Regulamin używania lokali oraz porządku domowego w Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Regulamin zatwierdzony został uchwałą Rady Nadzorczej ChSM nr 20/R/2018 z dnia 28.11.2018r. 

zmiana: uchwała nr 18/R/2021 Rady Nadzorczej ChSM z dnia 25.08.2021r.    

I.    PRZEPISY OGÓLNE

§  1

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu mają na celu dbałość o lokale znajdujące się   w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię, utrzymanie bezpieczeństwa, higieny    i estetyki budynków oraz ich otoczenia, utrzymanie budynków w należytym stanie technicznym, a także dbałość o dobre relacje międzysąsiedzkie.
 2. Regulamin określa obowiązki Spółdzielni oraz wszystkich użytkowników lokali    w zasobach Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Użytkownikami lokali są członkowie Spółdzielni, najemcy, właściciele i inne osoby posiadające tytuł prawny do lokalu oraz osoby z nimi zamieszkujące.
 3. Za wszelkie zachowania osób przebywających w lokalu naruszające przepisy niniejszego regulaminu współodpowiedzialna jest osoba posiadająca tytuł prawny    do lokalu.

II. OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI

§  2

Spółdzielnia jako zarządca zasobów obowiązana jest do:
 
a/    utrzymania w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń  przeznaczonych do ogólnego użytku oraz urządzeń i otoczenia  budynku, w tym między innymi do:

 • utrzymania w należytym stanie, zapewniającym bezpieczeństwo mieszkańców   i  budynku instalacji gazowej i elektrycznej,
 • usuwania w porze zimowej śniegu i lodu z chodnika wzdłuż nieruchomości oraz zapobiegania skutkom gołoledzi,
 • utrzymywania na bieżąco czystości w części zabudowań przeznaczonych do wspólnego użytku,
 • usuwania nieczystości z powierzchni nieruchomości (podwórzy, przejść, bram, zieleńców itp.) oraz chodnika i zieleńca wzdłuż nieruchomości;
 • wykonywania czynności związanych z dezynfekcją, dezynsekcją i deratyzacją pomieszczeń, urządzeń oraz terenów nieruchomości przeznaczonych    do wspólnego użytku  mieszkańców, w zakresie ustalonym przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie się do wytycznych tych organów,
 • zapobiegania uszkodzeniu, bądź zniszczeniu znajdujących się na terenie nieruchomości pomieszczeń oraz instalacji i urządzeń technicznych, przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców, 
 • nadzoru nad urządzeniami, sprzętem i placami zabaw znajdującymi się na terenie nieruchomości,
 • informowania o terminie i zasadach odbioru przez firmy działające na zlecenie miasta odpadów wielkogabarytowych wytworzonych przez mieszkańców,

b/    zapewnienia należytego oświetlenia klatek schodowych, kabin wind, korytarzy i innych pomieszczeń i terenów przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców,
c/    oznaczenia nieruchomości budynkowych przez umieszczenie odpowiedniego numeru porządkowego,
d/    wywieszenia w budynku w miejscu widocznym informacji dotyczących administracji budynku, pogotowia gazowego, wodno-kanalizacyjnego, energetycznego, Policji, straży pożarnej, straży miejskiej oraz niniejszego Regulaminu,
e/    czuwania nad przestrzeganiem przez użytkowników lokali niniejszego Regulaminu,
f/    do wypełniania innych obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów    i umów.

III. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW LOKALI

§  3

 1. Lokale w zasobach Spółdzielni mogą być użytkowane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. 
 2. Użytkownicy lokalu są obowiązani dbać o stan sanitarny lokalu oraz o konserwację zajmowanego lokalu i innych przydzielonych pomieszczeń (garaże, dodatkowe pomieszczenia gospodarcze, komórki, piwnice itp.) zgodnie z postanowieniami Zasad określających obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz rozliczeń z tego tytułu.
 3. W razie nie wywiązywania się z obowiązku określonego w ust. 1 Spółdzielnia –   po bezskutecznym wezwaniu – ma prawo podjąć adekwatne działania na koszt użytkownika lokalu. 
 4. W razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody osoba korzystająca z lokalu jest obowiązana niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia awarii. Jeżeli osoba ta jest nieobecna lub odmawia udostępnienia lokalu, Spółdzielnia ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza Policji, a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej - także przy jej udziale.

§  4

działalność gospodarcza w lokalu mieszkalnym

 1. W lokalu mieszkalnym może być wykonywana działalność gospodarcza, która    nie zagraża bezpieczeństwu i higienie oraz nie narusza porządku domowego i spokoju innych użytkowników.
 2. Wszelka działalność gospodarcza w lokalu mieszkalnym wymaga zgody Spółdzielni oraz zawarcia odpowiedniej umowy.

§  5

remonty, zmiany konstrukcyjne

 1. Wszelkie ulepszenia i zmiany konstrukcyjne, zabudowa bądź przeróbki (np. stawianie lub rozbieranie ścianek działowych, przebudowy balkonów, loggii, zakładanie okratowań, przebudowa instalacji, kafelkowanie) mogą być dokonywane wyłącznie  za pisemną zgodą i na warunkach określonych przez Spółdzielnię.
 2. Użytkownik lokalu jest obowiązany do bieżącego wywożenia gruzu i odpadów powstałych w wyniku remontu lokalu we własnym zakresie. 

§  6

higiena i estetyka budynków i ich otoczenia

 1. Wszyscy użytkownicy lokali zobowiązani są dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego korzystania jak windy, klatki schodowe, korytarze, pomieszczenie zsypów, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku.
 2. Zabrania się:
  a)    wyrzucania przez okno jakichkolwiek śmieci, niedopałków, pożywienia itp.,
  b)    trzepania dywanów, pościeli, ubrań itp. na balkonach, loggiach, na klatkach schodowych, w oknach, 
  c)    wrzucania do muszli klozetowych popiołu, śmieci, kości, szmat itp.,
  d)    wykładania na parapetach okien i balkonach pożywienia dla ptactwa,
  e)    wykładania pożywienia dla kotów w piwnicach i na okienkach piwnicznych, 
  f)    przechowywania rzeczy w pomieszczeniach przeznaczonych do ogólnego użytku (pralnia, suszarnia, klatki schodowe itp.). Rzeczy przechowywane    w pomieszczeniach przeznaczonych do ogólnego użytku mogą być usunięte na koszt ich właściciela,
  g)    suszenia prania na klatkach schodowych,
  h)    wchodzenia na dachy budynków oraz montażu na nich jakichkolwiek urządzeń bez zgody Spółdzielni,
  i)    wystawiania mebli, kartonów i innych odpadów wielkogabarytowych w terminie wcześniejszym niż 1 dzień roboczy od ustalonego dnia ich wywozu.
  j)    wystawiania gruzu, pralek, telewizorów i innych sprzętów elektrycznych.
 3. Naruszenie zakazu określonego w § 6 ust. 2 pkt i) i j) uprawnia Spółdzielnię do zlecenia wywozu odpadów na koszt ich właściciela, po jego bezskutecznym wezwaniu, a w przypadku braku możliwości ustalenia  tożsamości właściciela podrzuconych odpadów, koszt utrzymania części wspólnej nieruchomości obejmuje także koszty wywozu tych odpadów.
 4. Śmieci i odpadki należy wynosić do pojemników bądź składować je w miejscach do tego przeznaczonych.
 5. Użytkownik lokalu, któremu przywieziono opał obowiązany jest natychmiast,    po wniesieniu do piwnicy, usunąć zanieczyszczenia pozostałe po złożonym opale.

§  7

utrzymanie czystości w klatce schodowej

 1. Użytkownicy lokali obowiązani są do utrzymania czystości w klatce schodowej    w kolejności ustalonej przez nich samych.  W przypadku zaistnienia sporu zasady kolejności ustali Spółdzielnia przy udziale Rady Osiedla.
 2. Przepis ust. 1. nie ma zastosowania w budynkach, w których czynności związane   z utrzymaniem czystości w klatkach schodowych przejęła Spółdzielnia,   a użytkownicy ponoszą odpowiednią opłatę.

§  8

uprawa roślin

 1. Ustawienie donic, kwietników i innych przedmiotów na parapetach okiennych, balkonach nie może zagrażać bezpieczeństwu.
 2. Podlewanie roślin na balkonach i parapetach okiennych winno odbywać się    z umiarem, tak by nie doprowadzić do zabrudzenia elewacji i spowodowania uciążliwości dla współużytkowników.

§  9

bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Zabrania się:

 1. Przechowywania w lokalach, na strychach domów, w piwnicach i innych pomieszczeniach ogólnego użytku materiałów łatwopalnych.
 2. Zastawiania meblami, opakowaniami, wózkami dziecięcymi lub innymi przedmiotami utrudniającymi swobodne poruszanie się korytarzy, przejść   na strychach, korytarzy piwnicznych oraz innych pomieszczeń ogólnego użytku.
 3. Używania niezabezpieczonego ognia w piwnicach, na strychach, w klatkach schodowych i innych pomieszczeniach ogólnego użytku.
 4. Palenia ognisk w otoczeniu budynków Spółdzielni.
 5. Używania rożen (grilla) na balkonach i w otoczeniu budynków Spółdzielni.

§  10

niesprawność instalacji elektrycznej

 1. W przypadku stwierdzenia niesprawności bądź uszkodzeń instalacji elektrycznej poza lokalem należy o tym niezwłocznie powiadomić Spółdzielnię.
 2. Nie wolno dokonywać we własnym zakresie żadnych zmian ani napraw instalacji elektrycznych poza lokalem.
 3. Za szkody i straty wynikłe wskutek manipulacji przy instalacji elektrycznej jak   w ust. 2 odpowiada osoba, która przyczyniła się do spowodowania powstania tej szkody.

§  11

nieszczelność instalacji gazowej

W przypadku stwierdzenia ulatniania się gazu, należy natychmiast zamknąć zawór odcinający dopływ gazu do mieszkania przy gazomierzu, po czym zawiadomić Spółdzielnię lub pogotowie gazowe.

§  12

spokój domowy

 1. W godzinach od 22ºº do 6ºº obowiązuje w budynkach i na osiedlach cisza nocna, której nie należy w jakikolwiek sposób zakłócać.
 2. Zabrania się w godzinach od 20ºº do 8ºº,  a także w niedziele i dni świąteczne, prowadzenia w lokalu prac zakłócających spokój (np. wiercenie, przybijanie gwoździ, piłowanie itp.). 
 3. Trzepanie dywanów może odbywać się wyłącznie w miejscach do tego celu przeznaczonych, w godzinach od 8ºº do 20ºº, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych.
 4. Za niewłaściwe zachowanie dzieci i wyrządzone przez nie szkody odpowiedzialni są rodzice bądź opiekunowie.
 5. Zabrania się spożywania alkoholu i innych środków odurzających w pomieszczeniach ogólnego użytku w budynkach Spółdzielni i w ich otoczeniu.

§  13

zakaz palenia

Obowiązuje całkowity zakaz palenia w klatkach schodowych, piwnicach, windach    i innych pomieszczeniach ogólnego użytku w budynkach Spółdzielni. Zakaz dotyczy także używania papierosów elektronicznych.

§  14

warunki posiadania zwierząt w lokalu

 1. Zabrania się prowadzenia hodowli zwierząt w lokalu bądź w innym pomieszczeniu budynku oraz na posesji.
 2. Psy należy wyprowadzać na smyczy.
 3. Psy ras uznanych za agresywne należy wyprowadzać na smyczy i w kagańcu.
 4. W przypadku zanieczyszczenia przez zwierzęta domowe pomieszczeń lub ciągów komunikacyjnych w budynku bądź terenu posesji, właściciel zwierzęcia ma obowiązek natychmiastowo usunąć nieczystości.
 5. Do obowiązków właścicieli zwierząt domowych należy ich stały i skuteczny dozór. Posiadanie zwierząt nie może powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zakłócania spokoju mieszkańców.
 6. Zabrania się wprowadzania zwierząt na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci.

§  15

pojazdy

 1. Nie wolno naprawiać ani czyścić pojazdów mechanicznych na posesjach w sposób uciążliwy dla użytkowników lokali.
 2. Nie wolno przechowywać na klatkach schodowych, korytarzach piwnic, w piwnicach    i w innych pomieszczeniach nieprzystosowanych, pojazdów mechanicznych jednośladowych.
 3. Zabrania się parkowania pojazdów mechanicznych na trawnikach, placach zabaw   i innych miejscach utrudniających poruszanie się. 
 4. Zakazuje się parkowania w halach garażowych i w garażach wielostanowiskowych poza wyznaczonymi do tego miejscami.
 5. Zabrania się parkowania samochodów z instalacjami gazowymi w halach garażowych,   garażach wielostanowiskowych i garażach wbudowanych w pawilonach usługowych   i  budynkach.  

§  16

zakładanie anten RTV i internetu

Zakładanie anten radiowych, telewizyjnych oraz instalacji sieci internetowej jest dozwolone za pisemną zgodą i na warunkach określonych przez Spółdzielnię.

§  17

montaż reklam i szyldów

Reklamy i szyldy w nieruchomościach w zarządzie Spółdzielni mogą być instalowane za pisemną zgodą i na warunkach określonych przez Spółdzielnię.

 

IV. PRZEPISY KOŃCOWE

§  18

konsekwencje nieprzestrzegania regulaminu

Przypadki nieprzestrzegania niniejszego regulaminu mogą być przedmiotem interwencji Rady Osiedla, mogą być także podstawą interwencji służb porządkowych (straż miejska, Policja) i wniosków do organów właściwych w sprawach wykroczeń.   Rażące i uporczywe przypadki naruszeń niniejszego regulaminu mogą być podstawą wystąpienia do sądu z żądaniem orzeczenia o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu lub sprzedaży lokalu w drodze licytacji.

 

Regulamin niniejszy zatwierdzony został uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni   nr 20/R/2018 z dnia 28.11.2018r.

Zmieniony uchwałą 18/R/2021 Rady Nadzorczej ChSM z dnia 25 sierpnia 2021r.