REGULAMIN ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ
Klub Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pokolenie”

Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników zajęć organizowanych przez Klub Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pokolenie” w ramach statutowej działalności jednostki.

I. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH KLUBU ChSM „POKOLENIE”

 1. Warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Klub ChSM „Pokolenie”:
  a) potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz dokonanie zgłoszenia uczestnika zajęć, w przypadku uczestników niepełnoletnich zgłoszenia dokonuje opiekun prawny, na  formularzu zgłoszeniowym (Karta Uczestnika Zajęć, stanowiąca załącznik do niniejszego regulaminu),
  b) wypełnienie oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO, wyrażenia zgody na wykonywanie zdjęć lub nagrań podczas zajęć i nieodpłatną publikację wizerunku uczestnika zajęć w celach promocyjno-reklamowych, wyrażenia zgody na wezwanie karetki pogotowia i udzielenia pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia,
  c) wypełnienie oświadczenia dotyczącego zrzeczenia się wszelkich roszczeń prawnych   i finansowych kierowanych w stosunku do organizatora zajęć oraz instruktora prowadzącego zajęcia, wynikających z następstw nieszczęśliwego wypadku oraz oświadczenia potwierdzającego  stan zdrowia umożliwiający uczestnictwo w zajęciach,
  d) podpisywanie listy obecności u Instruktora zajęć lub Lidera sekcji/koła, które będą przechowywane u Kierownika Klubu.
 2. Odpłatność za uczestnictwo w zajęciach:
  a) Członkowie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i członkowie ich rodzin, wspólnie z nimi zamieszkali w zasobach ChSM, mogą uczestniczyć w zajęciach nieodpłatnie.
  b) Inne osoby niż wymienione w pkt. a), posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w zasobach ChSM i członkowie ich rodzin mogą uczestniczyć w zajęciach po uiszczeniu opłaty na rzecz Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej:
    • Dziecko   – w kwocie 5 zł/miesięcznie za udział w jednych zajęciach,
    • Osoba dorosła – w kwocie 10zł/miesięcznie za udział w jednych zajęciach.
  Wpłaty należy dokonać na konto:  09 1020 2368 0000 2002 0022 8445, w tytule wpisując nazwę zajęć oraz imię i nazwisko w przypadku, gdy opłata dotyczy dziecka.
 3. Rezygnacja lub skreślenie z listy uczestników zajęć następuje w sytuacji, gdy uczestnik złoży pisemną rezygnację  lub gdy nie stosuje się do zapisów niniejszego regulaminu. W przypadku zarejestrowania adresu poczty elektronicznej w bazie danych  ChSM, dopuszczalne jest złożenie rezygnacji w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: klub@chsm.com.pl jednak taka rezygnacja jest ważna tylko w przypadku potwierdzenia mailowego przez pracownika Klubu ChSM „Pokolenie” otrzymania informacji o złożonej rezygnacji. Formularz rezygnacji dostępny jest w Biurze Kierownika.
 4. We wszelkich sprawach formalnych niepełnoletnich uczestników reprezentują ich opiekunowie prawni.

II. KWESTIE ORGANIZACYJNE

 1. Harmonogram zajęć oraz czas ich trwania ustalany jest z Kierownikiem Klubu ChSM „Pokolenie”  we współpracy z pracownikiem ds. organizacyjnych  Klubu na podstawie grafiku przygotowanego przez instruktora prowadzącego dane zajęcia lub  lidera sekcji/koła  zajęć (ustalony termin zawarty jest  w Karcie uczestnika zajęć – stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu).
 2. Kierownik Klubu, pracownik ds. organizacyjnych i Instruktor prowadzący zajęcia może w uzasadnionych przypadkach (np. przeszkadzanie w zajęciach, stwarzanie zagrożenia dla innych uczestników) wyprosić uczestnika zajęć z Klubu ChSM „Pokolenie”, w przypadku osób niepełnoletnich, po wcześniejszym zawiadomieniu opiekuna prawnego, o konieczności odbioru uczestnika.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym poinformuje uczestników zajęć lub ich opiekunów drogą telefoniczną bądź smsem.
 4. Odwołanie, przeniesienie lub odpracowanie zajęć może nastąpić po wcześniejszym powiadomieniu uczestników zajęć lub ich opiekunów drogą telefoniczną bądź smsem, w przypadku sytuacji nagłej informacja może zostać przekazana nawet w dniu zajęć.
 5. Uczestnik zajęć lub opiekun prawny uczestnika zajęć jest zobowiązany do poinformowania Kierownika lub pracownika ds. organizacyjnych o nieobecności na zajęciach w danym terminie drogą telefoniczną bądź smsem.
 6. W okresie ferii zimowych, przerw świątecznych oraz przerwy wakacyjnej zajęcia nie odbywają się.

III. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Każdy uczestnik oraz w przypadku uczestnika niepełnoletniego, rodzic/opiekun na pierwszych zajęciach organizacyjno-informacyjnych zostaje poinformowany przez Instruktora o organizacji zajęć oraz o prawach i obowiązkach uczestnika zajęć.
 2. Podczas zajęć niepełnoletni uczestnik znajduje się pod opieką Instruktora prowadzącego. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do przyprowadzenia oraz odebrania uczestnika zajęć bezpośrednio po ich zakończeniu. Klub ChSM „Pokolenie” nie bierze odpowiedzialności za uczestnika zajęć po skończonych zajęciach,  a w szczególności za powrót osoby niepełnoletniej do domu.
 3. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez poinformowania, a w przypadku uczestników niepełnoletnich także zgody instruktora prowadzącego.
 4. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody Instruktora wyposażenia poza budynek Klubu „Pokolenie” w którym odbywają się zajęcia.
 5. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania – w przypadku osób niepełnoletnich są to ich prawni opiekunowie.
 6. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktor prowadzący zajęcia lub dyżurujący pracownik (Kierownik , pracownik ds. organizacyjnych).
 7. Klub ChSM „Pokolenie” nie nadzoruje oraz nie przechowuje rzeczy pozostawionych na korytarzach, w salach i innych pomieszczeniach do tego nie przeznaczonych i nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w tych pomieszczeniach.
 8. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa oraz innych obowiązujących przepisów prawnych.
 9. Klub ChSM „Pokolenie” nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć powstałe na skutek nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 10. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć zobowiązani są do stosowania się do poleceń pracownika Klubu ChSM „Pokolenie”.

 
Tekst jednolity Regulaminu został przyjęty przez Zarząd Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uchwałą nr 232/2023 w dniu 7 grudnia 2023r.