ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY GAZU SIECIOWEGO DLA BUDYNKÓW WYPOSAŻONYCH W ZBIORCZE GAZOMIERZE

§ 1

 

  1. Koszty dostawy gazu wyposażonych w instalację gazową w budynkach  ze  zbiorczym gazomierzem rozlicza się w odniesieniu do wszystkich odbiorców zamieszkujących te budynki.
  2. Koszty dostawy gazu obejmują wszystkie opłaty ponoszone przez Spółdzielnię w związku z zakupem gazu do tych budynków dla odbiorców indywidualnych.
  3. Koszty dostawy gazu rozliczane są odrębnie dla każdego budynku zgodnie z miejscem zainstalowania gazomierza zbiorczego, będącego miejscem rejestracji powstania kosztu.

§  2

  1. Rozliczenie kosztów dostawy gazu na poszczególnych odbiorców dokonywane jest  w rocznych okresach rozliczeniowych na koniec roku kalendarzowego.
  2. Fizyczną jednostką rozliczeniową kosztów dostawy gazu dla lokali mieszkalnych  w danym budynku jest średniomiesięczna ilość osób w poszczególnych lokalach budynku w danym okresie rozliczeniowym z uwzględnieniem ewentualnych zmian ilości osób. 

§  3

Podstawą do określenia obciążeń poszczególnych lokali mieszkalnych za dostawę gazu jest roczny koszt dostawy rozliczany na 1 osobę - obliczony jako wynik podzielenia całkowitego kosztu dostawy gazu w okresie rozliczeniowym, dla danego budynku przez ilość osób w tym okresie.

§  4

  1. Użytkownicy lokali mieszkalnych korzystający z dostawy gazu poprzez zbiorczy gazomierz zobowiązani są wnosić miesięczne zaliczki na poczet należności z tego tytułu przez cały okres rozliczeniowy w wysokości ustalonej na podstawie zatwierdzonej uchwały Rady Nadzorczej.
  2. Korekta opłat zaliczkowych może nastąpić w ciągu okresu rozliczeniowego, jeżeli nastąpią istotne zmiany  w wysokości kosztów okresu rozliczeniowego, wynikające np. ze zmiany cen i opłat za gaz sieciowy.
  3. Rozliczenie wniesionych zaliczek nastąpi po dokonaniu rozliczenia kosztów zakupu gazu zużytego w danym okresie rozliczeniowym.

§  5

Użytkownicy lokali użytkowych są zobowiązani do zainstalowania indywidualnego licznika gazu w tym lokalu oraz do zawarcia stosownej umowy z dostawcą gazu.