodatkowe urządzenia to między innymi wszelkiego rodzaju anteny, klimatyzatory, rolety, markizy, kraty, szyldy, reklamy itp.
 6. Użytkownik lokalu jest zobowiązany w taki sposób dokonać przebudowy, zabudowy, ulepszeń czy modernizacji lokalu, aby w przypadku konieczności naprawy lub wymiany przez Spółdzielnię instalacji wodnokanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, ciepłowniczej czy konieczności innych robót zachowany został swobodny dostęp do miejsca robót. Brak swobodnego dostępu i konieczność zniszczenia przebudowy, zabudowy, ulepszeń, modernizacji i innych elementów wyposażenia obciąża użytkownika lokalu i nie rodzi odpowiedzialności Spółdzielni za szkody.
 7. Użytkownik lokalu ponosi koszty związane z naprawą lub wymianą zmodernizowanych elementów oraz związane z ewentualnym przywróceniem do stanu pierwotnego elementów dokonanych przez niego ulepszeń i modernizacji mieszkania w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych elementów w trakcie wykonywania napraw i modernizacji przez Spółdzielnię.
 8. Na żądanie Zarządu lub administracji osiedla, użytkownik lokalu zobowiązany jest zezwolić osobie upoważnionej przez Spółdzielnię na wstęp do lokalu w umówionym uprzednio terminie w celu:
  8.1. przeprowadzenia konserwacji, remontu, usunięcia awarii,
  8.2. wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje,
  8.3. dokonania okresowych przeglądów technicznych i ustalenia zakresu prac niezbędnych do wykonania oraz niezwłocznego wykonania zaleceń wynikających z przeglądów w zakresie obciążającym użytkownika.
  8.4. zainstalowania urządzeń pomiarowych, kontroli sprawności tych urządzeń oraz dokonywania legalizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami metrologicznymi w zakresie obciążającym użytkownika lokalu.
  8.5. dokonania odczytów wodomierzy, podzielników kosztów lub mierników.
 9. Naprawy wewnątrz lokalu mieszkalnego należące do obowiązków użytkownika lokalu oraz odnowienie lokalu może być wykonane przez Spółdzielnię tylko odpłatnie.
 10. Użytkownik lokalu może być zobowiązany do pokrycia dodatkowych kosztów wynikających z wdrożenia nowych rozwiązań technicznych.
 11. Użytkownik w przypadku uszkodzenia zamka w skrzynce pocztowej zobowiązany jest dokonać jego naprawy lub wymiany oraz dorobić na własny koszt klucze w przypadku ich zgubienia.
 12. Użytkownik lokalu jest zobowiązany do prowadzenia na własny koszt bieżącej konserwacji dodatkowych urządzeń związanych z lokalem mieszkalnym, o których mowa w pkt. II ppkt. 5 oraz dbania o ich właściwy stan techniczny. W przypadku powstania uszkodzenia mienia Spółdzielni w trakcie montażu i eksploatacji urządzeń dodatkowych pełną odpowiedzialność majątkową i cywilną ponosi użytkownik lokalu.
 13. Użytkownik lokalu zobowiązany jest wywieźć na własny koszt gruz i inne pozostałości po wykonywanych wewnątrz lokalu robotach remontowych i modernizacyjnych zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach.
 14. Użytkownikowi lokalu nie wolno:
  1. 14.1. instalować dodatkowych urządzeń związanych z lokalem, wymienionych w pkt. II ppkt. 5, bez uzyskania zgody Spółdzielni,
   14.2. zasłaniać i zmniejszać przekroje otworów i kratek wentylacyjnych w lokalu,
   14.3. montować wentylatorów z napędem elektrycznym i okapów kuchennych z wentylatorem elektrycznym z podłączeniem przewodu tłocznego do przewodu kominowego lub wentylacyjnego, z wyłączeniem budynków wyposażonych w niezależne kanały wentylacyjne przeznaczone na ten cel.

III. Naprawy lokali użytkowych obciążające Spółdzielnię

Spółdzielnia jest zobowiązana do wykonania robót w zakresie:

 • naprawy lub wymiany pionów instalacyjnych oraz instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami oraz wymiany głowic w lokalach użytkowych na zasadach najmu,
 • naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów konstrukcyjnych lokalu lub pawilonu wg oceny inspektora nadzoru budowlanego,
 • naprawy lub wymiany pokryć dachowych wraz z obróbką blacharską w pawilonach usługowych,
 • naprawy lub wymiany stolarki okiennej, drzwiowej, a także metalowej, w lokalach użytkowych na zasadach najmu.

IV. Naprawy lokali użytkowych obciążające użytkowników lokali i najemców lokali użytkowych

 1. Naprawy lokali użytkowych nie należące do obowiązków Spółdzielni obciążają użytkowników zajmujących te lokale oraz najemców lokali.
 2. Do obowiązków użytkowników lokali należy utrzymanie zajmowanego przez siebie lokalu użytkowego oraz pomieszczeń dodatkowych w należytym stanie i właściwe eksploatowanie lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 3. Podstawowym obowiązkiem użytkownika lokalu użytkowego w zakresie napraw wewnątrz lokali jest odnawianie lokalu i innych zajmowanych pomieszczeń w okresach gwarantujących utrzymanie ich w należytej czystości i we właściwym stanie technicznym poprzez:
  3.1 zapewnienie dostatecznego napływu powietrza oraz utrzymanie normatywnej temperatury i wilgotności poprzez montaż nawiewników powietrza,
  3.2. odnawianie ścian i sufitów,
  3.3. malowanie (z zachowaniem pierwotnej kolorystyki) stolarki okiennej drewnianej, metalowej i drzwiowej od strony wewnętrznej i zewnętrznej oraz malowanie ościeży zewnętrznych po wymianie okien we własnym zakresie z zachowaniem kolorystyki elewacji,
  3.4. malowanie grzejników, rur i innych urządzeń wraz z zabezpieczeniem przed korozją,
  3.5. wymiana głowic z wyłączeniem lokali użytkowanych na zasadach najmu.
 4. Do obowiązków użytkownika lokalu użytkowego należy w szczególności:
  4.1. konserwacja, naprawa i wymiana poziomów instalacyjnych oraz urządzeń sanitarnych, gazowych i elektrycznych wraz z armaturą i instalacją rozprowadzającą w lokalu,
  4.2. uszczelnianie i usuwanie przecieków z urządzeń sanitarnych, usuwanie niedrożnościprzewodów odpływowych od urządzeń znajdujących się w lokalu do pionówzbiorczych,
  4.3. naprawa lub wymiana uszkodzonych tynków ścian i sufitów wraz z malowaniem,
  4.4. naprawa lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, także metalowej, z wyłączeniem lokali użytkowanych na zasadach najmu,
  4.5. naprawa i wymiana podłoża, posadzek i wykładzin podłogowych,
  4.6. usuwanie zagrzybienia w lokalu w przypadku niewłaściwej eksploatacji lokalu.
 5. Wszelkie uszkodzenia wewnątrz lokalu oraz poza nim powstałe z winy użytkownika lokalu lub osób w nim przebywających, obciążają użytkownika.
 6. Wykonanie we własnym zakresie robót remontowych i modernizacyjnych, również montaż dodatkowych urządzeń związanych z lokalem, może być wykonywane wyłączenie za pisemną zgodą i na warunkach określonych przez Spółdzielnię oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Dodatkowe urządzenia to między innymi wszelkiego rodzaju anteny, klimatyzatory, rolety, markizy, kraty, szyldy, reklamy itp.
 7. Użytkownik lokalu ponosi koszty związane z naprawą lub wymianą zmodernizowanych elementów oraz związane z ewentualnym przywróceniem do stanu pierwotnego elementów dokonanych przez niego ulepszeń i modernizacji lokalu w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych elementów w trakcie wykonywania napraw i modernizacji przez Spółdzielnię.
 8. Użytkownik lokalu jest zobowiązany w taki sposób dokonać przebudowy, zabudowy, ulepszeń czy modernizacji lokalu, aby w przypadku konieczności naprawy lub wymiany przez Spółdzielnię instalacji wodnokanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, ciepłowniczej czy konieczności innych robót zachowany został swobodny dostęp do miejsca robót. Brak swobodnego dostępu i konieczność zniszczenia przebudowy, zabudowy, ulepszeń, modernizacji i innych elementów wyposażenia obciąża użytkownika lokalu i nie rodzi odpowiedzialności Spółdzielni za szkody.
 9. Na żądanie Spółdzielni użytkownik lokalu zobowiązany jest zezwolić osobie upoważnionej przez Spółdzielnię na wstęp do lokalu w celu:
  9.1. przeprowadzenia konserwacji, remontu, usunięcia awarii,
  9.2. wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje,
  9.3. dokonania okresowych przeglądów technicznych oraz ustalenia zakresu prac niezbędnych do wykonania oraz niezwłocznego wykonania zaleceń wynikających z przeglądów w zakresie obciążającym użytkownika,
  9.4. zainstalowania urządzeń pomiarowych, kontroli sprawności tych urządzeń oraz dokonywania legalizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami metrologicznymi w zakresie obciążającym użytkownika lokalu,
  9.5 dokonania odczytów wodomierzy, podzielników kosztów lub mierników.
 10. Użytkownik lokalu zobowiązany jest pokryć w niezbędnym zakresie koszty modernizacji budynku.

V. Naprawy wewnątrz garaży wbudowanych obciążające Spółdzielnię

 1. Spółdzielnia jest zobowiązana do wykonania wewnątrz garażu wbudowanego naprawy i wymiany elementów konstrukcyjnych oraz elementów stanowiących części wspólne.
 2. Garaże wielostanowiskowe w rozumieniu niniejszych zasad są traktowane jak garaże wbudowane.

VI. Naprawy wewnątrz garaży wbudowanych obciążające użytkownika garażu

 1. Do obowiązków użytkownika garażu należy utrzymanie zajmowanego przez siebie garażu w należytym stanie i właściwe eksploatowanie garażu zgodnie z jego przeznaczeniem, a także:
  1.1. naprawa i wymiana tynków sufitów i ścian oraz malowanie ścian i sufitów w okresach gwarantujących utrzymanie garażu w należytej czystości,
  1.2. naprawa, konserwacja i wymiana indywidualnej bramy wjazdowej do garażu oraz jej malowanie w okresach gwarantujących utrzymanie bramy we właściwym stanie technicznym,
  1.3. naprawa i wymiana podłoża,
  1.4. usuwanie niedrożności przewodów odpływowych w garażu,
 2. Na żądanie Spółdzielni użytkownik garażu zobowiązany jest zezwolić osobie upoważnionej przez Spółdzielnię na wstęp do garażu w celu:
  2.1. przeprowadzenia konserwacji, remontu, usunięcia awarii,
  2.2.wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje,
  2.3. dokonania okresowych przeglądów technicznych oraz ustalenia zakresu prac niezbędnych do ich wykonania oraz niezwłocznego wykonania zaleceń wynikających z przeglądów w zakresie obciążającym użytkownika,
  2.4. zainstalowania urządzeń pomiarowych, kontroli sprawności tych urządzeń oraz dokonywania legalizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami metrologicznymi w zakresie obciążającym użytkownika lokalu.
 3. Wykonywanie wszelkich robót remontowych i modernizacyjnych wewnątrz garażu wbudowanego każdorazowo wymaga zgody Spółdzielni i na warunkach określonych przez Spółdzielnię oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 4. Użytkownik garażu ponosi koszty związane z naprawą lub wymianą zmodernizowanych elementów oraz związane z ewentualnym przywróceniem do stanu pierwotnego elementów dokonanych przez niego ulepszeń i modernizacji garażu w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych elementów w trakcie wykonywania napraw i modernizacji przez Spółdzielnię.
 5. Użytkownik garażu jest zobowiązany w taki sposób dokonać przebudowy, zabudowy, ulepszeń czy modernizacji, aby w przypadku konieczności naprawy lub wymiany przez Spółdzielnię zachowany został swobodny dostęp do miejsca robót. Brak swobodnego dostępu i konieczność zniszczenia przebudowy, zabudowy, ulepszeń, modernizacji i innych elementów wyposażenia obciąża użytkownika garażu i nie rodzi odpowiedzialności Spółdzielni za szkody.
 6. Użytkownicy garaży wolnostojących i szeregowych wykonują wszelkie remonty, przeglądy, naprawy i konserwacje zarówno zewnątrz jak i wewnątrz garaży we własnym zakresie i na swój koszt.

VII. Rozliczenia Spółdzielni z użytkownikami zwalniającymi lokale dokonywane są zgodnie z postanowieniami Statutu oraz odrębnymi umowami zawieranymi ze Spółdzielnią.

 

Zasady określające zakres obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz rozliczeń z tego tytułu wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019r.


Uchwała Rady Nadzorczej Nr 16/R/2018 z dnia 24.10.2018r.