W dniach 20-23 września 1995 r. Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Związku Spółdzielczego podczas Kongresu w Manchesterze z okazji 100-lecia MZS zaakceptowało ZASADY SPÓŁDZIELCZE.

ZAKTUALIZOWANE ZASADY SPÓŁDZIELCZE

zaakceptowane przez Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Związku Spółdzielczego
podczas Kongresu w Manchesterze z okazji 100-lecia MZS, w dniach 20-23 września 1995 r.

Definicja

Spółdzielnia jest niezależnym stowarzyszeniem osób łączących się dobrowolnie w celu zaspokojenia swoich wspólnych gospodarczych, socjalnych oraz kulturalnych potrzeb i dążeń poprzez współposiadane i demokratycznie zarządzane przedsięwzięcie.
Wartości

Spółdzielnie swoją działalność opierają na wartościach takich jak: samoodpowiedzialność, demokracja, równość, sprawiedliwość i solidarność. Zgodnie z tradycjami założycieli ruchu, spółdzielcy wierzą w wartości etyczne, jak uczciwość, otwartość, odpowiedzialność społeczna oraz troska o innych.

Zasady

Zasady spółdzielcze są to wskazówki, zgodnie z którymi spółdzielnie w praktyce realizują swoje wartości.


Pierwsza zasada: Dobrowolne i powszechnie dostępne członkostwo

Spółdzielnie są organizacjami dobrowolnymi, dostępnymi dla wszystkich osób mogących skorzystać z ich świadczeń i gotowych wypełniać obowiązki związane z członkostwem - bez dyskryminowania płci, statusu społecznego, rasy, przekonań politycznych i religii.

Druga zasada: Demokratyczna kontrola

Spółdzielnie są demokratycznymi organizacjami kontrolowanymi przez swoich członków, którzy aktywnie uczestniczą w ustalaniu polityki działania spółdzielni i w podejmowaniu decyzji. Mężczyźni i kobiety pełniące w spółdzielni funkcje z wyboru są odpowiedzialni wobec członków. w spółdzielniach członkowie mają równe prawo głosu (jeden członek jeden głos); związki spółdzielcze organizuje się również na demokratycznych zasadach.

 

Trzecia zasada: Ekonomiczne uczestnictwo członków

Członkowie równomiernie składają się na majątek spółdzielni i demokratycznie go kontrolują. Co najmniej część majątku jest niepodzielna i stanowi własność spółdzielni. Zazwyczaj członkowie nie otrzymują lub otrzymują bardzo małą dywidendę od swoich udziałów, stanowiących warunek ich członkostwa. Nadwyżki bilansowe członkowie przeznaczają na następujące cele: rozwój swojej spółdzielni, zwiększając w miarę możliwości fundusz rezerwowy, którego co najmniej część staje się niepodzielna, zwrot członkom, proporcjonalnie do ich transakcji ze spółdzielnią, finansowanie innej działalności zatwierdzonej przez członków.

Czwarta zasada: Samorząd i niezależność

Spółdzielnie są samorządnymi, samopomocowymi organizacjami zarządzanymi przez swoich członków. w przypadku zawierania umów z innymi jednostkami organizacyjnymi, włączając w to rządy, lub gdy zwiększają swój kapitał, korzystając z zewnętrznych źródeł, czynią to w taki sposób, by zapewnić demokratyczne zarządzanie przez członków i utrzymać swoją spółdzielczą niezależność.

 

Piąta zasada: Kształcenie, szkolenie i informowanie

Spółdzielnie zapewniają możliwość kształcenia i szkolenia swoim członkom, przedstawicielom wybranym do organów spółdzielni, personelowi kierowniczemu i pracownikom po to, aby przyczyniali się oni w bardziej efektywny sposób do rozwoju spółdzielni. Spółdzielnie informują społeczeństwo, a w szczególności młodzież i osoby kształtujące opinię publiczną o celach spółdzielczości i korzyściach wynikających z tej działalności.

Szósta zasada: Współpraca pomiędzy spółdzielniami

Spółdzielnie starają się służyć swoim członkom w sposób najbardziej efektywny oraz wzmacniać ruch spółdzielczy poprzez współpracę w ramach struktur lokalnych, krajowych, regionalnych i międzynarodowych.

Siódma zasada: Troska o społeczności lokalne

Spółdzielnie pracują dla zapewnienia trwałego rozwoju społeczności lokalnych, realizując politykę zatwierdzoną przez swoich członków.