Regulamin najmu lokali mieszkalnych w zasobach Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 845 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1285 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 737)  
 4. Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.)
 5. Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1182 z późn. zm.)
 6. Statut Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej publikowany na stronie internetowej Spółdzielni www.chsm.com.pl w zakładce STATUT.

Postanowienia ogólne

§ 1

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 1. Spółdzielni – należy przez to rozumieć Chorzowską Spółdzielnię Mieszkaniową.
 2. Administracji – należy przez to rozumieć właściwą ze względu na położenie lokalu mieszkalnego komórkę organizacyjną Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - administrację osiedla.
 3. Najemcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną.
 4. Lokalu mieszkalnym – należy przez to rozumieć samodzielny lokal, stosownie do treści przepisu art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali, przeznaczony na stały pobyt ludzi, który wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służy zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.
 5. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin najmu lokali mieszkalnych w zasobach Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

§ 2

 1. Najemcami lokali mieszkalnych mogą być wyłącznie osoby fizyczne, nieposiadające wobec Spółdzielni zaległości.
 2. Wynajęty lokal może być wykorzystywany wyłączne na cele mieszkaniowe.
 3. Spółdzielnia wynajmuje lokale mieszkalne nieobciążone prawami wobec osób trzecich.
 4. Decyzję o wynajmie lokali mieszkalnych podejmuje Zarząd.
 5. Warunki najmu lokali mieszkalnych są określane w umowie zawieranej przez Spółdzielnię z Najemcą. 
 6. Najemca wykona we własnym zakresie i na własny koszt napraw wraz z odnowieniem lokalu. Za wykonane prace określone w zdaniu poprzedzającym nie przysługuje zwrot nakładów.
 7. Szczegółowe obowiązki w zakresie eksploatacji lokali mieszkalnych ciążące na Najemcy i Wynajmującym określają Zasady określające zakres obowiązków Spółdzielni i członków Spółdzielni w zakresie napraw lokali oraz rozliczeń z tego tytułu. 
 8. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w Spółdzielni Regulaminów, których treść dostępna jest na stronie internetowej Spółdzielni www.chsm.com.pl. 

Tryb przydzielania lokali mieszkalnych

§ 3

 1. O możliwości najmu lokalu mieszkalnego Zarząd Spółdzielni informuje na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem składania ofert:
  a)    na stronie internetowej www.chsm.com.pl,
  b)    na tablicach ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni i jej administracjach osiedlowych.
 2. Ogłoszenie zawiera następujące informacje:
  a)    lokalizację, powierzchnię lokalu mieszkalnego,
  b)    adres administracji udostępniającej lokal do oględzin,
  c)    termin i miejsce składania wniosków,
  d)    wysokość stawki eksploatacyjnej za m2 powierzchni użytkowej lokalu, określonej przez Radę Nadzorczą, a będącą składnikiem opłaty czynszowej.

§ 4

 1. W przypadku wpływu jednego wniosku o najem lokalu mieszkalnego, Spółdzielnia zawiera umowę o najem z zainteresowanym wnioskodawcą, bez przeprowadzenia przetargu w oparciu o stawki wskazane w ogłoszeniu.
 2. W sytuacji złożenia wniosku o najem lokalu mieszkalnego w terminie wskazanym  w ogłoszeniu przez więcej niż jednego zainteresowanego, Spółdzielnia przeprowadza przetarg ofert.

Zasady przeprowadzenia przetargu ofert

§ 5

 1. O terminie i miejscu przetargu wnioskodawcy powiadamiani są pisemnie na adres wskazany we wniosku.
 2. Pismo w sprawie przetargu ofert powinno zawierać :
  a)    określenie organizatora przetargu,
  b)    opis lokalu mieszkalnego (położenie, metraż),
  c)    minimalną stawkę eksploatacyjną i inne opłaty niezależne od Spółdzielni,
  d)    termin i miejsce przetargu ofert,
  e)    informację o miejscu, gdzie można się zapoznać z Regulaminem,
  f)    informację o sposobie zabezpieczenia należności z tytułu najmu,
  g)    informację o przysługującym Spółdzielni prawie do unieważnienia przetargu ofert bez podania przyczyn,
  h)    informację o rodzaju dokumentów, jakie uczestnik przetargu ofert obowiązany jest przedłożyć przed przystąpieniem do przetargu ofert. 
 3. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje Komisja przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 4. Oferta powinna być sporządzona wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

§ 6

 1. Przetarg odbywa się w formie pisemnego przetargu ofert.
 2. Rozpoczęcie przetargu odbywa się w miejscu i terminie określonym w piśmie skierowanym do wnioskodawców.
 3. Przetarg otwiera przewodniczący Komisji przetargowej.
 4. Po otwarciu przetargu przewodniczący Komisji przetargowej przekazuje uczestnikom przetargu następujące informacje:
  a)    dane lokalu mieszkalnego przeznaczonego do najmu, 
  b)    wysokość stawki minimalnej, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt d),
  c)    dane uczestników przetargu. 
 5. Oferty składane są Komisji przetargowej w obecności pozostałych oferentów,  w zamkniętej kopercie opisanej adresem lokalu, którego dotyczy przetarg, zawierającej wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści określonej w załączniku nr 1 do Regulaminu. 
 6. Otwarcie ofert następuje w sposób jawny w obecności oferentów.
 7. Komisja przetargowa weryfikuje oferty pod kątem formalnym. 
 8. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa.
 9. Przetarg wygrywa oferent z najwyższą zadeklarowaną stawką eksploatacyjną.
 10. W przypadku, gdy do przetargu przystąpi jeden oferent, ofertę uważa się za ważną o ile zaoferowana stawka eksploatacyjna nie jest niższa niż minimalna stawka eksploatacyjna określona przez Radę Nadzorczą. 
 11. Po dokonaniu wyboru oferty, przewodniczący Komisji przetargowej ogłasza rozstrzygnięcie przetargu.
 12. Komisja przetargowa jest upoważniona do przerwania czynności przetargowych w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych w Regulaminie.

§ 7

 1. Po zakończeniu przetargu Komisja przetargowa ogłasza wyniki i sporządza protokół, który powinien zawierać: 
  a)    miejsce i datę przetargu,
  b)    skład Komisji przetargowej,
  c)    opis i lokalizację przedmiotu przetargu,
  d)    określenie minimalnej stawki eksploatacyjnej i wysokość najwyższej zaoferowanej stawki eksploatacyjnej,
  e)    dane osoby, która zaoferowała najwyższą kwotę i wygrała przetarg,
  f)    wzmiankę o odczytaniu protokołu,
  g)    podpisy członków Komisji przetargowej,
  h)    podpis osoby wygrywającej przetarg.
 2. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach: po jednym dla Spółdzielni i wygrywającego przetarg.
 3. O rozstrzygnięciu przetargu Spółdzielnia zawiadamia wnioskodawców pisemnie. 

§ 8

 1. Zarząd  Spółdzielni ma prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu ofert bez podania przyczyny.
 2. Zarząd Spółdzielni unieważnia przetarg ofert, jeżeli przed zawarciem umowy najmu okaże się, że osoba która wygrała przetarg ofert złożyła nieprawdziwe oświadczenia, na podstawie których została dopuszczona do wzięcia udziału w przetargu, a oświadczenia te miały wpływ na wynik przetargu. 

§ 9

 1. Osoby stające do przetargu zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, Zasadami określającymi zakres obowiązków Spółdzielni i członków Spółdzielni w zakresie napraw lokali oraz rozliczeń z tego tytułu dostępnymi w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym oraz na stronie internetowej www.chsm.com.pl.
 2. Administratorem danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia przetargu jest Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Treść klauzuli informacyjnej, w tym informacja o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści danych i prawie ich poprawiania stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

Warunki i zasady zawierania umów najmu lokali

§ 10

Warunki i zasady najmu określa umowa o najem lokalu mieszkalnego, z którą można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni. 

§ 11

 1. Z osobą wyłonioną w wyniku przetargu ofert Spółdzielnia zawiera umowę najmu lokalu mieszkalnego, po uprzednim zatwierdzeniu protokołu przetargu ofert przez Prezesa Zarządu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 2. Zawarcie umowy najmu następuje w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu ofert.
 3. Wydanie lokalu Najemcy następuje po podpisaniu umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz wpłacie kaucji, na podstawie obustronnie podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego stanowiącego podstawę dla ustalenia stanu technicznego lokalu.  

§ 12

Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Zarząd Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 14 listopada 2019r.