Regulamin gospodarowania funduszami Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 275 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U.  z 2018r. poz. 845 z późn. zm.),
 3. Statut Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

§1

Spółdzielnia tworzy następujące fundusze:

 1. fundusz udziałowy,
 2. fundusz zasobowy,
 3. fundusz wkładów mieszkaniowych,
 4. fundusz wkładów budowlanych,
 5. fundusz gruntów,
 6. fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych.

§2

Spółdzielnia może tworzyć także inne fundusze na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. 

§3

 1. Fundusz udziałowy powstał z wpłat udziałów członkowskich wniesionych do dnia 09.09.2017r.,
 2. Fundusz udziałowy może być przeznaczony na pokrycie strat bilansowych Spółdzielni, w części przekraczającej fundusz zasobowy. 

§4

 1. Fundusz zasobowy Spółdzielni przeznaczony jest na działalność statutową Spółdzielni.
 2. Fundusz zasobowy tworzony jest z:
  a)    wpłat wpisowego wniesionego przez członków do dnia 09.09.2017r.,
  b)    podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni w kwotach określonych uchwałami Walnego Zgromadzenia,
  c)    równowartości przejętych do eksploatacji środków trwałych sfinansowanych ze środków własnych spółdzielni lub otrzymanych nieodpłatnie,
  d)    wartości prawa użytkowania wieczystego, 
  e)    umorzenia kredytów i pożyczek,
  f)    przeniesienia równowartości sfinansowania środków trwałych innymi funduszami,
  g)    wartości wynikającej z urzędowej aktualizacji wyceny środków trwałych sfinansowanych z funduszu zasobowego (fundusz aktualizacji),
  h)    dotacji, dofinansowania, subwencji oraz dopłat do prowadzonej przez Spółdzielnię działalności statutowej.
 3. Fundusz zasobowy ulega zmniejszeniu z tytułu:
  a)    pokrycia straty bilansowej Spółdzielni,
  b)    umorzenia środków trwałych sfinansowanych z tego funduszu,
  c)    umorzenia prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  d)    likwidacji, sprzedaży środków trwałych sfinansowanych z tego funduszu,
  e)    wartości przekazanej nieodpłatnie infrastruktury finansowanej środkami Spółdzielni,
  f)    spłaty umorzeń kredytu bankowego z tytułu wyodrębnienia mieszkań lokatorskich na własność, 
  g)    finansowania budowy lokali służących potrzebom własnym spółdzielni,
  h)    finansowania inwestycji, w wyniku których powstają budowle, obiekty i urządzenia wspólnego użytku,
  i)    innych tytułów, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.

§5

 1. Fundusz wkładów mieszkaniowych tworzony jest z:
  a)    wniesienia wkładu na ustanowienie lokatorskiego prawa do lokalu, 
  b)    przeniesienia wkładów zaliczkowych,
  c)    należnych lecz nie wniesionych przez członka wkładów mieszkaniowych,  
  d)    spłaty należnych rat kredytu zaciągniętego na sfinansowanie budowy mieszkań lokatorskich, 
  e)    wartości wynikającej z urzędowej aktualizacji wyceny środków trwałych sfinansowanych z funduszu mieszkaniowego.
 2. Fundusz wkładów mieszkaniowych ulega zmniejszeniu z tytułu:
  a)    wypłaty zwaloryzowanych wkładów po wygaśnięciu prawa do lokalu wg wartości rynkowej lokalu nie większej niż wartość jaką Spółdzielnia uzyskała w wyniku przeprowadzonego przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu
  b)    przeniesienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania na prawo odrębnej własności lokalu,
  c)    umorzenia środków trwałych sfinansowanych funduszem mieszkaniowym.

§6

 1. Fundusz wkładów budowlanych tworzony jest z:
  a)    wniesienia wkładu na ustanowienie własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu bądź pomieszczenia gospodarczego, 
  b)    przeniesienia wkładu mieszkaniowego w związku z przekształceniem lokatorskiego prawa do lokalu na własnościowe przed dniem 31.07.2007r., 
  c)    wartości wynikającej z urzędowej aktualizacji wyceny środków trwałych sfinansowanych z funduszu budowlanego,
  d)    spłaty należnych rat kredytu zaciągniętego na sfinansowanie budowy mieszkań własnościowych. 
 2. Fundusz wkładów budowlanych ulega zmniejszeniu z tytułu:
  a)    przeniesienia prawa do lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu bądź pomieszczenia gospodarczego na prawo odrębnej własności,
  b)    umorzenia środków trwałych sfinansowanych funduszem budowlanym.

§7

 1. Fundusz gruntów tworzony jest w celu gromadzenia środków na nabywanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe wraz z infrastrukturą.
 2. Nabywanie to zakup gruntów od osób prawnych i fizycznych będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi, nabycie gruntów od Skarbu Państwa lub gminy na własność bądź w użytkowanie wieczyste w trybie przetargowym lub bezprzetargowym.
 3. Fundusz gruntów tworzony jest z: 
  a)    wpływów ze sprzedaży gruntów Spółdzielni,
  b)    dotacji i darowizn,
  c)    podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni w kwotach określonych uchwałami Walnego Zgromadzenia.
 4. Fundusz gruntów ulega zmniejszeniu z tytułu:
  a)    pokrycia ceny nabycia gruntów wraz z obowiązującymi opłatami związanymi z zawarciem umowy notarialnej, opracowaniem dokumentacji przewłaszczeniowej, dokonaniem wpisu prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego w księgach wieczystych,
  b)    pokrycia kosztów udziału w przetargu na nabycie nieruchomości Skarbu Państwa lub gminy.

§8

Zasady tworzenia i dysponowania środkami funduszu remontowego określa odrębny regulamin funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych uchwalony przez Radę Nadzorczą Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

§9

Regulamin obowiązuje z dniem zatwierdzenia.


Regulamin niniejszy zatwierdzony został uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni nr  15/R/2020 z dnia 24.06.2020r.