ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Rozliczenie za zużytą wodę w poszczególnych budynkach pomiędzy dostawcą  a Spółdzielnią następuje na podstawie wskazań wodomierzy głównych zabudowanych  w przyłączach wody.
  Wodomierze  te są własnością dostawcy wody.
 2. Przez cenę wody rozumie się sumę cen za dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków wg obowiązującej taryfy.
 3. W przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy ilością zakupionej wody  wskazaną przez wodomierz główny, a ilością wody rozliczonej wg poniższych zasad,  różnica stanowi składnik kosztów  eksploatacji i utrzymania.


ROZLICZANIE W OPARCIU O WSKAZANIA WODOMIERZY INDYWIDUALNYCH

§ 2

 1. Za lokal opomiarowany uznaje się lokal, w którym zamontowane są wodomierze rejestrujące zużycie wody zimnej i ciepłej wszystkich punktów czerpalnych występujących w lokalu oraz posiadające:
  a/ ważną cechę legalizacyjną Urzędu Miar, której okres ważności wynosi 5 lat, zarówno dla wodomierzy wody zimnej, jak i ciepłej,
  b/ nienaruszoną plombę Spółdzielni na połączeniu śrubunkowym wodomierza z przyłączem wodnym, zabezpieczającą przed nieuprawnionym zdjęciem wodomierza lub nielegalnym rozszczelnieniem połączenia.
 2. Rozliczanie kosztów zużycia wody, rozpoczyna się od 1-go dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym zainstalowano i dokonano zaplombowania wodomierza przez osobę upoważnioną przez Spółdzielnię. 
 3. Odczyty dokonywane są co najmniej 1 raz w roku dla celów rozliczeniowych, dopuszcza się dokonanie dodatkowych odczytów w celach kontrolnych. Użytkownik lokalu w czasie przeprowadzania odczytów kontrolnych  zobowiązany jest  zapewnić dostęp do wodomierza w celu umożliwienia jego odczytu, którego dokonanie potwierdza własnoręcznym podpisem.
 4. Spółdzielni przysługuje prawo okresowej kontroli stanu technicznego zamontowanego  w lokalu wodomierza oraz dokonywanie odczytów kontrolnych  w dowolnym terminie.
 5. Na pokrycie kosztów zużycia wody, użytkownik lokalu wnosi z góry, miesięczne zaliczki, podlegające rozliczeniu w okresie rozliczeniowym.
 6. Wysokość zaliczek ustalana jest indywidualnie dla każdego lokalu, na podstawie średnio-miesięcznego zużycia i aktualnej ceny wody i odprowadzania ścieków. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Spółdzielni dopuszcza możliwość zmiany wysokości zaliczek na pisemny wniosek użytkownika lokalu.
 7. Różnica powstała w wyniku rozliczenia wpłaconych zaliczek  i faktycznych kosztów zużycia wody rozliczana jest następująco:
  a/  nadpłata zaliczana jest na poczet najbliższych opłat,
  b/  niedopłatę należy uregulować w ciągu miesiąca po otrzymaniu rozliczenia.
  W uzasadnionych przypadkach na wniosek użytkownika, Zarząd Spółdzielni może wyrazić zgodę na uregulowanie powstałej niedopłaty w ratach. Na pisemny wniosek użytkownika lokalu Zarząd Spółdzielni może wypłacić powstałą nadpłatę.
  W przypadku użytkownika lokalu posiadającego zadłużenie z tytułu opłat za lokal nadpłatę zalicza się na poczet powstałego zadłużenia.
 8. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wodomierza, z przyczyn niezawinionych,  zgłoszonego do administracji przez użytkownika lokalu, podstawę rozliczenia kosztów zużycia wody za okres między ostatnim odczytem a wymianą wodomierza na nowy, stanowić będzie średnio-roczne zużycie wody w danym lokalu.
 9. Opłata za  zużycie wody i odprowadzanie ścieków  nie obejmuje kosztów jej podgrzewu.
  Koszt podgrzewu wody jest określony i rozliczony zgodnie z zasadami rozliczania kosztów energii cieplnej dla centralnego ogrzewania i podgrzewu wody użytkowej zawartym  w Załączniku Nr 2 do Regulaminu.
 10. Indywidualny licznik wody instalowany jest na koszt użytkownika lokalu i stanowi  jego własność.
 11. W przypadku wystąpienia błędów w odczytach z wodomierzy elektronicznych  rozliczenie    zaliczek dokonuje się w sposób następujący:
  1) Błąd wskazujący na konieczność wymiany wodomierza:
  -  w przypadku zarejestrowania daty wystąpienia błędu na protokole odczytowym w formie pliku, przyjmuje się faktyczne zużycie wody do czasu wystąpienia błędu, a po dacie wystąpienia błędu przyjmuje się średniodobowe zużycie wody wyliczone na podstawie średniorocznego zużycia wody z dwóch kolejno po sobie następujących okresach rozliczeniowych przed wystąpieniem błędu.
  - w przypadku nie zarejestrowania w danych odczytowych daty błędu przyjmuje się  średnioroczne zużycie  z dwóch  kolejno po sobie następujących okresach  rozliczeniowych   sprzed wystąpienia błędu.
  2) Brak wskazania odczytu w transmisji danych w danym miesiącu:
  - podstawę rozliczenia stanowić będzie stwierdzone wskazanie wodomierza, w przypadku wejścia przez upoważnione służby spółdzielni do danego lokalu, 
  - do czasu ustalenia przyczyny braku odczytu lub nie udostępnienia lokalu przez jego użytkownika rozliczenie  obejmować będzie średnioroczne zużycie z dwóch  kolejno po sobie następujących okresów rozliczeniowych poprzedzających rozliczenie.
  3) Błąd wskazujący na  manipulację –  wodomierz do wymiany - podstawę rozliczenia stanowić będzie rozliczenie w oparciu o  zapisy zawarte w §3 ust.1 do czasu  wymiany wodomierza, a po jego wymianie rozliczenie oparte będzie na podstawie  jego wskazań

ROZLICZENIE ZUŻYCIA WODY W LOKALACH NIEOPOMIAROWANYCH

§ 3

 1. Przez lokal nieopomiarowany rozumie się lokal:
  • bez wodomierzy indywidualnych,
  • z wodomierzami, z których przynajmniej jeden utracił ważność cechy legalizacyjnej,
  • z wodomierzami, w których w przynajmniej w jednym uszkodzona została plomba założona przez Spółdzielnię,
  • wyposażony w wodomierze niedostosowane do funkcjonującego w budynku systemu pomiarowego,
  • z wodomierzami, przy których stwierdzono zamierzone działanie w celu zafałszowania wskazań wodomierza,
  • w którym stwierdzono nielegalny pobór wody z pominięciem wodomierza.
 2. Wprowadza się ryczałt miesięczny dla lokali, o których mowa w ust.1. wyposażonych    w instalacje:
  a / wody zimnej: 6 m³/ m-c na każdą osobę zamieszkałą w lokalu,
  b/ wody zimnej i ciepłej wody użytkowej:
    -   3,5 m³ wody zimnej/  m-c na każdą osobę zamieszkałą w lokalu,
    -   2,5 m³ wody ciepłej / m-c na każdą osobę zamieszkałą w lokalu,
  z zastrzeżeniem, gdy zużycie wody w lokalu w okresie kiedy był on wyposażony    w wodomierze   z ważną cechą legalizacyjną było wyższe  niż norma ryczałtu wskazana   w ust. 2 lit. a, b wówczas do rozliczenia  przyjmuje się średnioroczne zużycie wody występujące  w tym lokalu kiedy był on opomiarowany.

 3. W przypadku, gdy w lokalu nieopomiarowanym nikt nie został zgłoszony  do zamieszkania  w oparciu o zapisy §7 ust.8 Regulaminu nalicza się  ryczałt dla jednej osoby    z zastrzeżeniem, gdy zużycie wody w  lokalu w  okresie kiedy był on wyposażony  w wodomierze z ważną cechą  legalizacyjną było wyższe  niż norma ryczałtu wskazana  w  §3 ust.2, przyjmuje się średnioroczne zużycie wody występujące w tym lokalu kiedy był on opomiarowany.
 4. Dla lokali użytkowych, o których mowa w ust. 1. wprowadza się opłatę ryczałtową jak za    1,0 m³ wody zimnej na 1 m² powierzchni lokalu użytkowego.
 5. Dla lokali użytkowych, o których mowa w ust.1. wyposażonych dodatkowo w instalacje ciepłej wody użytkowej :
     -  0,6 m³ wody zimnej /1 m² powierzchni lokalu,
     -  0,4 m³ wody ciepłej / 1 m² powierzchni lokalu.
 6. Opłaty za wodę ustalone w oparciu o §3 ust.2-5 wraz z   pozostałymi opłatami za używanie lokalu użytkownik lokalu wnosi w okresach miesięcznych.
 7. Rozliczenie kosztów zużycia wody w oparciu o wskazania wodomierza w lokalu, gdzie był naliczany ryczałt, następuje z dniem zamontowania i oplombowania wodomierza. Za dni miesiąca do czasu zabudowy/legalizacji wodomierza ryczałt naliczony zostanie proporcjonalnie.
 8. W przypadku lokalu, którego użytkownik  uchyla się od opomiarowania lokalu lub legalizacji zabudowanych w nim wodomierzy, zamiast ryczałtu, o którym mowa w ust.2, dopuszcza się rozliczenie zużycia wody w oparciu o dodatkowe zabudowane na koszt tego użytkownika wodomierze  na wyodrębnionej części (np. pionie) instalacji wody zimnej lub ciepłej.
  Wysokość zużycia wody w takim lokalu określona zostanie jako różnica wskazań dodatkowych wodomierzy  wody zimnej lub różnicy wskazań wodomierzy na zasilaniu  i cyrkulacji wody ciepłej pomniejszona o sumę zużycia wody pozostałych użytkowników    w wyodrębnionej części instalacji.
  Koszty wymiany i legalizacji dodatkowych wodomierzy  obciążają użytkownika uchylającego się od zabudowy/legalizacji wodomierzy w swoim lokalu.
  Jeśli w pionie jest więcej niż jeden taki lokal to ich zużycie wody oraz koszty zabudowy/legalizacji dodatkowych wodomierzy  liczy się proporcjonalnie do ilości tych lokali. 

   

OBOWIĄZKI  SPÓŁDZIELNI

§ 4

Do obowiązków Spółdzielni w zakresie rozliczania dostawy wody i odprowadzania ścieków należy:

 1. Zabudowa wodomierzy oraz dokonanie odbioru wodomierza zainstalowanego  w uzgodnieniu ze Spółdzielnią we własnym zakresie przez użytkownika lokalu.
 2. Zabezpieczenie zainstalowanego wodomierza plombą Spółdzielni i prowadzenie dla niego kartoteki/ bazy danych.
 3. Dokonywanie odczytów wodomierzy w terminach  podanych w § 2 ust.3 niniejszych zasad.
 4. Rozliczenie wpłaconych zaliczek następuje raz na 12 miesięcy, dostarczane jest ono użytkownikowi lokalu  w terminie  do 60 dni od daty odczytu wodomierzy dokonanego dla potrzeb rozliczeniowych. Zdanie poprzedzające nie dotyczy przypadków gdy zmianie ulegnie cena za dostawę wody i odprowadzenie ścieków.
 5. Rozpatrzenie zgłoszonych reklamacji w  terminie do 30 dni od jej złożenia. W przypadku, gdy sprawa jest zawiła dopuszcza się wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji.
 6. Powiadamianie użytkowników lokali o zmianach cen wody i odprowadzania ścieków.
 7. Powiadamianie użytkowników lokali, poprzez umieszczenie w euroskrzynce pisemnej informacji, o upływie terminu ważności cechy legalizacyjnej Urzędu Miar zainstalowanych  w lokalu wodomierzy.

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA LOKALU

§ 5

Użytkownik lokalu zobowiązany jest do:

 1. Umożliwienia Spółdzielni zabudowania i wymiany wodomierzy obsługujących wszystkie punkty poboru wody zimnej i ciepłej w lokalu. 
 2. Dbałości o sprawność urządzenia pomiarowego w okresie eksploatacji.
 3. Ponoszenia kosztu wodomierza w przypadku:
  - uszkodzenia i wskazania manipulacji na podstawie dokonanego odczytu,
  - utraty ważności cechy legalizacyjnej,
  - niewłaściwego wskazania zaistniałego po okresie gwarancji.
 4. Umożliwienia swobodnego dostępu do miejsca zabudowy wodomierza.
 5. Udostępnienia lokalu w celu określonym w §2 ust.3.
 6. Terminowego wnoszenia ustalonych opłat.

§ 6

Użytkownik lokalu może samodzielnie w uzgodnieniu ze Spółdzielnią zabudować  i wymienić  wodomierze obsługujące  punkty poboru wody zimnej i ciepłej w lokalu.

REKLAMACJE WSKAZAŃ WODOMIERZY

§7

 1. Zgłoszona przez użytkownika lokalu reklamacja wskazań wodomierza, który nie posiada zewnętrznych oznak uszkodzenia ani nie uległ zablokowaniu, podlega wstępnej weryfikacji przez służby techniczne Spółdzielni.
 2. Użytkownik ma prawo zwrócić się do Spółdzielni z pisemnym wnioskiem o dokonanie ekspertyzy wskazań wodomierza w celu stwierdzenia prawidłowości jego działania.
 3. Na okres sprawdzania wodomierza montowany jest nowy wodomierz. Zdemontowany wodomierz poddany zostanie ekspertyzie przez wyspecjalizowaną firmę posiadającą upoważnienie Prezesa Głównego Urzędu Miar.
 4. Uznanie reklamacji za uzasadnioną zwalnia użytkownika z opłaty za usługę sprawdzenia wodomierza.
 5. W przypadku, gdy zarzuty nie zostaną potwierdzone i wodomierz zostanie uznany  za prawidłowo działający, Spółdzielnia obciąży użytkownika kosztami poniesionymi    w związku z badaniem przyrządu, a w szczególności wymianą wodomierza, kosztami ekspertyzy i ponowną wymianą wodomierza.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8

 1. Jeżeli odczyt wodomierza zostanie dokonany przez okres nie przekraczający kolejnych 12 miesięcy, użytkownikowi przysługuje prawo do rozliczenia zaliczek, pod warunkiem, dokonania w tym okresie odczytu wodomierza bezpośrednio w miejscu jego zainstalowania i spełnieniu w dniu odczytu warunków o których mowa w § 2 ust.1
 2. Jeżeli odczyt wodomierza nie zostanie dokonany w okresie 
  12 kolejnych miesięcy wówczas rozliczenie zaliczek nie przysługuje. Kwota należnych zaliczek staje się na dzień rozliczenia zryczałtowanym kosztem wody za dany okres. Dokonane w ten sposób rozliczenie uznaje się za ostateczne.
 3. Po ponownym udostępnieniu wodomierza do odczytu, dokonany odczyt wodomierza traktowany będzie jako stan początkowy - pod warunkiem, że spełnia on wymagania  o których mowa w § 2 ust.1.

§ 9

 1. W przypadku dokonania zbycia lub nabycia lokalu bez udziału Spółdzielni w ciągu danego okresu rozliczeniowego w drodze:
  - zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub odrębnej własności lokalu  w drodze czynności prawnej, w tym licytacji komorniczych,
  - dziedziczenia,
  - uzyskania tytułu prawnego w trybie przewidzianym w § 17 Statutu ChSM, rozliczenie następuje zgodnie z §7 ust.6  regulaminu w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale zarządzane przez Chorzowską Spółdzielnie Mieszkaniową. 

§ 10

 1. Po złożeniu przez zarządcę nieruchomości wniosku do przedsiębiorstwa wodociągowego, użytkownik lokalu może zawrzeć z przedsiębiorstwem wodociągowym indywidualną umowę o dostawę wody i odprowadzanie ścieków na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów szczegółowych.
 2. Do ust.1. zastosowanie mają przepisy określone w §1 ust.3.