REGULAMIN

Rady Nadzorczej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Chorzowie

I. Podstawy działania Rady Nadzorczej

II. Skład Rady Nadzorczej

III. Zakres działania Rady Nadzorczej

IV. Organizacja działania Rady Nadzorczej

V. Posiedzenia Rady Nadzorczej

Regulamin został przyjęty uchwałą 10/R/2018 Rady Nadzorczej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 24 października 2018r.I. PODSTAWY DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ

§ 1

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów art. 44-46 Ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1285 ze zm.), ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 845 ze zm.), postanowień Statutu Spółdzielni oraz niniejszego regulaminu.

II. SKŁAD RADY NADZORCZEJ

§  2

 1. Rada Nadzorcza liczy od 12 do 18 osób wybranych spośród członków Spółdzielni. Rada Nadzorcza wybierana jest przez Walne Zgromadzenie.  Przy wyborze należy zachować zasadę proporcjonalnej reprezentacji w Radzie Nadzorczej członków z czterech rejonów administracyjnych, stanowiących podstawę podziału Spółdzielni na części Walnego Zgromadzenia, zgodnie z § 42 ust. 1 Statutu ChSM. Ilość członków Rady Nadzorczej wybieranych na kolejną kadencję określa uchwała Rady Nadzorczej zgodnie z § 45 ust. 2 pkt. 18 Statutu.
 2. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni, kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.
 3. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz w podmiotach gospodarczych, prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. 
 4. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być osoba świadcząca w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej odpłatne usługi na rzecz Spółdzielni.
 5. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni. W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu.
 6. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka Rady Nadzorczej w przypadku:
  a) naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji określonego w ust. 3,
  b) naruszenia obowiązków określonych w § 38 ust.1, 5 i 6 Statutu ChSM,
  Najbliższe Walne Zgromadzenie rozstrzyga o uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu zawieszonego członka Rady.

§  3

 1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Kadencja Rady Nadzorczej trwa od ostatniej  części Walnego Zgromadzenia, na którym ogłoszono jej skład do ostatniej części Walnego Zgromadzenia odbywanego w trzecim roku od ogłoszenia jej składu.  
 2. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
  1/    odwołania większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie,
  2/    zrzeczenia się mandatu,
  3/    ustania członkostwa w Spółdzielni.
 3. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.
 4. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat, wchodzi zastępca, czyli następny członek Spółdzielni, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów z danego Rejonu administracyjnego.

III. ZAKRES DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ

§  4

 1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
  1. uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności oświatowo-kulturalnej,  
  2. nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
   1. badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
   2. dokonywanie okresowych ocen wykonywania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
   3. przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków,
  3. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
  4. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
  5. zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
  6. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
  7. podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy 2 członków Rady przez nią upoważnionych,
  8. uchwalanie regulaminów działalności  Zarządu i Rad Osiedli, 
  9. ustalanie wysokości opłat za lokale i inne nieruchomości,
  10. ustalanie zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia,
  11. uchwalanie regulaminu w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
  12. uchwalanie zasad określających obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz rozliczeń z tego tytułu,
  13. uchwalanie regulaminu zasad gospodarowania funduszami utworzonymi w Spółdzielni,
  14. uchwalanie regulaminu używania lokali w domach Spółdzielni oraz porządku domowego,
  15. wybór i odwoływanie członków Zarządu, 
  16. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach ze stosunku członkostwa oraz rozpatrywanie skarg na jego działalność,
  17. wybór biegłego rewidenta dla badania sprawozdania finansowego.
  18. podejmowanie uchwał w sprawie określenia ilości członków Rady Nadzorczej i Rad Osiedli, wybieranych na kolejną kadencję, przed zwołaniem Walnego Zgromadzenia, które ma dokonać wyboru tych organów. 
 2. W celu wykonywania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
 3. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

§  5

Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej przedkładane Walnemu Zgromadzeniu, zawierające ocenę wyników działalności Spółdzielni, podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.
Odmowę podpisania sprawozdania rocznego członek Rady Nadzorczej obowiązany jest umotywować pisemnie.
Umotywowanie powinno być załączone do rocznego sprawozdania.

IV. ORGANIZACJA DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ

§  6

 

 1. Na pierwszym posiedzeniu po wyborach do Rady Nadzorczej nie później niż w ciągu 7 dni od daty przeprowadzenia wyborów, Rada wybiera ze swego grona, w głosowaniu tajnym, Prezydium w składzie:
  Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz.
 2. Do obowiązków Prezydium Rady Nadzorczej należą sprawy porządkowe związane z działalnością Rady Nadzorczej, w szczególności:
  • ustalanie terminów posiedzeń Rady, ich porządku obrad oraz nadzór nad zgodnym z regulaminem Rady Nadzorczej trybem zawiadamiania członków Rady Nadzorczej o zwoływanych posiedzeniach,
  • nadzór nad przygotowaniem materiałów na posiedzenia Rady Nadzorczej,
  • przewodniczenie posiedzeniom Rady Nadzorczej,
  • nadzór nad opracowywaniem protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej, ich podpisywanie oraz podpisywanie uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą,
  • zapewnienie właściwego przechowywania dokumentacji pracy Rady Nadzorczej,
  • koordynacja pracy i posiedzeń komisji Rady Nadzorczej.
 3. Posiedzenia Prezydium Rady są zwoływane przez przewodniczącego Rady lub jego zastępcę, w miarę potrzeb, dla realizacji ustanowionych niniejszym regulaminem obowiązków.
 4. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym członków i przewodniczących następujących stałych komisji problemowych:
  1/    komisji rewizyjnej,
  2/    komisji społeczno – kulturalnej,
  3/    komisji gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
  4/    komisji organizacyjno - samorządowej.
 5. W miarę potrzeb Rada Nadzorcza może powołać również komisje niestałe dla opracowania określonych zagadnień, bądź łączyć komisje dla rozpatrywania spraw związanych z zakresem działania dwóch lub więcej komisji.
 6. Każda stała komisja Rady Nadzorczej powinna składać się z co najmniej trzech członków. Członek Rady Nadzorczej może być członkiem nie więcej niż dwóch stałych komisji Rady Nadzorczej.   
 7. Komisje Rady Nadzorczej działają w oparciu o regulaminy i plany pracy uchwalone  przez Radę Nadzorczą.  
 8. Komisje Rady Nadzorczej - każda w ustalonym dla niej zakresie - są zobowiązane do przedstawienia Radzie Nadzorczej informacji o wynikach swych prac, a także rocznych sprawozdań.
 9. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć jednorazowo wskazane przez Radę Nadzorczą osoby nie będące członkami Rady Nadzorczej. Postanowienie to nie dotyczy Komisji Rewizyjnej.
 10. Przewodniczącym Komisji może być tylko członek Rady Nadzorczej.
 11. Członek Rady Nadzorczej może być przewodniczącym tylko jednej Komisji.
 12. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą brać udziału w głosowaniach w sprawach wyłącznie ich dotyczących.

§  7

 1. Rada Nadzorcza może zasięgać opinii rzeczoznawców nie będących członkami Rady.
 2. Rada Nadzorcza może prowadzić swoje biuro o nazwie „Biuro Rady Nadzorczej” obsługiwane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub członka Prezydium. 
  W uzasadnionych przypadkach obsługa Biura może być powierzona innemu członkowi Rady Nadzorczej. 
 3. Organizację, zakres czynności Biura Rady Nadzorczej oraz formę i wysokość wynagrodzenia członka Rady obsługującego Biuro Rady Nadzorczej określa regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

V. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

§  8

 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie nieobecności przewodniczącego - jego zastępca bądź sekretarz Rady.
 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 3. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności przewodniczącego jego zastępca bądź sekretarz obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej:
  1/    na wniosek 1/3 członków Rady Nadzorczej lub przewodniczącego stałej komisji Rady Nadzorczej,
  2/    na wniosek Zarządu Spółdzielni.
 4. W przypadkach wymienionych w ust. 3 posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku lub zgłoszenia żądania w sprawie zwołania posiedzenia.
 5. Po otwarciu posiedzenia przewodniczący obrad stwierdza prawomocność obrad, a w przypadku braku quorum, określonego w §  11 ust. 1, podejmuje decyzję o przerwaniu posiedzenia.  
 6. Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie projekt porządku obrad.
 7. W trakcie dyskusji nad projektami uchwał przewodniczący obrad w pierwszej kolejności udziela głosu przedstawicielowi komisji Rady Nadzorczej opiniującej projekt uchwały. W dalszej kolejności przewodniczący obrad udziela głosu członkom Rady Nadzorczej lub członkom Zarządu według zgłoszeń.
 8. Przewodniczący obrad może zabierać głos w każdym momencie obrad.
 9. Każda poprawka do projektu uchwały podlega odrębnemu głosowaniu.
 10. Uchylenie lub zmiana podjętych uchwał może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały, podjętej nie wcześniej niż na następnym posiedzeniu.
 11. Przebieg posiedzenia jest rejestrowany. Po przyjęciu protokołu nagranie ulega niezwłocznie skasowaniu. Protokół powinien zawierać datę i numer posiedzenia, przyjęty porządek obrad, streszczenie omawianych spraw i wykaz podjętych uchwał ze wskazaniem wyników głosowań. Członkowie Rady Nadzorczej mogą zgłaszać pisemnie poprawki lub uzupełnienia do protokołu nie później niż do posiedzenia, na którym następuje przyjęcie protokołu. Protokoły podpisywane są przez dwóch członków Prezydium Rady Nadzorczej.
 12. W kwestiach spornych odnośnie zapisów w protokole rozstrzyga Przewodniczący obrad po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu nagrania. Nagranie pozostaje do wyjaśnienia sprawy.

§  9

 1. Termin posiedzeń Rady Nadzorczej ustala Prezydium Rady Nadzorczej oraz proponuje porządek obrad posiedzenia uwzględniający plan pracy Rady Nadzorczej.
 2. Porządek obrad każdego posiedzenia Rady Nadzorczej powinien m.in. obejmować:
  a/    omówienie wykonania wniosków i zaleceń,
  b/    przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej,
  c/    informację z bieżącej działalności Zarządu.
 3. Na wniosek upoważnionych do żądania zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, w porządku obrad posiedzenia powinny być zamieszczone oznaczone przez nich sprawy.
 4. Zawiadomienia o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z porządkiem obrad doręcza się członkom Rady Nadzorczej przynajmniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. Do zawiadomień powinny być dołączone projekty uchwał i inne materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane przez Radę Nadzorczą, za wyjątkiem uchwał dotyczących spraw członkowsko - mieszkaniowych.
 5. Na posiedzeniu przed zatwierdzeniem porządku obrad, członek Rady Nadzorczej i Zarządu może zgłosić Przewodniczącemu posiedzenia umotywowany wniosek o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad.

§  10

 1. Na zaproszenie, w posiedzeniach mogą brać udział w głosem doradczym przedstawiciele innych organów Spółdzielni, pracownicy Spółdzielni i rzeczoznawcy.
 2. Przez obecność w posiedzeniu Rady Nadzorczej rozumie się także udział w posiedzeniu za pośrednictwem środków teleinformatycznych w postaci jednoczesnej transmisji dźwięku i obrazu. W takim przypadku sporządza się adnotację w protokole.
 3. Wolę udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej, w formie określonej w ust. 2, członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany zgłosić wraz z uzasadnieniem Przewodniczącemu Rady Nadzorczej najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej. Prezydium może nie wyrazić zgody na udział członka w posiedzeniu Rady Nadzorczej w formie określonej w ust. 2. Powyższa decyzja jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia. 
 4. Członek Rady Nadzorczej, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu, jest zobowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność. 

§  11

 1. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne, jeśli zostały podjęte w obecności większości jej członków, w tym Przewodniczącego lub jego zastępcy i były objęte porządkiem obrad. 
 2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Przy obliczaniu wyników głosowania uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw.    
  W przypadku równości głosów przeprowadza się głosowanie tajne, a gdy to nie przyniesie rozstrzygnięcia decyduje głos przewodniczącego z pierwszego głosowania.

§  12

Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 24 października 2018r. uchwałą nr 10/R/2018. 
Traci moc obowiązującą regulamin Rady Nadzorczej w brzmieniu nadanym uchwałą Walnego Zgromadzenia Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nr 13/2016 odbytego w dniach 31 maja i 1,2,3 czerwca 2016r.

 

Zmieniony uchwałą nr 3/R/2020 Rady Nadzorczej z dnia 22 kwietnia 2020r.