Regulamin wynagradzania i premiowania członków Zarządu
Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 

§ 1

 1. Wynagrodzenie miesięczne członków Zarządu składa się z:
  a/ płacy zasadniczej
  b/ premii miesięcznej.
 2. Ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu następuje poprzez podjęcie Uchwały Rady Nadzorczej w zakresie:
  a/ płacy zasadniczej, 
  b/ procentowej wielkości premii miesięcznej w stosunku do ustalonej płacy zasadniczej w granicach:
          - dla Prezesa Zarządu od 5% do 35%,
          - dla Zastępcy Prezesa Zarządu od 5% do 30%,
          - dla Członka Zarządu od 5% do 30%.

§ 2

 1. Premia dla członków Zarządu stanowi składnik wynagrodzenia za pracę o charakterze motywacyjnym.
 2. Premia jest świadczeniem roszczeniowym.
 3. Płaca zasadnicza ulega zmianie corocznie o procent zmiany przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku poprzednim  w stosunku do roku poprzedzającego określonego w Obwieszczeniach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego od 1 kwietnia danego roku.

§ 3

 1. Rada Nadzorcza może przyznać członkom Zarządu nagrodę roczną.
 2. Wysokość nagrody rocznej nie może przekroczyć 1-krotności wynagrodzenia miesięcznego członka Zarządu.


§ 4

 1. Prawo do nagrody rocznej, członek Zarządu nabywa na mocy uchwały Rady Nadzorczej.
 2. Wniosek o ustalenie nagrody rocznej wraz z informacją o wynikach działalności gospodarczo-finansowej Spółdzielni za dany rok do Prezydium Rady Nadzorczej przedkłada Prezes Zarządu.
 3. Prezydium Rady Nadzorczej, korzystając z opinii komisji problemowych, przedstawia Radzie Nadzorczej propozycję wysokości nagrody rocznej dla członków Zarządu.
 4. Rada Nadzorcza uwzględniając opinie komisji problemowych podejmuje uchwałę o wysokości nagrody rocznej dla członków Zarządu.

§ 5

Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę w sprawie nagrody rocznej dla członków Zarządu za dany rok obrotowy w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku.

§ 6

Nadzór nad stosowaniem ustaleń określonych w niniejszym Regulaminie sprawuje Prezydium Rady Nadzorczej.

§ 7

Niniejszy Regulamin obowiązuje zgodnie z podjęciem Uchwały przez Radę Nadzorczą.


Niniejszy regulamin został przyjęty przez Radę Nadzorczą Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uchwałą nr 15/R/2016 w dniu 26 października 2016r.

Zmieniony: Uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/R/2020 z dnia 29.01.2020r. oraz Uchwałą Rady Nadzorczej nr 27/R/2021 z dnia 24.11.2021r.