Regulamin najmu garaży
w zasobach Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1465 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.275 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.)
 4. Statut Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej publikowany na stronie internetowej Spółdzielni www.chsm.com.pl w zakładce STATUT.

Postanowienia ogólne

§ 1

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 1. Spółdzielni – należy przez to rozumieć Chorzowską Spółdzielnię Mieszkaniową.
 2. Administracji – należy przez to rozumieć właściwą ze względu na położenie garażu jednostkę organizacyjną Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - administrację osiedla.
 3. Najemcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną.
 4. Garażu – należy przez to rozumieć samodzielny lokal przeznaczony do przechowywania pojazdów mechanicznych. 
 5. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin najmu garaży w zasobach Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
 6. Komisji – należy przez to rozumieć komisję powołaną przez Prezesa Zarządu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dla przeprowadzenia czynności wyboru najemcy garażu.

§ 2

 1. Najemcami garaży mogą być wyłącznie  osoby fizyczne, nieposiadające wobec Spółdzielni zaległości z tytułu zajmowania lokali użytkowych lub mieszkalnych.
 2. Spółdzielnia wynajmuje garaże, wolne w sensie prawnym i faktycznym.
 3. Decyzję o wynajmie garażu podejmuje Zarząd.
 4. Pierwszeństwo najmu garażu przysługuje osobom fizycznym posiadającym tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, położonego w nieruchomości, na której posadowiony jest garaż. 
 5. Najemca może używać garażu wyłącznie na przechowywanie pojazdów mechanicznych stanowiących ich własność, bądź będących własnością osób bliskich, udokumentowane ważnym dowodem rejestracyjnym.
 6. Warunki najmu garażu są określane w umowie zawieranej przez Spółdzielnię 
  z Najemcą – stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu. Najem garaży 
  z przeznaczeniem dla pojazdów elektrycznych może być obwarowany dodatkowymi obowiązkami modyfikującymi umowę.
 7. Spółdzielnia nie wyraża zgody na użytkowanie garaży podziemnych przez użytkowników pojazdów wyposażonych w instalację LPG. 
 8. Naprawy i remonty związane ze zwykłym korzystaniem z garażu, Najemca wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt bez prawa dochodzenia ich zwrotu, zgodnie z postanowieniami „Zasad określających obowiązki Spółdzielni i Członków w zakresie dokonywania napraw wewnątrz lokali oraz rozliczeń”.

Tryb wynajmu garażu

§ 3

 1. Spółdzielnia prowadzi:
  a)    wykaz wszystkich garaży, które mogą być oddane w najem. 
  b)    wykaz wolnych garaży, Spółdzielnia publikuje na stronie internetowej www. chsm.com.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni i jej administracjach osiedlowych.
 2. Wykaz zawiera następujące informacje:
  a)    lokalizację garażu,
  b)    adres administracji udostępniającej garaż do oględzin,
  c)    termin i miejsce składania wniosków,
  d)    minimalną stawkę eksploatacyjną za m2 powierzchni garażu.

 § 4

 1. W sytuacji złożenia wniosków o najem garażu w terminie wskazanym w ogłoszeniu przez więcej niż jednego zainteresowanego, Spółdzielnia przeprowadza przetarg w formie licytacji stawki najmu garażu.
 2. Wyjątkiem od tej zasady jest najem garażu osobie fizycznej, której przysługuje prawo pierwszeństwa określonego w § 2 ust. 4. W tej sytuacji, w przypadku wielości wniosków,  wyboru najemcy dokonuje Komisja w drodze losowania.
 3. Wzór wniosku o wynajem garażu określony jest w załączniku nr 2 do Regulaminu.

Zasady przeprowadzenia licytacji i losowania

§ 5

 1. O terminie i miejscu licytacji lub losowania wnioskodawcy powiadamiani są pisemnie na adres wskazany we wniosku.
 2. Pismo w sprawie licytacji lub losowania  powinno zawierać:
  a)    określenie organizatora,
  b)    opis garażu (położenie, metraż),
  c)    stawkę eksploatacyjną w przypadku losowania, która stanowi minimalną stawkę eksploatacyjną w przypadku licytacji,
  d)    termin i miejsce licytacji lub losowania,
  e)    informację o miejscu, gdzie można się zapoznać z Regulaminem,
  f)    informację o sposobie zabezpieczenia należności z tytułu najmu,
  g)    informację o przysługującym Spółdzielni prawie do unieważnienia licytacji lub losowania bez podania przyczyn,
  h)    informację o rodzaju dokumentów, jakie uczestnik obowiązany jest przedłożyć, 
 3. Czynności związane z przeprowadzeniem licytacji lub losowania wykonuje Komisja.

§ 6

 1. Licytacja lub losowanie odbywają się w miejscu i terminie określonym w piśmie skierowanym do wnioskodawców.
 2. Licytację lub losowanie  otwiera przewodniczący Komisji.
 3. Po otwarciu licytacji lub losowania przewodniczący Komisji  przekazuje uczestnikom  następujące informacje:
  a)    dane  garażu przeznaczonego do najmu, 
  b)    wysokość stawki eksploatacyjnej w przypadku losowania, która stanowi stawkę minimalną w przypadku licytacji,
  c)    dane uczestników. 
 4. Wnioskodawca zobowiązany jest do osobistego uczestnictwa w licytacji lub losowaniu. W przypadku pozostawania w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa małżeńska, obecność obojga małżonków jest obowiązkowa. Zdania poprzedzającego nie stosuje się w przypadku istnienia rozdzielności majątkowej małżonków.
 5. Dopuszcza się reprezentowanie wnioskodawcy przez pełnomocnika. 
  W tym zakresie pełnomocnik zobowiązany jest do przedłożenia ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem. 
 6. Wyboru najemcy w drodze licytacji lub losowania dokonuje Komisja .
 7. Licytację wygrywa wnioskodawca z najwyższą wylicytowaną stawką eksploatacyjną.
 8. Po dokonaniu wyboru najemcy, przewodniczący Komisji przetargowej ogłasza rozstrzygnięcie licytacji lub losowania.
 9. Komisja jest upoważniona do przerwania czynności  w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych w Regulaminie.

§ 7

 1. Po zakończeniu licytacji lub losowania Komisja ogłasza wyniki i sporządza protokół, który powinien zawierać: 
  a)    miejsce i datę licytacji lub losowania,
  b)    skład Komisji ,
  c)    opis i lokalizację przedmiotu licytacji lub losowania,
  d)    określenie wylicytowanej stawki eksploatacyjnej 
  e)    dane osoby, która zaoferowała najwyższą kwotę lub została wylosowana,
  f)    wzmiankę o odczytaniu protokołu,
  g)    podpisy członków Komisji ,
  h)    podpis osoby wygrywającej licytację lub wybranej w drodze losowania.
 2. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach: po jednym dla Spółdzielni i osoby wygrywającej licytację lub wybranej w drodze losowania.
 3. O rozstrzygnięciu licytacji lub losowania Spółdzielnia zawiadamia wnioskodawców pisemnie. 

§ 8

 1. Zarząd  Spółdzielni ma prawo do odwołania lub unieważnienia licytacji lub losowania  bez podania przyczyny.
 2. Zarząd Spółdzielni unieważnia licytację lub losowanie, jeżeli przed zawarciem umowy najmu okaże się, że osoba która wygrała licytację lub losowanie złożyła nieprawdziwe oświadczenia, na podstawie których została dopuszczona do wzięcia udziału w licytacji lub losowaniu, a  świadczenia te miały wpływ na jego wynik. 

§ 9

Osoby stające do licytacji lub losowania zobowiązane są do zapoznania się  i przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie, dostępnym w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym oraz na stronie internetowej www.chsm.com.pl.

§ 10

 1. Z osobą wyłonioną w wyniku licytacji lub losowania Spółdzielnia zawiera umowę najmu garażu, po uprzednim zatwierdzeniu protokołu z licytacji lub losowania przez Prezesa Zarządu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 2. Zawarcie umowy najmu następuje w terminie do 14 dni od daty wyboru najemcy. 
 3. Wydanie garażu Najemcy następuje po podpisaniu umowy najmu garażu oraz wpłacie kaucji,  na podstawie obustronnie podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego stanowiącego podstawę dla ustalenia stanu technicznego garażu.  

 

Postanowienia końcowe

§ 11

Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane będą przez Zarząd Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

§ 12

Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Zarząd Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 18.03.2021 r.