ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ DLA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY UŻYTKOWEJ 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejsze zasady mają zastosowanie do wszystkich lokali w budynkach zarządzanych przez ChSM, wyposażonych w instalację centralnego ogrzewania lub centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody.

§ 2

 1. Za powierzchnię ogrzewaną centralnie uważa się powierzchnię użytkową lokalu wyposażonego w instalację centralnego ogrzewania oraz powierzchnię pomieszczeń nie posiadających grzejników centralnego ogrzewania wchodzących w skład lokalu  i ogrzewanych   pośrednio ciepłem sąsiadujących pomieszczeń. 
 2. Nie wlicza się do powierzchni ogrzewanej centralnie balkonów, loggii, tarasów a także powierzchni wspólnych klatek schodowych, piwnic, strychów, pralni, suszarni domowych, wózkowni. Nie wlicza się do powierzchni ogrzewanej centralnie również piwnic stanowiących część lokalu użytkowego za wyjątkiem wyposażonych w instalację i grzejniki centralnego ogrzewania.
 3. Koszty podgrzania wody rozlicza się w budynkach wyposażonych w instalację centralnej ciepłej wody użytkowej, w których dla wszystkich lokali mieszkalnych i innych lokali w budynku z instalacją ccw zamówiono moc grzewczą u dostawcy ciepła bądź dla których podgrzana woda dostarczana jest z kotłowni gazowych.

§ 3

Decyzję o rozpoczęciu, przerwaniu, ponownym uruchomieniu i zakończeniu dostawy ciepła do budynków Spółdzielni podejmuje Zarząd.
 
PODSTAWOWE ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA

§ 4

Koszty energii cieplnej rozliczane są :
a/  dla centralnego ogrzewania – w odniesieniu do zasobów wyposażonych  w instalację centralnego ogrzewania,
b/ dla podgrzania wody – w odniesieniu do zasobów wyposażonych w instalację ciepłej wody użytkowej.

§ 5

 1. Jednostkę rozliczeniową dla rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania stanowi  budynek obsługiwany przez układ pomiarowo – rozliczeniowy (ciepłomierz) lub budynek wieloklatkowy, w którym zamontowano więcej niż jeden ciepłomierz. 
 2. Dla rozliczenia kosztów podgrzania wody jednostką rozliczeniową jest miejsce zamontowania układu pomiarowo – rozliczeniowego.

§ 6

 1. Rozliczenia z użytkownikami lokali za dostarczone ciepło prowadzi się w systemie opomiarowanym, jeżeli w budynku zainstalowane są:
  a/ urządzenia niezbędne do indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania poszczególnych lokali, tj. podzielniki kosztów ciepła,
  b/   liczniki ciepła zamontowane na przyłączach do każdego lokalu oddzielnie, posiadające ważną cechę legalizacyjną, które pełnią rolę podzielników kosztów ciepła,
  c/   wodomierze wody ciepłej do pomiaru ilości dostarczonej podgrzanej wody.
 2. W przypadku braku w całym budynku urządzeń do indywidualnego rozliczania kosztów centralnego ogrzewania, o których mowa w ust. 1, rozliczenia z użytkownikami lokali prowadzi się proporcjonalnie do powierzchni ogrzewanych  centralnie.  

§ 7

 1. Zawory termoregulacyjne i podzielniki kosztów ciepła stanowią integralną część instalacji centralnego ogrzewania. 
 2. Spółdzielnia ponosi koszty zakupu, montażu, naprawy i wymiany zaworu termostatycznego bez głowicy. Użytkownik lokalu mieszkalnego w pełni pokrywa koszt zakupu, montażu, naprawy i wymiany głowicy termostatycznej. 
 3. Użytkownik lokalu użytkowego posiadający tytuł spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub pełną własność pokrywa koszty, o których mowa w ust.2. w całości.
 4. Indywidualne liczniki ciepła, podzielniki kosztów i wodomierze instalowane są na koszt użytkownika i stanowią jego własność, za wyjątkiem lokali użytkowanych na zasadach umowy najmu.
 5. Użytkownik lokalu ponosi koszty: odczytu indywidualnych liczników ciepła, podzielników kosztów, wymiany kapilar i rozliczeń ciepła dokonywanych przez specjalistyczne firmy na zlecenie Spółdzielni, przy czym koszty te nie stanowią kosztów centralnego ogrzewania.
  Użytkownik lokalu ponosi również koszty: wymiany podzielnika, jego przemontowania, przesunięcia oraz doboru skal w przypadku wymiany grzejników wykonanej we własnym zakresie. 
 6. Montaż uzupełniający podzielników w lokalach może nastąpić tylko w okresie   odczytów dokonywanych na koniec okresu rozliczeniowego.
 7. Legalizacja i wymiana indywidualnych liczników ciepła wykonywana jest na koszt użytkownika lokalu.
 8. W instalacji danej jednostki rozliczeniowej mogą być stosowane tylko podzielniki kosztów tego samego rodzaju i typu, z jednolitym systemem oceny oraz jednolitą charakterystyką wskazywania.
  Wymiana w instalacji jednostki rozliczeniowej istniejących podzielników kosztów na inny rodzaj i typ podzielników kosztów wymaga zgody co najmniej 95 % użytkowników lokali w tej jednostce. Wymiana odbywa się na koszt użytkowników lokali. Dla lokali, w których nie dokonano wymiany podzielników kosztów, koszty zmienne ciepła zostają ustalone zgodnie z §12 ust. 2 pkt.b, tj. jak dla lokali z nie funkcjonującymi podzielnikami.

ZASADY USTALANIA KOSZTÓW CIEPŁA

§ 8

 1. Koszty dostawy ciepła obejmują wszystkie opłaty, z uwzględnieniem udzielonych przez dostawcę ciepła upustów i bonifikat, ponoszone przez Spółdzielnię  w związku z zakupem ciepła dostarczanego do budynku.
  Koszty wytworzenia ciepła w kotłowniach własnych obejmują koszty źródła ciepła, jego przesyłu oraz utrzymania i prawidłowego działania kotłowni.
  W przypadku podgrzania wody koszty ustala się dla właściwego układu pomiarowo – rozliczeniowego. 
 2. Koszty ciepła określa się dla każdego okresu rozliczeniowego.
  W przypadku uznania reklamacji rozliczenia kosztów ciepła, jej wynik uwzględniony zostanie przy ustaleniu kosztów w następnym okresie rozliczeniowym.
 3. Koszty ciepła rozliczane są na wszystkich użytkowników danej jednostki rozliczeniowej przy zastosowaniu jednolitych cen i sposobu ich rozliczania.

§ 9

Rozliczenie kosztów ciepła na poszczególne grupy użytkowników dokonywane jest cyklicznie za okresy rozliczeniowe :

a/ dla centralnego ogrzewania – za okresy 12 kolejnych miesięcy. Pierwszy okres rozliczeniowy może być różny od 12 miesięcy lecz nie dłuższy niż kolejnych 
 15 miesięcy,
b/ dla podgrzania wody – zgodnie z okresami rozliczania kosztów zakupu wody zimnej  i odprowadzenia ścieków.

§10

1. Koszty dostawy ciepła dla centralnego ogrzewania podlegają podziałowi  wg proporcji :
- 50 %  -  koszty stałe – rozliczane proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali,
- 50 %  -  koszty zmienne – rozliczane według wskazań podzielników kosztów.
 W pierwszym okresie rozliczeniowym dopuszcza się inny podział kosztów.
1a. Koszty dostawy ciepła dla centralnego ogrzewania w budynkach wyposażonych  w podzielniki elektroniczne podlegają podziałowi według proporcji:
-70% - koszty stałe - rozliczane proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali, 
-30% - koszty zmienne - rozliczane według wskazań elektronicznych podzielników kosztów.
2. Koszty dostawy energii cieplnej w budynkach, w których w poszczególnych lokalach zamontowano liczniki ciepła do celów centralnego ogrzewania oraz do których dostarczana jest centralna ciepła woda z tego samego źródła rozliczane są 
w okresach rocznych i podlegają podziałowi wg proporcji:
  a/ centralne ogrzewanie:
- 10 %  - koszty stałe – rozliczane proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali,
- 90 % - koszty zmienne – rozliczane wg wskazań indywidualnych liczników ciepła na cele centralnego ogrzewania pełniących rolę podzielników kosztów,
  b/ podgrzanie wody:
- 10 % koszty stałe – rozliczane według liczby osób zamieszkujących lokale w danej jednostce rozliczeniowej,
- 90% - koszty zmienne – rozliczane do m3 wody podgrzanej zużytej przez użytkowników według wskazań wodomierzy wody ciepłej.
3.  Koszty dostawy ciepła dla podgrzania wody podlegają podziałowi wg proporcji:
- 20 %  -  koszty stałe – rozliczane:
a/ dla mieszkań według liczby osób zamieszkujących lokale w danej jednostce rozliczeniowej,
b/ dla lokali użytkowych i garaży według udziału procentowego ich powierzchni do powierzchni z dostawą centralnej ciepłej wody w danej jednostce rozliczeniowej,
- 80%  - koszty zmienne – rozliczane do m3 wody podgrzanej zużytej przez użytkowników. 

4.  W budynkach wymienionych w ust. 2, w których energia cieplna wytwarzana jest na cele centralnego ogrzewania i podgrzania wody, koszty na te cele ustala się na podstawie wartości GJ obliczonej z podzielenia kosztów wynikających z ewidencji księgowej i sumy GJ indywidualnych liczników ciepła centralnego ogrzewania i licznika na cele podgrzania wody.
5.  Ilość m3 wody podgrzanej zużytej przez użytkowników i podlegającej rozliczeniu części zmiennej kosztów dostawy ciepła określa załącznik nr 1 Regulaminu. 
W rozliczeniu kosztów ciepła nie uwzględnia się kosztów zakupu wody zimnej  i odprowadzenia ścieków. 

SYSTEM INDYWIDUALNYCH ROZLICZEŃ KOSZTÓW CIEPŁA

§11

 1. W systemie indywidualnych rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania stosuje się jednoroczne wskazania podzielników kosztów.
 2. Terminy odczytów podzielników kosztów dla każdej jednostki rozliczeniowej wynikają   z harmonogramu podanego każdorazowo do wiadomości użytkownikom lokali oraz są zgodne z umowami zawartymi z firmami rozliczającymi koszty ciepła.
 3. W zasobach ChSM grzejniki zamontowane w pomieszczeniach łazienkowych i wc nie podlegają opomiarowaniu.

§12

Fizycznymi jednostkami rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania są:

 1. W odniesieniu do kosztów stałych dla lokali mieszkalnych i użytkowych – powierzchnia użytkowa w m2.
 2. W odniesieniu do kosztów zmiennych:
  a/ wskazania podzielników kosztów zainstalowanych na grzejnikach w poszczególnych lokalach przy zastosowaniu współczynników korygujących uwzględniających niekorzystne usytuowanie lokalu w bryle budynku, przy czym dla lokali użytkowych przyjmuje się redukcję równą 1, 
  b/ w przypadku lokali mieszkalnych i użytkowych z niefunkcjonującymi podzielnikami od użytkowników dochodzi się odszkodowania w ten sposób, że  ilość działek podzielnika ustalona zostaje dla danego okresu rozliczeniowego wg wskaźnika maksymalnego odczytu działek na metr kwadratowy, które wystąpiło w tym okresie w lokalu mieszczącym się w danej jednostce rozliczeniowej, z uwzględnieniem współczynników redukcji.

§13

 1. Jeżeli w danej jednostce rozliczeniowej powierzchnia lokali z nie funkcjonującymi podzielnikami kosztów przekroczy 25% powierzchni ogrzewanej centralnie, w uzasadnionych przypadkach rozliczenie kosztów ciepła może zostać przeprowadzone ryczałtowo wg średniego kosztu ogrzania 1m2, proporcjonalnie do powierzchni użytkowej poszczególnych lokali.
 2. Przez lokale z nie funkcjonującymi podzielnikami kosztów rozumie się lokale: 
  a/   nie wyposażone w podzielniki kosztów,
  b/ w których podzielniki kosztów nie funkcjonowały przez cały okres rozliczeniowy  (chyba, że dotyczy to w równej mierze wszystkich lokali w jednostce rozliczeniowej),
  c/ w których w terminach określonych w §11 ust. 2 nie dokonano odczytu podzielników,
  d/ w których stwierdzono uszkodzenie lub zniszczenie więcej niż jednego podzielnika, nie dotyczy  lokali wyposażonych w jeden podzielnik,
  e/   w których stwierdzono działania użytkownika zmierzające do zafałszowania odczytu,
  f/ pomieszczenie w lokalu opomiarowanym, w którym na grzejniku centralnego ogrzewania nie zamontowano podzielnika kosztów.  
 3. Nie odczytanie jednego podzielnika kosztów lub jego brak w lokalu, pod warunkiem że dotyczy to nie więcej niż 30% mocy zainstalowanej w całym lokalu, nie wyklucza tego lokalu z indywidualnego systemu rozliczeń. Zużycie ciepła przypadające na grzejnik z brakującym lub nie odczytanym  podzielnikiem  kosztów zostanie ustalone metodą  obliczeniową jak  w § 12 ust. 2 pkt.b. 
 4. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia zainstalowanego na grzejniku  podzielnika kosztów rozliczenie kosztów ciepła w części zmiennej ustalone zostaje wg średniego wskazania zarejestrowanego na tym grzejniku za trzy ostatnie okresy rozliczeniowe. Jeżeli nie ma możliwości do określenia zużycia ciepła na podstawie odparowania działek na tym grzejniku przez ostatnie trzy okresy rozliczeniowe, stosuje się zasadę określoną w §12 ust. 2 pkt.b.  
 5. W lokalach, w których zamontowano jeden podzielnik kosztów, jego uszkodzenie lub zniszczenie skutkuje rozliczeniu ciepła w tym lokalu na zasadach określonych  w  §12 ust.2 pkt.b. 
 6. W związku z wystąpieniem stanu epidemii i koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności uwzględniając przypadki losowe użytkowników z tym związanych, dla lokali w których nie dokonano odczytu podzielników kosztów za okres 2019/2020 do rozliczenia kosztów energii cieplnej w odniesieniu do kosztów określonych w § 12 ust. 2 pkt. b) przyjmuje się średnie zużycie ciepła za trzy ostatnie okresy rozliczeniowe.

§14

 1. Użytkownicy lokali, korzystający z centralnego ogrzewania lub centralnego ogrzewania  i  dostawy wody podgrzanej, zobowiązani są wnosić miesięcznie zaliczkowe opłaty  na poczet należności z tytułu kosztów zakupu ciepła przez cały okres rozliczeniowy  w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą. Wysokość miesięcznych opłat zaliczkowych może być zróżnicowana dla poszczególnych jednostek rozliczeniowych. Korekta opłat zaliczkowych może nastąpić w ciągu okresu rozliczeniowego, jeżeli wystąpią istotne zmiany w wysokości kosztów.
 2. Rozliczenie opłat zaliczkowych za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody następuje w ten sposób, że:
  a/  w przypadku gdy są niższe od kosztów indywidualnych – niedopłatę użytkownik wnosi łącznie z najbliższą zapłatą należności za korzystanie z lokalu,
  b/  w przypadku gdy są wyższe od kosztów indywidualnych – nadpłata zaliczona zostaje na poczet bieżących opłat za korzystanie z lokalu.
 3. Na pisemny wniosek użytkownika lokalu:
  -  za zgodą Zarządu niedopłata może być uregulowana  w ratach, 
  -  nadpłata podlega zwrotowi.

§ 15

 1. Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania i wniesionych wpłat zaliczkowych następuje  w terminie trzech miesięcy od zakończenia danego okresu rozliczeniowego.
 2. Reklamacja związana z rozliczeniem podlega rozpatrzeniu, jeżeli zostanie wniesiona w terminie do 30 dni od otrzymania rozliczenia. 
 3. Nie udostępnienie lokalu dla dokonania odczytów podzielników kosztów  w terminach ustalonych dla jednostki rozliczeniowej stanowi podstawę do pozostawienia reklamacji  bez rozpatrzenia. 

REKLAMACJE WSKAZAŃ LICZNIKÓW CIEPŁA

§16

 1. Zgłoszona przez użytkownika lokalu reklamacja wskazań licznika ciepła, który nie posiada zewnętrznych oznak uszkodzenia, podlega wstępnej weryfikacji przez służby techniczne Spółdzielni.
 2. Użytkownik ma prawo zwrócić się do Spółdzielni z pisemnym wnioskiem o dokonanie ekspertyzy licznika ciepła.
 3. Na okres sprawdzania licznika montowany jest nowy licznik ciepła. Zdemontowany licznik ciepła poddany zostanie ekspertyzie przez wyspecjalizowaną firmę posiadającą upoważnienie Prezesa Głównego Urzędu Miar.
 4. Uznanie reklamacji za uzasadnioną zwalnia użytkownika z opłaty za usługę sprawdzenia licznika ciepła.
 5. W przypadku, gdy zarzuty nie zostaną potwierdzone i licznik ciepła zostanie uznany za prawidłowo działający, Spółdzielnia obciąży użytkownika kosztami poniesionymi   w związku z badaniem przyrządu, a w szczególności wymianą licznika, kosztami ekspertyzy i ponowną wymianą licznika.

§ 17

 1. W przypadku zmiany użytkownika lokalu, Spółdzielnia dokona odczytu podzielników i umieści je w protokole zdawczo – odbiorczym lokalu, celem umożliwienia indywidualnego rozliczenia należności za centralne ogrzewanie. Rozliczenie z użytkownikiem zwalniającym lokal następuje w terminie, o którym mowa   w § 15 ust. 1.
 2. Postanowień ust. 1 nie dotyczą zmiany użytkownika lokalu w drodze:
  a/  zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub odrębnej własności lokalu w drodze czynności prawnej, 
  b/  dziedziczenia,
  c/   uzyskania tytułu prawnego w trybie przewidzianym w § 17 Statutu ChSM.
 3. W przypadku dokonania zbycia lub nabycia lokalu, w ciągu okresu rozliczeniowego, na zasadach określonych w ust.2, rozliczenie następuje zgodnie z §7 ust.6 niniejszego regulaminu.