Regulamin korzystania z usługi Poleceń zapłaty dla mieszkańców i użytkowników lokali w zasobach Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

I WPROWADZENIE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi Polecenia zapłaty Klientom Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przez PKO BP S.A. dla płatności wynikających   z bieżącego wymiaru opłat bądź z umowy najmu/dzierżawy oraz faktur z tytułu wymiany legalizacyjnej wodomierzy radiowych. 
 2. Definicje określeń użytych w Regulaminie:
  • Bank – bank prowadzący rozliczenia pieniężne w formie polecenia zapłaty, prowadzący rachunek PKO BP S.A. lub Klienta; 
  • Klient - osoba fizyczna, w tym także prowadząca działalność gospodarczą (przedsiębiorca) lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca lokal mieszkalny, garaż,  bądź lokal użytkowy w Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej;
  • Polecenie zapłaty - obciążenie określoną kwotą rachunku płatniczego Klienta i uznanie tą kwotą rachunku płatniczego PKO BP S.A., na podstawie udzielonej przez Klienta Zgody; 
  • Zgoda – zgoda klienta na obciążanie jego rachunku płatniczego w umownych terminach, stanowiąca podstawę dla PKO BP S.A. do wystawiania poleceń zapłaty z tytułu określonych zobowiązań; 
  • Odwołanie polecenia zapłaty - dyspozycja Klienta wstrzymująca obciążanie jego rachunku przyszłym Poleceniem zapłaty, składana w Banku Klienta przed terminem realizacji; 
 3. Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa  zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu, w tym zaprzestania świadczenia usługi Polecenia zapłaty. 
 4. Przesłanie wypełnionej i podpisanej Zgody jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu – załącznik nr 2 do regulaminu. 

II. KORZYSTANIE Z POLECENIA ZAPŁATY 

 1. Polecenie zapłaty polega na obciążeniu rachunku płatniczego Klienta kwotą określoną na Fakturze lub wynikającą z wymiaru opłat za lokal i uznanie tą kwotą rachunku płatniczego Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, na podstawie Zgody udzielonej przez Klienta, realizowane drogą elektroniczną poprzez system wymiany danych.
 2. Z Polecenia zapłaty może korzystać każdy posiadacz rachunku bankowego prowadzonego w banku wymienionym  w załączniku nr 3 do regulaminu. Rozliczenie w formie Polecenia zapłaty prowadzone są wyłącznie w złotych (PLN) poprzez rachunki prowadzone  w złotówkach (PLN). Kwota pojedynczego Polecenia zapłaty nie podlega ograniczeniu. 
 3. Rozpoczęcie korzystania z Polecenia zapłaty wymaga wyrażenia przez Klienta Zgody. Zgoda musi być wyrażona w formie pisemnej, na formularzu udostępnionym przez Chorzowską Spółdzielnię Mieszkaniową na stronie internetowej www.chsm.com.pl, w siedzibie Spółdzielni lub  we właściwej administracji osiedla- załącznik nr 1 do regulaminu.
 4. Wypełniony formularz Zgody należy dostarczyć listownie na adres siedziby Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej bądź osobiście do siedziby Spółdzielni albo do właściwej administracji osiedla. 
 5. Formularz Zgody wypełnia się w następujący sposób:
  - pole Nazwa płatnika : imię i nazwisko wyrażającego zgodę
  - pole Adres: ….   dane Klienta
  - pole Numer rachunku: …dane Klienta
  - pole „Identyfikator płatności” wypełnia pracownik Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i w momencie składania Zgody przez Klienta  pozostawić należy je puste. 
 6. Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa  nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawność danych podanych przez Klienta w formularzu Zgody. 
 7. Złożenie Zgody przez Klienta jest równoznaczne ze zgodą na obciążanie rachunku bankowego wskazanego w formularzu Zgody kwotami wynikającymi ze zobowiązań   w umownych terminach zapłaty, zgodnie z Fakturami lub wymiarem opłat za lokal wystawionymi przez Chorzowską Spółdzielnię Mieszkaniową. 
 8. Z tytułu uruchomienia usługi Polecenia zapłaty, Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa  nie pobiera od Klientów dodatkowych opłat. 
 9. Z tytułu uruchomienia i odwołania usługi Polecenia zapłaty oraz przeprowadzania rozliczeń w formie Polecenia zapłaty Klienci ponoszą opłaty zgodnie z taryfą prowizji i opłat w Banku prowadzącym rachunek Klienta.
 10. Za datę zarejestrowania zgody na Polecenie zapłaty przez bank uznaje się datę wysłania do Klienta przez Chorzowską Spółdzielnię Mieszkaniową powiadomienia  z  potwierdzeniem uruchomienia usługi Polecenia zapłaty. 
 11. W przypadku, gdy termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny lub na sobotę, Polecenie zapłaty zostanie wykonane przez Bank w pierwszym dniu roboczym przypadającym po terminie płatności. 
 12. Klient jest zobowiązany do zapewnienia środków na swoim rachunku płatniczym, wystarczających na pokrycie w wymagalnym terminie płatności pełnej kwoty wskazanej na Fakturze lub wynikającej z wymiaru opłat za lokal. 
 13. W przypadku braku środków na rachunku płatniczym Klienta, wystarczających na pokrycie pełnej kwoty wystawionej przez Chorzowską Spółdzielnię Mieszkaniową Faktury lub wymiaru opłat za lokal, Bank  nie powtórzy Polecenia zapłaty. Klient w takim przypadku musi dokonać przelewu indywidualnie.
 14. W przypadku braku środków na rachunku płatniczym Klienta, wystarczających na pokrycie pełnej kwoty wystawionej przez Chorzowską Spółdzielnię Mieszkaniową Faktury lub wymiaru opłat za lokal przez trzy kolejno występujące po sobie miesiące Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa dokona cofnięcia zgody  na obciążanie rachunku na koszt Klienta.
 15. W sytuacji odmownych odpowiedzi z Banku prowadzącego rachunek płatniczy Klienta, dotyczących w szczególności zamknięcia rachunku płatniczego Klienta lub cofnięcia Zgody złożonego poza siedzibą Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Spółdzielnia zaprzestanie przesyłania dyspozycji obciążania rachunku poprzez Polecenie zapłaty do czasu powiadomienia Spółdzielni przez Klienta o aktualizacji jego Zgody w związku  z przeniesieniem rachunku bankowego – załącznik nr 5 do regulaminu.
 16. W przypadku wystąpienia przeszkód uniemożliwiających realizację Polecenia zapłaty leżących po stronie Klienta, w szczególności takich jak brak środków na rachunku płatniczym, wystarczających na pokrycie pełnej kwoty lub zamknięcie rachunku płatniczego Klienta, co spowoduje powstanie zaległości, Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do powzięcia kroków prawnych celem ich wyegzekwowania.
 17. Zaprzestanie korzystania z Polecenia zapłaty i cofnięcie Zgody wymaga złożenia przez Klienta pisemnego oświadczenia o jej cofnięciu. 
 18. Cofnięcie Zgody na obciążanie rachunku – załącznik nr 4 do regulaminu -  złożone   w siedzibie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej skutkuje niezwłocznym zaprzestaniem przesyłania dyspozycji obciążania rachunku poprzez Polecenie zapłaty, z wyłączeniem Faktur  lub wymiaru opłat za lokal przesłanych do Banku Klienta przed zarejestrowaniem jej cofnięcia. Cofnięcie obciążenia rachunku następuje od następnego miesiąca.
 19. Cofnięcie Zgody złożone w siedzibie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej skutkuje zaprzestaniem przesyłania dyspozycji obciążania rachunku poprzez Polecenie zapłaty po zarejestrowaniu przez Spółdzielnię oświadczenia cofnięcia, z wyłączeniem Faktur lub wymiaru opłat za lokal przesłanych do Banku Klienta przed jego zarejestrowaniem. Cofnięcie obciążenia rachunku następuje od następnego miesiąca.
 20. W przypadku nadpłaty środków Klient ma prawo do zwrotu zrealizowanego Polecenia zapłaty w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia dokonania obciążenia swojego rachunku płatniczego – gdy jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Opłata za dyspozycję zwrotu zrealizowanego Polecenia zapłaty obciąża Klienta i jest pobierana przez Bank Klienta zgodnie  z obowiązującymi opłatami. 
 21. W przypadku nadpłaty środków po zrealizowaniu Polecenia zapłaty Klient ma prawo żądać zwrotu nadpłaty w pisemnym oświadczeniu złożonym w siedzibie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wraz z dyspozycją przekazania nadpłaty na wskazany rachunek bankowy Klienta.
 22. W przypadku dokonania przez Klienta zwrotu zrealizowanego Polecenia zapłaty, Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa nie wyśle ponownie dyspozycji obciążenia jego rachunku w zakresie zobowiązań, których dotyczył zrealizowany zwrot. Klient jest w takim wypadku zobligowany do opłacenia tych zobowiązań korzystając z innego sposobu płatności. 
 23. W przypadku nadpłaty środków Klientowi przysługuje prawo do odwołania niezrealizowanego Polecenia zapłaty. Odwołanie niezrealizowanego Polecenia zapłaty nie wymaga podania przez Klienta przyczyny i nie jest równoznaczne z odwołaniem Zgody. 
 24. Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Polecenia zapłaty wynikające z przyczyn leżących poza systemami informatycznymi Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w szczególności w wyniku awarii działania systemów bankowych. 

III. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 1. Reklamacje dotyczące usługi Polecenia zapłaty winny być dokonywane pocztą tradycyjną na adres siedziby Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
 2. W zgłoszeniu reklamacji należy wskazać dane (imię, nazwisko, adres do korespondencji) osoby zgłaszającej reklamację, nazwę lub numer Klienta, a także przedstawić opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. 
 3. Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia do Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej reklamacji. 
 4. O rozstrzygnięciu reklamacji Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa  powiadomi Klienta listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku złożenia przez Klienta   w Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oświadczenia o prowadzeniu korespondencji przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Klienta jest Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kopalniana 4a, 41-500 Chorzów. 
 2. W Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD) - osoba, z którą należy kontaktować się mailowo we wszystkich sprawach związanych  z   ochroną danych osobowych ido@chsm.com.pl 
 3. Dane osobowe zbierane są w celu udostępnienia i realizacji usługi Polecenia zapłaty i będą przetwarzane do momentu rezygnacji z usługi Polecenia zapłaty, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach Kodeksu Cywilnego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niniejszy Regulamin (RODO art.6 ust. 1 lit.b). 
 4. Dane Klienta mogą zostać udostępnione innym podmiotom, w tym: dostawcom systemów  i usługi IT oraz bankowi prowadzącemu rachunek płatniczy Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w zakresie niezbędnym do realizacji powyższego celu. 
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z usługi Polecenia zapłaty. 
 6. Osoba, która wyraża zgodę ma prawo do jej wycofania w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny. Wycofanie zgody oznacza, że dane nie będą już dłużej przetwarzane, jednak skorzystanie z tego prawa nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody. Ponadto, w sytuacji, gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, Klient posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Administrator danych nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania danych ani profilowania.
 9. Szczegóły odnośnie ochrony danych osobowych oraz treść obowiązku informacyjnego znajdują się pod adresem: http://www.chsm.com.pl w zakładce Polityka prywatności. 

 

Regulamin uchwalony został przez Zarząd Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uchwałą nr 105/2023 w dniu 22.05.2023r.