Regulamin określający tryb i zasady przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

Działając zgodnie z kompetencjami z § 48 ust.2 Statutu Zarząd uchwala następujące zasady i warunki przetargu na lokale mieszkalne w zasobach Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego oraz w innych przypadkach przewidzianych prawem ustanawia się, trybie pisemnego przetargu, prawo odrębnej własności takiego lokalu.
 2. W pisemnym przetargu ofertowym na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego mogą uczestniczyć osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

 

§ 2

 1. Przetarg przeprowadza komisja w co najmniej 3 osobowym składzie.
 2. W skład komisji przetargowej wchodzą: 
  a. członek Zarządu Spółdzielni
  b. przedstawiciel Rady Nadzorczej ChSM
  c. pracownicy Działu Członkowsko-Mieszkaniowego i in. pracownicy ChSM wg potrzeb.

§ 3

Spółdzielnia ogłasza przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu powiadamiając o przetargu poprzez publikację ogłoszenia w prasie lokalnej, na swojej stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni i jej administracjach osiedlowych.

§ 4

Wyznaczony przez Spółdzielnię termin przetargu nie może być krótszy niż 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

§ 5

 1. Pisemne oferty przyjmowane są w Dziale Członkowsko – Mieszkaniowym Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4a w zamkniętych kopertach, na których odnotowywana jest data i godzina wpływu. Koperta powinna być opatrzona napisem: „Przetarg na lokal przy ul.............”.
  Oferent zobowiązany jest także do podania na kopercie swojego imienia i nazwiska oraz numeru telefonu. Przez oferenta rozumie się wszystkie osoby składające ofertę, zobowiązane do osobistego uczestnictwa w przetargu.
 2. Oferta powinna zawierać: 
  1. imię i nazwisko oraz dokładny adres i telefon oferenta,
  2. oświadczenie o przyjęciu bez zastrzeżeń do wiadomości stanu technicznego lokalu oraz braku roszczeń z tego tytułu względem Spółdzielni w przypadku wygrania przetargu,
  3. oświadczenie o zapoznaniu się z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  4. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w przetargu,
  5. proponowaną kwotę (nie niższą niż cena wywoławcza wartości rynkowej),
  6. oświadczenie o stanie cywilnym, a w przypadku pozostawania w związku małżeńskim oświadczenie o obowiązującym ustroju majątkowym.
  7. podpis oferenta.
 3. Oferent zobowiązany jest do wpłaty w kasie Spółdzielni wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wartości rynkowej (zaokrąglonej w górę do pełnych złotych) i przedłożenia w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym ChSM dowodu wpłaty najpóźniej na 1 godzinę przed rozpoczęciem przetargu.
 4. Osoba, która złożyła ofertę nie spełniającą wymogów niniejszego Regulaminu zostaje przez komisję wykluczona z udziału w postępowaniu przetargowym.

§ 6

 1. Spółdzielnia dokonuje zwrotu wadium osobom, które nie wygrały przetargu niezwłocznie po ogłoszeniu wyników przetargu. Zwrotu wadium dokonuje się w kasie Spółdzielni lub na wskazane przez oferenta konto bankowe – niezwłocznie w terminie 3 dni.
 2. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet wpłaty zaoferowanej wartości rynkowej lokalu mieszkalnego.
 3. Wygrywający przetarg traci wadium, jeżeli w terminie 30 dni od daty wygrania przetargu nie ureguluje zaoferowanej w przetargu kwoty lub nie dojdzie do zawarcia aktu notarialnego z przyczyn leżących po jego stronie.

 

II. PRZEBIEG I SKUTKI PRZETARGU

§ 7

 1. Rozpoczęcie przetargu odbywa się w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu przetargowym.
 2. Przetarg odbywa się oddzielnie na każdy lokal wyszczególniony w ofercie przetargowej.
 3. Otwarcie ofert następuje w sposób jawny w obecności oferentów.
 4. W przypadku pozostawania w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa małżeńska oferta powinna zostać złożona przez obojga małżonków lub przez jednego małżonka posiadającego pełnomocnictwo zgodnie z ust. 6 poniżej. Zdania poprzedzającego nie stosuje się w przypadku nabycia odrębnej własności lokalu do majątku osobistego.
 5. W przypadku nieobecności oferenta jego oferta nie będzie otwarta i oferent taki nie bierze udziału w przetargu.
 6. Dopuszcza się reprezentowanie oferenta przez pełnomocnika. W tym zakresie pełnomocnik powinien przedłożyć ważne pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem wraz z dokumentem (np. KRS, CEIDG) upoważniającym do jego udzielenia.
 7. Otwarcie ofert następuje w kolejności ich złożenia. Członek Komisji odczytuje oferty podając zaoferowaną przez oferenta kwotę. Komisja wskazuje oferenta, który zaoferował najwyższą kwotę.
 8. Komisja przetargowa jest upoważniona do przerwania czynności przetargowych w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych w Regulaminie.

§ 8

 1. W przypadku złożenia ofert równorzędnych z najwyższą ceną, przeprowadza się niezwłocznie licytację ustną pomiędzy osobami, które złożyły najwyższe oferty w przetargu.
 2. Najwyższa zaoferowana kwota stanowi cenę wywoławczą w licytacji ustnej, a postąpienie nie może być niższe niż 1.000,- zł.
 3. W przypadku braku postąpienia po trzecim wywołaniu zaoferowanej kwoty, prowadzący ogłasza licytację ustną za zakończoną i wymienia uczestnika, który zaoferował najwyższą kwotę i wygrał przetarg.

§ 9

 1. Po zakończeniu przetargu komisja ogłasza wyniki i sporządza protokół, który powinien zawierać: 
  1. miejsce i datę przetargu,
  2. skład Komisji Przetargowej,
  3. opis i lokalizację przedmiotu przetargu,
  4. cenę wywoławczą wartości rynkowej lokalu określonej przez rzeczoznawcę majątkowego,
  5. dane osoby, która zaoferowała najwyższą kwotę i wygrała przetarg,
  6. wzmiankę o odczytaniu protokołu,
  7. podpisy członków Komisji Przetargowej,
  8. podpis osoby wygrywającej przetarg.
 2. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach: po jednym dla Spółdzielni i wygrywającego przetarg.

§ 10

 1. Z osobą wygrywającą przetarg, po wpłaceniu przez nią zaoferowanej kwoty, zostanie zawarta umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem przetargu w terminie ustalonym z kancelarią notarialną, z zastrzeżeniem § 11 Regulaminu.
 2. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych związanych z ustanowieniem odrębnej własności lokalu oraz koszty postępowania wieczystoksięgowego obciążają osobę, na rzecz której zostaje ustanowiona odrębna własność lokalu.
 3. Osoba wygrywająca przetarg przejmuje lokal w aktualnym jego stanie technicznym, a ewentualny remont wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt.

§ 11

 1. Spółdzielnia nie przenosi odrębnej własności lokalu, jeżeli: 
  1. osoba, której przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, a której prawo wygasło z powodu nieuiszczania opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem jej lokalu lub eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, zgłosi roszczenie o ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, w sytuacji gdy spłaci spółdzielni całe zadłużenie wynikające z nieuiszczania tych opłat wraz z odsetkami;
  2. osoba bliska członkowi spółdzielni zgłosi roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu.
 2. W przypadku zaistnienia przesłanek z § 11 ust. 1, Spółdzielnia dokonuje zwrotu wadium na warunkach określonych w § 6 ust. 1 zdanie drugie Regulaminu.

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

Regulamin niniejszy wykładany jest do powszechnego wglądu w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym oraz publikowany na stronie internetowej ChSM.

§ 13

Jeżeli w wyniku postępowania przetargowego zostanie złożona prawidłowo jedna oferta, przetarg uznaje się za ważny.

§ 14

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia na każdym etapie przetargu bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Spółdzielnia niezwłocznie zwraca oferentom wpłacone wadium. Zwrot wadium następuje zgodnie z § 6 ust. 1 Regulaminu.

§15

W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 16

Traci moc Regulamin określający tryb i zasady przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego z dnia 14.09.2017 r.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 13.09.2018r.