Regulamin Konkursu na Najładniejszy Balkon i Ogródek Przydomowy

§1

 1. Organizatorem konkursu jest Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Chorzowie przy ul. Kopalnianej 4a.
 2. Celem konkursu jest popularyzacja dbałości o estetykę zasobów mieszkaniowych Spółdzielni poprzez zakładanie i pielęgnację ogródków przydomowych i zieleni balkonowej.

§2

Konkurs organizowany jest jeden raz w roku  w  okresie  od  dnia  1 czerwca  do  dnia 31 sierpnia i przeprowadzony jest w dwóch kategoriach:

 • balkony,
 • ogródki przydomowe.

§3

 1. W konkursie mogą brać udział wszyscy mieszkańcy budynków administrowanych przez Chorzowską Spółdzielnię Mieszkaniową.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie i złożenie karty zgłoszeniowej (stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu) w siedzibie Dyrekcji Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej lub właściwej administracji Osiedla bądź przesłanie drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Spółdzielni w terminie do dnia 14 sierpnia.
 3. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Organizator konkursu nie pokrywa żadnych kosztów poniesionych przez uczestników w związku z udziałem w konkursie.

§4

 1. Typowania propozycji laureatów konkursu dokonuje zespół w składzie:
  -  przedstawiciel Rady Osiedla,
  -  pracownik administracji osiedla.
 2. Typowanie propozycji laureatów konkursu odbywa się poprzez przeprowadzenie wizytacji w okresie letnim. Przy dokonywaniu oceny jest brana pod uwagę estetyka balkonu lub ogródka przydomowego oraz aranżacja i wypielęgnowanie zieleni.

§5

Administracje Osiedli są zobowiązane do przedłożenia propozycji laureatów w Dziale Organizacji i Kadr w terminie do dnia 31 sierpnia, celem przedłożenia Komisji Konkursowej. Przedłożenie propozycji obejmuje przedłożenie danych laureatów (imię, nazwisko, adres zamieszkania) wraz z dokumentacją fotograficzną.

§6

 1. Laureatów konkursu wybiera Komisja Konkursowa w składzie:
  - dwóch delegowanych przez Komisję Społeczno-Kulturalną Rady Nadzorczej jej przedstawicieli,
  -  pracownik Działu Organizacji i Kadr.
 2. W ocenie konkursowej będzie brane pod uwagę:
  - ogólne wrażenie estetyczne,
  - kompozycja, aranżacja i zagospodarowanie otoczenia,
  - różnorodność nasadzeń, wkomponowanie ich w otoczenie, stan i dekoracyjność ukwiecenia,
  - utrzymanie pod względem porządkowym,
  - oryginalność.

§7

 1. Laureaci Konkursu otrzymują nagrody rzeczowe w następujących kategoriach:
  a)  najpiękniejszy balkon i ogródek przydomowy w Spółdzielni,
  b)  najpiękniejszy balkon i ogródek przydomowy na Osiedlu.
 2. Komisja konkursowa może zadecydować o przyznaniu dodatkowych nagród i wyróżnień.

§8

 1. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbywa się w miesiącu październiku  każdego  roku, a wyniki opublikowane zostaną w „Wiadomościach Spółdzielczych”.
 2. Laureaci zostaną zaproszeni do Klubu ChSM  na rozstrzygnięcie konkursu.  

§9

Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmianę lub odwołanie Konkursu z przyczyn od niego niezawinionych.
 

Zarząd 
Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej