REGULAMIN
w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale zarządzane przez Chorzowską Spółdzielnię Mieszkaniową

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Regulamin ustala zasady określające rozliczanie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zasady ustalania wysokości opłat ponoszonych w związku z eksploatacją lokali przez członków Spółdzielni, osób nie będących członkami, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, właścicieli lokali nie będących członkami Spółdzielni oraz najemców użytkujących lokale mieszkalne i lokale o innym przeznaczeniu.

§ 2

Ustalenia niniejszego regulaminu obejmują zasoby lokali mieszkalnych, a także lokali o innym przeznaczeniu, stanowiące własność Spółdzielni lub zarządzane przez Spółdzielnię, a także nieruchomości stanowiące mienie Spółdzielni.

II. ROZLICZANIE KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I POZOSTAŁYCH KOSZTÓW PONOSZONYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ

§ 3

 1. Podstawowym celem rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, zwanymi dalej kosztami „gzm”, jest ustalanie wysokości obciążeń wszystkich użytkowników lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu bez względu na tytuł prawny do lokalu.
 2. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi obejmują koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi oraz pozostałego mienia Spółdzielni, działalnością społeczną i oświatowo - kulturalną, zobowiązaniami Spółdzielni z innych tytułów oraz dostawą mediów i usług.
 3. Na koszty gzm składają się w szczególności:
  1) koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości:
  energia elektryczna zużyta poza lokalami, utrzymanie czystości w częściach wspólnych budynku i w otoczeniu budynku, obowiązkowe przeglądy budynków, usługi kominiarskie, ubezpieczenia części wspólnych, próby szczelności instalacji gazowych, badania skuteczności zerowania, usługi transportowe, rozliczenie kosztów „pustostanów”, płace konserwatorów osiedlowych z narzutami i odpisami, materiały konserwacyjne i eksploatacyjne, dezynfekcja, deratyzacja i dezynsekcja, czyszczenie osadników, rozliczania ubytków wody i kanalizacji, opłata stała za wodomierze budynkowe i inne koszty eksploatacyjne, sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynków,
  2) koszty zarządzania i administrowania nieruchomościami:
  płace pracowników z narzutami i odpisami, koszty działalności organów samorządowych, koszty biurowe i utrzymanie pomieszczeń administracyjnych, opłaty pocztowe, skarbowe i telekomunikacyjne, amortyzacja, obsługa bankowa, materiały biurowe i komputerowe, badania bilansu, gazeta Wiadomości Spółdzielcze, inne koszty zarządzania,
  3) koszty eksploatacji i utrzymania dźwigów:
  energia elektryczna, obsługa techniczna, konserwacje bieżące i przeglądy UDT, narzut kosztów zarządzania i administrowania,
  4) koszty dostawy wody i odbiorów ścieków i utrzymania pionów tych instalacji,
  5) koszty dostawy energii cieplnej dla centralnego ogrzewania i podgrzewu wody,
  6) koszty wywozu nieczystości stałych,
  7) koszty pakietu podstawowego TV,
  8) koszty eksploatacji domofonów,
  9) koszty dostawy gazu sieciowego w przypadku liczników zbiorczych w budynku,
  10) koszty utrzymania czystości w klatkach schodowych,
  11) odpisy na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych,
  12) odpis na działalność społeczną i oświatowo – kulturalną,
  13) koszty wymiany i legalizacji wodomierzy na elektroniczne wodomierze z odczytem radiowym.
  14) opłaty niezależne od Spółdzielni – w szczególności podatek od nieruchomości, podatek od nieruchomości części wspólnych i mienia Spółdzielni, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, opłaty przekształceniowe.
 4. Nie rozlicza się kosztów gzm na pomieszczenia ogólnego użytku jak np. pralnie, suszarnie, przechowalnie wózków itp. o ile nie zostały przekazane w użytkowanie na podstawie umowy najmu.

§ 4

 1. Rozliczanie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi przeprowadza się w okresach rocznych, pokrywających się z rokiem kalendarzowym.
 2. Koszty związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi odnoszone są do lokalu, przy zapewnieniu pełnego pokrycia kosztów związanych z dostawą mediów i usług, utrzymaniem prawidłowego stanu technicznego budynku umożliwiającego jego odtworzenie, partycypacją w kosztach administracji i zarządu nieruchomością oraz działalnością społeczną i oświatowo – kulturalną. Rozliczenie kosztów następuje w oparciu o postanowienia określone w § 6.
 3. Jeżeli w ciągu roku nastąpią istotne zmiany mające wpływ na wysokość kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, dokonywana jest korekta planu gospodarczego i ustalenie nowego wymiaru opłat.
 4. Po zakończeniu roku dokonywane jest rozliczenie wyniku gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Różnica między kosztami a przychodami w danej nieruchomości zwiększa odpowiednio koszty lub przychody tej nieruchomości w roku następnym.

§ 5

Koszty działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej to koszty utrzymania klubu ChSM „Pokolenie” i prowadzenia w nim działalności, koszty imprez i innej działalności organizowanej poza klubem (festyny, mecze, turnieje, wycieczki itp.), koszty wydawania gazetki spółdzielczej, prowadzenie strony internetowej ChSM, płace z narzutami pracowników klubu, instruktorów imprez i inne koszty tej działalności.

§ 6

Fizycznymi jednostkami rozliczeniowymi kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi są:

 • 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu,
 • jeden lokal mieszkalny,
 • liczba osób zamieszkujących lokal,
 • wskazanie urządzenia pomiarowego – wodomierza, ciepłomierza,
 • wskazania podzielnika kosztów ciepła,
 • udział w nieruchomości wspólnej,
 • 1 m2 powierzchni gruntu,
 • jeden punkt pomiarowy poboru wody zimnej lub ciepłej w lokalu – elektroniczny wodomierz z odczytem radiowym,
 • jedna osoba w przypadku, gdy nikt nie został zgłoszony do zamieszkania w lokalu.

III. USTALANIE OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI

§ 7

 1. Opłaty wnoszone do Spółdzielni przez użytkowników lokali ustalane są corocznie w planie gospodarczym przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej.
 2. Zmiana opłat następuje w dacie przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej, poza opłatami niezależnymi od Spółdzielni.
 3. Podstawą do ustalania wysokości opłat za używanie lokali jest kalkulacja kosztów gzm z uwzględnieniem wyniku finansowego roku poprzedniego oraz pożytków uzyskanych z nieruchomości wspólnych oraz kalkulacja stawek opłat jednostkowych.
 4. Wnoszenie opłat obowiązuje użytkownika lokalu od daty uzyskania prawa użytkowania lokalu, bez względu na tytuł prawny, do dnia ustania tego prawa.
 5. W przypadku zmiany użytkownika lokalu, naliczenia opłat dokonuje się w następujący sposób:
  a) w przypadku wygaśnięcia prawa do lokalu i przekazania Spółdzielni:
  - od 1 do 15 dnia miesiąca naliczenia będą w połowie wysokości na zasadach określonych w § 8 i 9.
  - od 16 do 30 dnia miesiąca naliczenia będą w pełnej wysokości.
  - przyjmuje się, że każdy miesiąc ma 30 dni.
  b) w przypadku zbycia lokalu przez Spółdzielnię w wyniku przetargu naliczenia opłat dokonuje się w następujący sposób:
  - od 1 do 15 dnia miesiąca naliczenia będą w pełnej wysokości.
  - od 16 do 30 dnia miesiąca naliczenia będą w połowie wysokości za wyjątkiem opłat ustalonych w oparciu o urządzenia pomiarowe w lokalu oraz opłat naliczanych od ilości osób na zasadach określonych w § 8 i 9.
  - przyjmuje się, że każdy miesiąc ma 30 dni.
 6. W przypadku zmiany użytkownika w wyniku zbycia lub nabycia w sposób inny niż określony w ust.5. wnoszenie opłat za lokal obowiązuje na zasadach określonych w § 7 ust. 4. Wyjątek stanowi rozliczenie kosztów z tytułu zaliczkowo wnoszonych opłat za wodę i c.o., które przechodzą na nowego nabywcę lokalu.
 7. W przypadku ustalenia pomiędzy stronami sposobu rozliczenia zawartego w akcie notarialnym nie mają zastosowania postanowienia ust.6.
 8. Jeżeli w lokalu mieszkalnym nikt nie został zgłoszony do zamieszkania, to począwszy od dnia uzyskania tytułu prawnego do lokalu opłaty za użytkowanie lokalu zależne od liczby osób, naliczane są za jedną osobę, z wyłączeniem opłat za wywóz nieczystości stałych. Ponadto w przypadku, gdy w lokalu będą przebywać na stałe inne osoby zamieszkujące lokal, wówczas Zarząd może podjąć decyzję o wnoszeniu opłaty za użytkowanie lokalu zależnej od rzeczywistej liczby osób zamieszkujących.
 9. O zmianach w stanie zasiedlenia lokalu mieszkalnego, użytkownik lokalu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Spółdzielnię. Zmniejszenie lub zwiększenie liczby osób przyjmowanych za podstawę przy ustalaniu opłat następuje od następnego miesiąca po dacie pisemnego zgłoszenia tej zmiany.
 10. W przypadku czasowej nieobecności w lokalu mieszkalnym potwierdzonej pisemnym oświadczeniem, opłata za wywóz nieczystości stałych nie będzie pobierana. Czasowa nieobecność nie zwalnia z pozostałych opłat naliczanych w oparciu o zapisy zawarte w §6 i powinna obejmować pełne miesiące kalendarzowe

§ 8

 1. Opłatę miesięczną na pokrycie kosztów gzm za użytkowanie lokalu ustala się odrębnie dla każdego lokalu.
 2. Opłatę za używanie lokali w części dotyczącej kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości, kosztów zarządu i administrowania ustala się wg stawki jednostkowej za 1m2 powierzchni użytkowej wszystkich lokali.
 3. Opłatę za używanie lokali w części dotyczącej kosztów eksploatacji i utrzymania dźwigów ustala się za jeden lokal mieszkalny/lokal użytkowy.
 4. Opłatę za używanie lokali w części dotyczącej dostawy wody i odprowadzania ścieków ustala się na warunkach określonych w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
 5. Opłatę za używanie lokali w części dotyczącej dostawy energii cieplnej dla centralnego ogrzewania i podgrzewu wody ustala się na warunkach określonych w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.
 6. Opłatę za używanie lokali mieszkalnych w części dotyczącej wywozu nieczystości stałych ustala się biorąc za podstawę ilość osób zamieszkałych w lokalu.
  Opłatę za używanie lokali użytkowych ustala się w części dotyczącej wywozu nieczystości stałych – na 1m2 powierzchni użytkowej lokali, zaś w odniesieniu do gruntów wydzierżawionych – na 1m2 powierzchni tych gruntów.
 7. Opłatę za pakiet podstawowy TV kablowej ustala się dla lokali, do których dostarczony jest sygnał w odniesieniu na 1 lokal, z uwzględnieniem ilości pakietów podstawowych TV kablowej dostarczanych do lokalu.
 8. Opłatę za używanie lokali w części dotyczącej eksploatacji domofonów ustala się dla lokali wyposażonych w urządzenia domofonowe na 1 lokal.
 9. Opłatę za używanie lokali w części dotyczącej dostawy gazu sieciowego do lokali w budynku wyposażonym w zbiorczy gazomierz ustala się na warunkach określonych w załączniku nr 3 do niniejszego regulaminu.
 10. Opłatę za używanie lokali w części dotyczącej utrzymania czystości w klatkach schodowych ustala się dla lokali, gdzie Spółdzielnia przejęła sprzątanie klatek – jeden lokal mieszkalny/użytkowy w tych budynkach lub klatkach budynków wieloklatkowych. Spółdzielnia przejmuje utrzymanie czystości w budynku lub klatce schodowej po wrażeniu zgody przez co najmniej 80 % użytkowników lokali tego budynku lub klatki. Przyjmuje się, że zgoda jest wyrażona przez jednego użytkownika lokalu mieszkalnego/użytkowego.
 11. Opłatę za używanie lokali w części dotyczącej wnoszenia opłat na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych ustala się wg stawki jednostkowej na 1m2 powierzchni użytkowej lokali, zaś na fundusz remontowy dźwigów na 1m2 powierzchni użytkowej lokali w budynkach wyposażonych w urządzenia dźwigowe z uwzględnieniem postanowień §11. Zasady tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego określa odrębny regulamin.
 12. Opłatę za wymianę i legalizację wodomierzy na elektroniczne wodomierze z odczytem radiowym ustala się na podstawie ilości punktów pomiarowych poboru wody zimnej lub ciepłej w lokalu. W przypadku wymiany po upływie ważności cechy legalizacyjnej, ustala się jednorazową opłatę według ceny obowiązującej w chwili wymiany, na podstawie faktury. Użytkownik dokonujący wymiany lub legalizacji we własnym zakresie musi dostosować typ wodomierza do obowiązującego w

budynku systemu pomiarowego.

IV. ZRÓŻNICOWANIE WYSOKOŚCI OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA UŻYTKOWANIE LOKALI

§ 9

Wysokość opłaty miesięcznej za używanie lokalu jest zróżnicowane w zależności od tytułu prawnego do zajmowanego lokalu:

 1. Członek Spółdzielni posiadający spółdzielcze prawo do lokalu w opłacie miesięcznej jest zobowiązany pokrywać koszty gzm, w tym wnosić odpis na fundusz remontowy oraz uczestniczyć w zobowiązaniach Spółdzielni z innych tytułów.
 2. Osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest zobowiązana ponosić opłaty miesięczne jak w ust.1, bez uwzględnienia zmniejszających tę opłatę pożytków i innych przychodów uzyskanych na pokrycie kosztów gzm Spółdzielni.
 3. Członek Spółdzielni będący właścicielem lokalu na zasadach odrębnej własności jest zobowiązany ponosić opłaty miesięczne jak w ust.1 pomniejszone o przypadającą na jego lokal opłatę z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty przekształceniowe.
 4. Właściciel lokalu, który nie jest członkiem Spółdzielni jest zobowiązany wnosić opłaty miesięczne jak w ust.3, bez uwzględnienia zmniejszających tę opłatę pożytków i innych przychodów uzyskanych na pokrycie kosztów gzm.

§ 10

Wysokość opłaty może być zmniejszona lub zwiększona dla lokali użytkowych w odniesieniu do opłaty za eksploatację i utrzymanie nieruchomości na 1m2 powierzchni użytkowej lokali, w szczególności dla lokali:

 • usytuowanych w piwnicach i przeznaczonych na podstawowe usługi rzemieślnicze,
 • związanych z prowadzeniem świadczeń zdrowotnych,
 • handlowo-usługowych,
 • produkcyjnych i gastronomicznych.

§ 11

Dla lokali mieszkalnych opłaty za eksploatację dźwigów osobowych i odpisy na fundusz remontowy dźwigów:

 1. nie są pobierane od lokali położonych na parterach budynków.
 2. nie są pobierane od lokali położonych na parterach i I piętrze budynków gdzie dźwigi osobowe zatrzymują się między piętrami.
 3. pobierane są w wysokości pomniejszonej o 50% opłat dla lokali położonych o jedną kondygnację wyżej od miejsca rozpoczęcia biegu dźwigu.

§ 12

 1. Użytkownicy garaży nie wnoszą opłat za te elementy eksploatacji i utrzymania nieruchomości, które nie dotyczą garaży (np. rozliczenia ubytków wody i kanalizacji, badanie szczelności instalacji gazowych).
 2. Użytkownicy garaży wolnostojących nie uczestniczą w tworzeniu i korzystaniu z funduszu remontowego i nie wnoszą opłat z tego tytułu.

V. USTALANIE INNYCH OPŁAT

§ 13

W przypadku, gdy użytkownik lokalu mieszkalnego lub osoba w nim zamieszkała wykorzystuje część lokalu na prowadzenie działalności gospodarczej, opłata za powierzchnię wykorzystaną na tę działalność zostaje ustalona jak dla lokali użytkowych.

§ 14

Najemca lokalu wnosi opłaty za użytkowanie lokalu oraz za świadczenia w wysokości określonej w umowie najmu.

§ 15

Koszty ponoszone na utrzymanie lokali przeznaczonych na działalność własną Spółdzielni obciążają bezpośrednio koszty odpowiedniej działalności Spółdzielni.

§ 16

Za zainstalowane na budynkach lub postawione na nieruchomości urządzenia, w tym reklamy, pobierana jest opłata w wysokości ustalonej zgodnie z umową.

§ 17

Za dzierżawę gruntu na cele prowadzenia działalności gospodarczej pobierana jest opłata w wysokości ustalonej zgodnie z umową.

§ 18

Za dodatkowe pomieszczenie użytkownik wnosi opłatę, która ze względu na usytuowanie pomieszczenia może być zróżnicowana.

§ 19

Członek zobowiązany jest wnieść brakującą część wkładu mieszkaniowego lub budowlanego, w tym kredyt z oprocentowaniem przypadającym do spłaty za jego lokal.

§ 20

 1. Ubezpieczenie lokalu mieszkalnego w ramach zbiorowego ubezpieczenia mieszkań jest ubezpieczeniem dobrowolnym zgodnie ze złożonym wnioskiem.
  Użytkownik lokalu mieszkalnego, który przystąpił do zbiorowego ubezpieczenia za pośrednictwem Spółdzielni, wnosi miesięczną ratę składki z tego tytułu w ustalonej wysokości.
 2. Użytkownik lokalu mieszkalnego, który zechce za pośrednictwem Spółdzielni przystąpić do zbiorowego ubezpieczenia lokalu osobiście składa w Spółdzielni deklarację. Okres ubezpieczenia liczy się od 1-go dnia miesiąca następnego po złożeniu deklaracji i wniesieniu składki.
 3. Podstawą do przeprowadzenia likwidacji ewentualnej szkody jest comiesięczne wnoszenie przez użytkownika lokalu mieszkalnego ustalonych rat składki ubezpieczeniowej.
 4. Raty składki ubezpieczeniowej wnoszone przez użytkowników lokali mieszkalnych łącznie z opłatami za użytkowanie tych lokali, nie mają wpływu na rozliczanie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, ani na ustalanie opłat za lokale ChSM.
 5. Rezygnacja z udziału lokalu w ubezpieczeniu zbiorowym musi zostać złożona w formie pisemnej zgodnie z zasadami określonymi przez ubezpieczyciela i od tego momentu Spółdzielnia zaprzestaje naliczać składkę ubezpieczeniową.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§21

Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem będą indywidualnie rozpatrywane przez Zarząd Spółdzielni zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 22

Regulamin niniejszy został uchwalony przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 19/R/2018 z dnia 28.11.2018r. z mocą obowiązującą od dnia uchwalenia.

 

Zmieniony Uchwałą nr 6/R/2019 z dnia 27.03.2019
Zmieniony Uchwałą nr 24/R/2019 z dnia 28.08.2019
Zmieniony Uchwałą nr 30/R/2019 z dnia 27.11.2019
Zmieniony Uchwałą nr 8/R/2020 z dnia 27.05.2020
Zmieniony Uchwałą nr 2/R/2021 z dnia 24.02.2021