REGULAMIN PÓŁKOLONII ZIMOWYCH
W KLUBIE ChSM „POKOLENIE” ORAZ ZASADY BEZPIECZEŃSTWA UWZGLĘDNIAJĄCE STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Rozdział I

Kwalifikacja uczestników półkolonii w Klubie ChSM „POKOLENIE”

 1. Organizatorem półkolonii w Klubie ChSM „Pokolenie” jest Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa.
  Półkolonie odbywają się podczas ferii zimowych – w ramach 2 turnusów, z których każdy trwa 1 tydzień w następujących terminach:
  •    od 14 lutego do 18 lutego
  •    od 21 lutego do 25 lutego
 2. Ogłoszenia o naborze na półkolonie publikowane jest na stronie internetowej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz na fanpage’u Klub Pokolenie ChSM na portalu społecznościowym Facebook.
 3. Uczestnikami zajęć mogą być dzieci (6-13 lat), zgłoszone przez członków Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej stale z nimi zamieszkujące. 
 4. Zgłoszenia na półkolonie należy dokonywać w ogłoszonym na stronie www.chsm.com.pl, „Wiadomościach Spółdzielczych oraz siedzibie Klubu ChSM „Pokolenie” terminie o za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego w serwisie E-BOK (Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta) lub osobiście w Klubie ChSM „Pokolenie” zaznaczając jeden z podanych turnusów, o którym mowa w pkt.1   - wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
 5. Ilość miejsc w półkoloniach jest ograniczona. Ilość uczestników na danym turnusie wynosi 10 osób, z zastrzeżeniem, że w przypadku zaszczepienia części zgłoszonych dzieci ilość uczestników może być zwiększona do 15. Liczba miejsc zależna jest od aktualnych wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z procedurami zapewnienia bezpieczeństwa w czasie występowania COVID-19 i może ulec zmianie. 
 6. O zakwalifikowaniu uczestnika na półkolonie decyduje kierownik Klubu „Pokolenie”, po przeprowadzeniu weryfikacji zgłoszenia zgodnie z pkt. 3. Pierwszeństwo    w kwalifikacji na półkolonie mają dzieci do lat 10 oraz dzieci, które nie brały udziału w poprzedniej edycji półkolonii.
 7. W przypadku większej ilości chętnych niż miejsc na danym turnusie organizator dokona losowania miejsc przez Komisję składającą się z Kierownika Klubu „Pokolenie” oraz Kierownika Działu Organizacji i Kadr.
 8. Osoby, które nie zostały wylosowane zostają umieszczone na liście rezerwowej.   W przypadku pojawienia się wolnego miejsca na danym turnusie osoby wpisane na listę rezerwową mają pierwszeństwo w naborze.
 9. O zakwalifikowaniu uczestnika  na dany turnus  powiadomiony zostaje Członek Spółdzielni drogą telefoniczną lub za pośrednictwem adresu mailowego podanego    w zgłoszeniu. 
 10. Członek Spółdzielni zakwalifikowanego uczestnika otrzymuje na wskazany   w zgłoszeniu adres mailowy kartę kwalifikacyjną do  wypełnienia  lub odbiera ją osobiście od Kierownika Klubu ChSM „Pokolenie”(wzór kary kwalifikacyjnej stanowi załącznik nr 2 do regulaminu).
 11. Członek Spółdzielni zgłaszający dziecko do udziału w półkoloniach, po jego umieszczeniu na wstępnej liście kwalifikacyjnej zobowiązany jest wnieść opłatę    w wysokości 150 zł w turnusie półkolonijnym w kasie Administracji ChSM, siedzibie Zarządu lub na konto: 09 1020 2368 0000 2002 0022 8445, najpóźniej 7 dni po otrzymaniu od kierownika Klubu „Pokolenie” do wypełnienia druku karty kwalifikacyjnej, o której mowa w pkt. 10 niniejszego rozdziału.
 12. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie karty kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii  oraz dostarczenie jej do Klubu ChSM „Pokolenie” w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni po otrzymaniu od kierownika Klubu  ,Pokolenie” do wypełnienia druku karty kwalifikacyjnej. Do wypełnionej karty kwalifikacyjnej należy dołączyć dowód wpłaty lub potwierdzenie przelewu.
 13. W przypadku dostarczenia karty kwalifikacyjnej z brakami rodzic/opiekun prawny zostanie wezwany do jej uzupełnienia telefonicznie na numer telefonu podany    w zgłoszeniu i zobowiązany  do ich uzupełnienia w terminie 2 dni roboczych. Po upływie terminu braki w dokumentacji powodują nie zakwalifikowanie dziecka na półkolonie. Pracownik Klubu sporządza adnotację na karcie zgłoszeniowej   i powiadamia o wolnym miejscu osobę z listy rezerwowej.
 14. W karcie kwalifikacyjnej Członek Spółdzielni zgłaszający dziecko ma obowiązek wpisać wszystkie informacje o stanie zdrowia, zachowaniu oraz specjalnych potrzebach uczestnika. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, zwiększającą ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, rodzic/prawny opiekun ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie, na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku, w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku.  

Rozdział II

Przebieg i organizacja zajęć

 1. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 6:45 do    godz. 16:00. Osoby, które przyprowadzają dziecko do obiektu oświadczają, że dziecko jest zdrowe, nie ma objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkuje z osobą przebywającą na kwarantannie  lub w izolacji w warunkach domowych, w okresie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć.
 2. Uczestnicy powinni być przyprowadzani i odbierani z Klubu ChSM „Pokolenie” punktualnie, wyłącznie przez osoby wskazane w karcie kwalifikacyjnej.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni są odpowiedzialni za zapewnienie opieki uczestnikowi półkolonii w drodze na zajęcia i po ich zakończeniu.
 4. Rodzice przyprowadzają dziecko na półkolonie, ale nie wchodzą do obiektu, dziecko jest odbierane przez wychowawcę w przestrzeni wspólnej Klubu ChSM „Pokolenie”   z zachowaniem zasady - jeden rodzic/opiekun prawny z dzieckiem przy zachowaniu dystansu społecznego od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa).
 5. W przypadku zgody na samodzielny powrót uczestnika do domu rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do złożenia odpowiedniego oświadczenia w tym zakresie znajdującego się w karcie kwalifikacyjnej. 
 6. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:
  a)    wypoczynku zgodnego z programem półkolonii,
  b)    uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas turnusu;
  c)    trzech posiłków dziennie składających się z I śniadania, II śniadania i obiadu jednodaniowego - zapewnianych przez firmę cateringową.
  d)    korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii;
 7. Uczestnicy mają obowiązek:
  a)    podporządkować się poleceniom wychowawcy i kierownika półkolonii;
  b)    przestrzegać ramowego harmonogramu dnia;
  c)    brać udział w realizacji programu półkolonii;
  d)    zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość;
  e)    odnosić się z szacunkiem do kolegów, wychowawcy i samego siebie;
  f)    szanować mienie i pomoce dydaktyczne Klubu ChSM „Pokolenie”;
  g)    kulturalnie zachowywać się podczas posiłków;
  h)    przestrzegać zasad poruszania się po drogach;
  i)    przestrzegania powszechnie stosowanych zasad obowiązujących w miejscach publicznych;
  j)    posiadać obuwie zmienne.
 8. Podczas zajęć uczestników obowiązuje zakaz:
  a)    oddalania się od grupy oraz poza teren półkolonii bez zgody wychowawcy;
  b)    naruszania zasad przyjętych powszechnie norm zachowania wobec wychowawców i innych uczestników.
 9. Organizatorzy mają prawo do skreślenia uczestnika z listy uczestników, bez zwrotu należności za niewykorzystaną część turnusu, w przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa w zajęciach, w szczególności w sytuacji obowiązków określonych w pkt. 7 niniejszego rozdziału oraz procedur przewidzianych w rozdziale III.
 10. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w półkoloniach wniesiona opłata za udział w turnusie półkolonijnym nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem sytuacji, gdy nieobecność dziecka będzie zgłoszona najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem turnusu. W szczególnych sytuacjach wynikających z przyczyn niezależnych (np. choroby dziecka) opłata może zostać zwrócona na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka.
 11. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody związane z utratą lub zniszczeniem wartościowych przedmiotów przyniesionych przez uczestników na zajęcia.
 12. W przypadku nadużywania powyższych urządzeń przez uczestników, wychowawca ma prawo zabrać je na czas trwania zajęć i oddania ich dopiero po zakończeniu.
 13. Za szkody powstałe z winy uczestników podczas trwania zajęć odpowiedzialność materialną ponoszą ich rodzice/opiekunowie prawni.

Rozdział III

Procedury dotyczące bezpiecznej organizacji półkolonii w okresie zagrożenia epidemiologicznego

 1. Rodzice mają obowiązek uświadomić swoje dzieci, a więc uczestników półkolonii, o ryzyku związanym z dotykaniem dłońmi okolic twarzy zwłaszcza  ust, nosa i oczu oraz zobowiązać dzieci do częstego i dokładnego mycia rąk  mydłem i wodą, a także dezynfekowania ich przeznaczonym do tego środkiem.
 2. Rodzice poświadczają, że uczestnik półkolonii – dziecko, jest przygotowane przez rodziców do stosowania się do wytycznych i regulaminu uczestnictwa związanych   z zachowaniem dystansu społecznego co najmniej 1,5 metra, oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.
 3. Uczestnik półkolonii powinien być zdrowy, o czym poświadczają rodzica dziecka    w pisemnym oświadczeniu o braku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 4. Uczestnicy półkolonii powinni być zaopatrzeni codziennie przez rodziców w osłony na usta i nos oraz niezbędne środki higieny.
 5. Rodzice uczestników półkolonii udostępniają kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację oraz zobowiązują się do niezwłocznego odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności, biegunka, wymioty lub wysypka).
 6. Rodzice podpisując oświadczenie  o zapoznaniu się z regulaminem poświadczają, że uczestnik półkolonii nie zamieszkiwał z osobą przebywająca na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobą zakażaną w okresie 14 dni przez rozpoczęciem półkolonii.
 7. Organizator wprowadza dodatkowe zabezpieczenia zmniejszające ryzyko zakażenia uczestników półkolonii umożliwiając: dezynfekcję rąk, częste mycie rąk, dezynfekcję powierzchni dotykowych, środków higieny.
 8. Organizator wprowadza procedury dotyczące bezpiecznej organizacji zajęć, pracy    i przebywania na terenie „Klubu” Pokolenie ChSM.
 9. Organizator zapewnia wychowawcom półkolonii  szkolenie z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie COVID-19 i wszelkich obowiązujących procedur.
 10. Organizator każdego dnia przed rozpoczęciem zajęć – za pisemną zgodą rodziców – dokonuje pomiaru temperatury termometrem bezdotykowym uczestnikom oraz wychowawcom  półkolonii przez osobę wyznaczoną przez Kierownika półkolonii.
 11. W czasie półkolonii organizator ogranicza odwiedziny uczestników poprzez osoby    z zewnątrz. 
 12. Organizator zapewnia
  • stałą dostępność mydła, płynu dezynfekującego oraz ciepłej wody na terenie obiektu, a w pomieszczeniach sanitarnych wywiesza informację – plakaty o sposobie prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk,
  • sprzęt i środki do zachowania czystości.
 13. Organizator w razie wystąpienia objawów jakiejkolwiek choroby umożliwia natychmiastowe odizolowanie uczestnika półkolonii i powiadamia rodziców.


Regulamin został przyjęty uchwalą nr 245/2021 Zarządu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 09.12.2021, z mocą obowiązującą od dnia podjęcia uchwały.