REGULAMIN

Rad Osiedli Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Chorzowie

Działając zgodnie z uprawnieniami z § 45 ust. 2 pkt 8 Statutu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Rada Nadzorcza uchwala regulamin Rady Osiedla. 

§  1

W Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działają cztery Rady Osiedla:

 • Rada Osiedla „Żołnierzy Września” – obejmująca rejon administracyjny Żołnierzy Września,
 • Rada Osiedla „Chorzów Batory” – obejmująca rejon administracyjny Chorzów-Batory,
 • Rada Osiedla „Centrum” – obejmująca rejon administracyjny Centrum,
 • Rada Osiedla „Różana-Gałeczki” – obejmująca rejon administracyjny Różana-Gałeczki.

§  2

 1. Do zakresu działania Rad Osiedli, zgodnie § 56 Statutu należy:
  1. współdziałanie z Zarządem i Radą Nadzorczą przy ustalaniu planów gospodarczych w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i działalności oświatowo-kulturalnej,
  2. współdziałanie z Zarządem i Radą Nadzorczą w sprawowaniu nadzoru i kontroli nad działalnością administracji osiedla,
  3. zgłaszanie do Zarządu wniosków i opinii w sprawie działalności lokali użytkowych,
  4. podejmowanie działań w celu podniesienia estetyki osiedla i poprawy warunków bytowych mieszkańców,
  5. rozpatrywanie i opiniowanie wniosków w zakresie spraw zgłaszanych przez członków dotyczących osiedla,
  6. krzewienie kultury współżycia społecznego i propagowanie poszanowania mienia spółdzielczego, negocjacje ugodowe w sporach sąsiedzkich.
 2. W sprawach ustalonych zakresem działania wymienionym w ust. 1 każda Rada Osiedla dla swojego rejonu:
  1. opracowuje roczne plany pracy zatwierdzane przez Radę Nadzorczą,
  2. bierze udział w przeglądach technicznych budynków,
  3. bierze udział w odbiorach prac remontowych,
  4. zgłasza Zarządowi wnioski w sprawie wykonania koniecznych prac remontowych nie ujętych w rocznym planie remontów,
  5. prowadzi działalność rozjemczą mającą na celu rozwiązywanie sporów sąsiedzkich i opiniuje sprawy dotyczące naruszania przez mieszkańców przepisów obowiązujących w Spółdzielni oraz zasad współżycia społecznego,
  6. współdziała z kierownikiem administracji osiedla oraz Działem Organizacji i Kadr w zakresie prowadzenia działalności społecznej i kulturalnej.

§  3

Rada Osiedla liczy od 3 do 7 członków Spółdzielni wybranych na okres 3 lat przez Walne Zgromadzenie, przy czym każda z części Walnego Zgromadzenia wybiera Radę Osiedla dla swojego rejonu administracyjnego. W skład Rady Osiedla dla danego rejonu administracyjnego wchodzą członkowie Spółdzielni zamieszkali w tym rejonie. 

 1. Kandydatów na członków Rady Osiedla, zgłaszają członkowie Spółdzielni obecni na części Walnego Zgromadzenia właściwej dla wyboru Rady Osiedla dla danego rejonu administracyjnego. Zgłoszony kandydat składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie, o nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni, a także o nie posiadaniu zaległych zobowiązań wobec Spółdzielni.  
 2. Przy wyborach do Rady Osiedla postanowienia § 44 ust. 4-8  i 9 zdanie 3 Statutu ChSM stosuje się odpowiednio. 
 3. Wyniki wyborów do Rady Osiedla ogłasza się na zakończenie właściwej części Walnego Zgromadzenia.

§  4

Dla sprawnego wykonania swoich zadań Rada Osiedla wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza oraz może powołać zespoły robocze dla przygotowania szczegółowych tematów.

§  5

 1. Posiedzenia Rady Osiedla odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Rad Osiedla przygotowuje i zwołuje przewodniczący Rady lub jego zastępca w porozumieniu z kierownikiem Administracji.
 3. W zależności od spraw objętych porządkiem obrad, na posiedzenie Rady Osiedla mogą być zapraszani z głosem doradczym przedstawiciele innych organów Spółdzielni, a także inne osoby.
 4. Członkowie Rady Osiedla powinni być zawiadomieni o terminie posiedzenia przynajmniej na 5 dni przed ustalonym terminem. W tym samym terminie należy zawiadomić Zarząd.

§  6

Członkowie Rady Osiedla, co najmniej raz w miesiącu, pełnią dyżury w celu umożliwienia mieszkańcom osiedla osobistego zgłaszania spostrzeżeń, propozycji, wniosków. Terminy dyżurów są stałe i podane do wiadomości mieszkańców osiedla na tablicy ogłoszeń w Administracji oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

§  7

Z posiedzeń Rady Osiedla sporządza się protokoły, które podpisują  Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz Rady Osiedla.

§  8

Rada Osiedla składa roczne sprawozdanie ze swej działalności Radzie Nadzorczej Spółdzielni.

§  9

 1. Obsługę Rady Osiedla prowadzi właściwa miejscowo Administracja Osiedla.
 2. Wszystkie dokumenty i akta związane z działalnością Rady Osiedla przechowuje Administracja Osiedla.

§  10

Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.10.2018r.

 

Regulamin uchwalony został przez Radę Nadzorczą Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uchwałą Nr 14/R/2018 w dniu 24 października 2018r.