REGULAMIN
Rady Nadzorczej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chorzowie

 

I.    POWOŁANIE I ZAKRES DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ

§ 1

Rada Nadzorcza Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwana dalej „Radą” działa na podstawie przepisów:

 1. ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze;
 2. ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych;
 3. Statutu Spółdzielni;
 4. postanowień niniejszego regulaminu.

§ 2

Rada sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. 

§ 3

 1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zwołuje przewodniczący Rady poprzedniej kadencji w terminie 7 dni od ostatniej części Walnego Zgromadzenia.
 2. Na pierwszym zwołanym posiedzeniu Rady, wybiera ona ze swego grona,    w głosowaniu tajnym, Prezydium w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz.
 3. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący Rady, a w razie nieobecności Zastępca bądź Sekretarz Rady.
 4. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 5. Posiedzenia Rady zwołuje się również na wniosek 5 członków Rady lub na wniosek Zarządu, w terminie do 2 tygodni od dnia zgłoszenia pisemnego wniosku do Prezydium Rady, z oznaczeniem w porządku obrad wnioskowanych spraw.
 6. Do obowiązków Prezydium Rady należą sprawy porządkowe związane    z działalnością Rady, w szczególności:
  1)    ustalanie terminów posiedzeń Rady, ich porządku obrad oraz nadzór nad zgodnym z regulaminem Rady trybem zawiadamiania członków Rady   o zwoływanych posiedzeniach,
  2)    nadzór nad przygotowaniem materiałów na posiedzenia Rady,
  3)    przewodniczenie posiedzeniom Rady,
  4)    nadzór nad opracowywaniem protokołów z posiedzeń Rady, 
  5)    zapewnienie właściwego przechowywania dokumentacji pracy Rady,
  6)    koordynacji pracy i posiedzeń komisji Rady.

§ 4

 1. Termin i projekt porządku obrad posiedzenia Rady ustala Prezydium Rady.
 2. Porządek obrad każdego posiedzenia przewiduje między innymi:
  1)    przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady;
  2)    informację z bieżącej działalności Zarządu.
 3. Jeżeli posiedzenie Rady zostało zwołane w trybie określonym w § 3 ust. 5 regulaminu Rady w porządku obrad powinny być zamieszczone oznaczone przez wnioskujących sprawy.
 4. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Rady wraz z porządkiem obrad doręcza się członkom Rady przynajmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. Razem z zawiadomieniem doręcza się projekty uchwał z załącznikami. Projekty uchwał powinny być parafowane pod względem formalno-prawnym przez radcę prawnego. Projekty uchwał winne zawierać uzasadnienie uchwały.
 5. Na posiedzeniu Rady przed zatwierdzeniem porządku obrad członek Rady może zgłosić przewodniczącemu uzasadniony wniosek o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad pod warunkiem, że wniosek nie wymaga podjęcia uchwały.

§ 5

 1. W posiedzeniach Rady, prezydium Rady i posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć   z głosem doradczym członkowie Zarządu, przedstawiciele Związku Rewizyjnego,   w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz zaproszeni goście.
 2. Przez obecność w posiedzeniu Rady rozumie się także udział w posiedzeniu za pośrednictwem środków teleinformatycznych w postaci jednoczesnej transmisji dźwięku i obrazu. W takim przypadku sporządza się adnotację w protokole.
 3. Wolę udziału w posiedzeniu Rady, w formie określonej w ust. 2, członek Rady jest zobowiązany zgłosić wraz z uzasadnieniem Przewodniczącemu Rady najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia Rady. Prezydium może nie wyrazić zgody na udział członka w posiedzeniu Rady w formie określonej w ust. 2. Powyższa decyzja jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia.
 4. Członek Rady biorący udział w posiedzeniu Rady w formie określonej w ust. 2    przyjmuje do wiadomości brak technicznych możliwości udziału w głosowaniu tajnym.
 5. Członek Rady, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu, jest zobowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność. 

II.   TRYB OBRADOWANIA I PODEJMOWANIA UCHWAŁ

§ 6

 1. Uchwały Rady są ważne, jeżeli zostały podjęte przy obecności, co najmniej połowy liczby statutowej składu jej członków i były objęte porządkiem obrad. Przy obliczaniu wyników głosowania uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw. W przypadku równości głosów o rozstrzygnięciu decyduje głos przewodniczącego Rady.
 2. Uchwały Rady zapadają większością głosów. Głosowanie odbywa się jawnie   z wyjątkiem głosowań nad sprawami  dotyczącymi członków Zarządu.
 3. W celu przeprowadzenia głosowania tajnego Rada wybiera ze swojego grona Komisję Skrutacyjną w składzie 3 osobowym.
 4. Przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach na wniosek członka Rady poparty przez większość obecnych na posiedzeniu. 
 5. Członek Rady, który nie zgadza się z treścią podjętej uchwały może złożyć do protokołu lub na piśmie swoje zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem w terminie   7 dni od posiedzenia Rady.
 6. Członkowie Rady nie mogą brać udziału w głosowaniach w sprawach wyłącznie ich dotyczących.

§ 7

 1. Z obrad Rady sporządza się protokół.
 2. Protokół oraz uchwały wraz z załącznikami podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Prezydium.
 3. Przebieg posiedzenia jest rejestrowany. Po przyjęciu protokołu nagranie ulega niezwłocznie skasowaniu. Protokół powinien zawierać datę i numer posiedzenia, przyjęty porządek obrad, streszczenie omawianych spraw i wykaz podjętych uchwał ze wskazaniem wyników głosowań. Członkowie Rady mogą zgłaszać pisemnie poprawki lub uzupełnienia do protokołu nie później niż do posiedzenia, na którym następuje przyjęcie protokołu. 
 4. W kwestiach spornych odnośnie zapisów w protokole rozstrzyga Przewodniczący obrad po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu nagrania. Nagranie pozostaje do wyjaśnienia sprawy.
 5. Zarząd na potrzeby Rady zapewnia obsługę prawną i administracyjno-biurową.
 6. Sekretarz Rady działając z upoważnienia Prezydium Rady sprawuje nadzór nad przygotowaniem, sporządzeniem i przechowywaniem dokumentów dla Rady oraz emitowanych przez nią materiałów. Przyjmuje i dekretuje do właściwych komisji problemowych pisma kierowane do Rady. 
 7. Wraz z upływem kadencji Sekretarz poprzedniej kadencji jest zobowiązany protokolarnie przekazać dokumenty Sekretarzowi nowej kadencji.

III. KOMISJE PROBLEMOWE RADY

§ 8

 1. Rada na pierwszym posiedzeniu dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym członków i przewodniczących 4 stałych komisji problemowych:
  1/    komisji rewizyjnej,
  2/    komisji społeczno – kulturalnej,
  3/    komisji gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
  4/    komisji organizacyjno - samorządowej.
 2. W miarę potrzeb Rada może powołać również inne komisje dla wykonania określonych zadań, bądź łączyć komisje dla rozpatrywania spraw związanych   z zakresem działania dwóch lub więcej komisji.
 3. Każda stała komisja Rady powinna składać się, z co najmniej trzech członków. Członek Rady może być członkiem nie więcej niż dwóch stałych komisji Rady.   
 4. Komisje Rady  działają w oparciu o regulaminy i plany pracy uchwalone  przez Radę.  
 5. Komisje Rady - każda w ustalonym dla niej zakresie - są zobowiązane do przedstawienia Radzie informacji o wynikach swoich prac, a także rocznych sprawozdań.
 6. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć zaproszone  osoby nie będące członkami Rady
 7. Członek Rady może być przewodniczącym tylko jednej Komisji.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9

 1. W sprawach działalności Rady nie objętych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie: Prawo Spółdzielcze, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statut Spółdzielni.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.
 3. Tracą moc uchwała nr 10/R/2018 z dnia 24 października 2018 roku w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz uchwała w sprawie Regulaminu Biura Rady Nadzorczej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.     

 

Regulamin został przyjęty uchwałą nr 4/R/2021 Rady Nadzorczej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 24 marca 2021r.