Regulamin najmu lokali użytkowych
w zasobach Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 845 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1285 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 737)  
 4. Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.)
 5. Statut Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej publikowany na stronie internetowej Spółdzielni www.chsm.com.pl w zakładce STATUT.

Postanowienia ogólne

§ 1

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 1. Spółdzielni – należy przez to rozumieć Chorzowską Spółdzielnię Mieszkaniową.
 2. Administracji – należy przez to rozumieć właściwą ze względu na położenie lokalu użytkowego jednostkę organizacyjną Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - administrację osiedla.
 3. Najemcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
 4. Lokalu użytkowym – należy przez to rozumieć samodzielny lokal, o innym przeznaczeniu niż lokal mieszkalny stosownie do treści przepisu art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali, w którym prowadzi się działalność usługową, handlową, artystyczną lub inną działalność o funkcji niemieszkalnej. 
 5. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin najmu lokali użytkowych w zasobach Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

§ 2

 1. Najemcami lokali użytkowych mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym przysługuje zdolność prawna, nieposiadające wobec Spółdzielni zaległości z tytułu zajmowania lokali użytkowych lub mieszkalnych.
 2. Spółdzielnia wynajmuje lokale użytkowe, wolne w sensie prawnym i faktycznym.
 3. Decyzję o wynajmie lokali użytkowych podejmuje Zarząd.
 4. Warunki najmu lokali użytkowych są określane w umowie zawieranej przez Spółdzielnię z Najemcą – stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu. 
 5. Prace remontowo-adaptacyjne w wynajętym lokalu użytkowym, Najemca wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt bez prawa dochodzenia ich zwrotu.

Tryb przydzielania lokali użytkowych

§ 3

 1. Spółdzielnia prowadzi:
  a)    wykaz wolnych lokali użytkowych, co do których w wyznaczonym przez Spółdzielnię terminie nie wpłynął wniosek o najem,
  b)    wykaz lokali użytkowych, co do których Spółdzielnia uzyskała wiadomość o zamiarze zwrotu lokalu Spółdzielni.
 2. Wykazy wolnych lokali użytkowych, o którym mowa w § 3 ust.1 pkt a) i b) Spółdzielnia publikuje na stronie internetowej www. chsm.com.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni i jej administracjach osiedlowych.
 3. Wykazy zawierają następujące informacje:
  a)    lokalizację, powierzchnię lokalu użytkowego,
  b)    adres administracji udostępniającej lokal do oględzin,
  c)    termin i miejsce składania wniosków,
  d)    fakultatywnie – przeznaczenie lokalu,
  e)    minimalną stawkę eksploatacyjną za m2 powierzchni użytkowej lokalu.
 4. Do czasu protokolarnego przejęcia lokalu przez Spółdzielnię, zainteresowani mogą oglądać lokal jedynie w porozumieniu z dotychczasowym najemcą lokalu użytkowego.

§ 4

W przypadku złożenia wniosku o najem lokalu użytkowego wskazanego w wykazie wolnych lokali użytkowych określonym w § 3 ust.1 pkt a), o wyborze najemcy decyduje data doręczenia wniosku do siedziby Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie. Zawarcie umowy najmu następuje w terminie do 14 dni od daty złożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentów wymaganych do zawarcia umowy. 

§ 5

 1. W sytuacji złożenia wniosku o najem lokalu użytkowego wskazanego w wykazie lokali użytkowych określonym w § 3 ust. 1 pkt b) w terminie wskazanym w ogłoszeniu przez więcej niż jednego zainteresowanego, wyboru Najemcy dokonuje Zarząd Spółdzielni.
 2. W przypadku wystąpienia konieczności zapewnienia określonego rodzaju usług lub działalności handlowej dla Spółdzielni, Zarząd wynajmuje lokal najemcy zapewniającemu realizację powyższego celu.
 3. W przypadku równorzędnych wniosków, Spółdzielnia przeprowadza przetarg ofert.

Zasady przeprowadzenia przetargu ofert

§ 6

 1. O terminie i miejscu przetargu wnioskodawcy równorzędnych wniosków powiadamiani są pisemnie na adres wskazany we wniosku.
 2. Pismo w sprawie przetargu ofert powinno zawierać :
  a)    określenie organizatora przetargu,
  b)    opis lokalu użytkowego (położenie, metraż),
  c)    minimalną stawkę eksploatacyjną i inne opłaty niezależne od Spółdzielni,
  d)    termin i miejsce przetargu ofert,
  e)    informację o miejscu, gdzie można się zapoznać z Regulaminem,
  f)    informację o sposobie zabezpieczenia należności z tytułu najmu,
  g)    informację o przysługującym Spółdzielni prawie do unieważnienia przetargu ofert bez podania przyczyn,
  h)    informację o rodzaju dokumentów, jakie uczestnik przetargu ofert obowiązany jest przedłożyć przed przystąpieniem do przetargu ofert. 
 3. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje Komisja przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 4. Oferta powinna być sporządzona wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

§ 7

 1. Przetarg odbywa się w formie pisemnego przetargu ofert.
 2. Rozpoczęcie przetargu odbywa się w miejscu i terminie określonym w piśmie skierowanym do wnioskodawców.
 3. Przetarg otwiera przewodniczący Komisji przetargowej.
 4. Po otwarciu przetargu przewodniczący Komisji przetargowej przekazuje uczestnikom przetargu następujące informacje:
  a)    dane lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu, 
  b)    wysokość stawki minimalnej, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt e),
  c)    dane uczestników przetargu. 
 5. Oferty składane są Komisji przetargowej w obecności pozostałych oferentów, w zamkniętej kopercie opisanej adresem lokalu, którego dotyczy przetarg, zawierającej wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści określonej w załączniku nr 2 do Regulaminu. 
 6. Otwarcie ofert następuje w sposób jawny w obecności oferentów.
 7. Komisja przetargowa weryfikuje oferty pod kątem formalnym. 
 8. W przypadku pozostawania w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa małżeńska oferta powinna zawierać oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego oraz jego dane osobowe. Zdania poprzedzającego nie stosuje się w przypadku istnienia rozdzielności majątkowej małżonków.
 9. Dopuszcza się reprezentowanie oferenta przez pełnomocnika. W tym zakresie pełnomocnik zobowiązany jest do przedłożenia ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem wraz z dokumentem (np. KRS, CEIDG) upoważniającym do jego udzielenia.
 10. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa.
 11. Przetarg wygrywa oferent z najwyższą zadeklarowaną stawką eksploatacyjną.
 12. W przypadku, gdy do przetargu przystąpi jeden oferent, ofertę uważa się za ważną o ile zaoferowana stawka eksploatacyjna dla danego rodzaju działalności gospodarczej nie jest niższa niż minimalna stawka eksploatacyjna określona przez Radę Nadzorczą. 
 13. Po dokonaniu wyboru oferty, przewodniczący Komisji przetargowej ogłasza rozstrzygnięcie przetargu.
 14. Komisja przetargowa jest upoważniona do przerwania czynności przetargowych w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych w Regulaminie.

§ 8

 1. Po zakończeniu przetargu Komisja przetargowa ogłasza wyniki i sporządza protokół, który powinien zawierać: 
  a)    miejsce i datę przetargu,
  b)    skład Komisji przetargowej,
  c)    opis i lokalizację przedmiotu przetargu,
  d)    określenie minimalnej stawki eksploatacyjnej i wysokość najwyższej zaoferowanej stawki eksploatacyjnej,
  e)    dane osoby, która zaoferowała najwyższą kwotę i wygrała przetarg,
  f)    wzmiankę o odczytaniu protokołu,
  g)    podpisy członków Komisji przetargowej,
  h)    podpis osoby wygrywającej przetarg.
 2. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach: po jednym dla Spółdzielni i wygrywającego przetarg.
 3. O rozstrzygnięciu przetargu Spółdzielnia zawiadamia wnioskodawców pisemnie. 

§ 9

 1. Zarząd  Spółdzielni ma prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu ofert bez podania przyczyny.
 2. Zarząd Spółdzielni unieważnia przetarg ofert, jeżeli przed zawarciem umowy najmu okaże się, że osoba która wygrała przetarg ofert złożyła nieprawdziwe oświadczenia, na podstawie których została dopuszczona do wzięcia udziału w przetargu, a oświadczenia te miały wpływ na wynik przetargu. 

§ 10

 1. Osoby stające do przetargu zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie, dostępnym w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym oraz na stronie internetowej www.chsm.com.pl.
 2. Administratorem danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia przetargu jest Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Treść klauzuli informacyjnej, w tym informacja o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści danych i prawie ich poprawiania stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

Warunki i zasady zawierania umów najmu lokali

§ 11

Warunki i zasady najmu określa umowa o najem lokalu użytkowego stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

§ 12

 1. Z osobą wyłonioną w wyniku przetargu ofert Spółdzielnia zawiera umowę najmu lokalu użytkowego, po uprzednim zatwierdzeniu protokołu przetargu ofert przez Prezesa Zarządu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 2. Zawarcie umowy najmu następuje w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu ofert, z zastrzeżeniem § 13.
 3. Wydanie lokalu Najemcy następuje po podpisaniu umowy najmu lokalu użytkowego oraz wpłacie kaucji,  na podstawie obustronnie podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego stanowiącego podstawę dla ustalenia stanu technicznego lokalu.  

§ 13

 1. Zarząd ma prawo odstąpić od procedury wynajmu lokalu użytkowego, gdy dotychczasowy Najemca:
  a)     w terminie do 30 dni przed upływem terminu rozwiązania umowy przedłoży pisemną deklarację kontynuacji najmu lokalu,
  b)    wystąpi z pisemnym wnioskiem o zmianę najemcy lokalu użytkowego m.in. w przypadku zmiany formy prawnej dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej lub wskazania zainteresowanego następcy najmu lokalu.

Postanowienia końcowe

§ 14

Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane będą przez Zarząd Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

§ 15

Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Zarząd Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 27.06.2019