REGULAMIN

FUNDUSZU REMONTOWEGO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH
CHORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

§ 1

I. Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2018r. poz.  1285),
 2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018r. poz. 845),
 3. Statut Spółdzielni,
 4. Regulaminy wewnętrzne Spółdzielni.

II. Postanowienia ogólne

§ 2

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu określają zasady tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych stanowiących własność lub zarządzanych przez Chorzowską Spółdzielnię Mieszkaniową.
 2. Spółdzielnia tworzy fundusz  remontowy zasobów mieszkaniowych.
 3. Środki funduszu remontowego przeznaczone są na:
  1. remonty, rozbudowę, przebudowę, zasobów mieszkaniowych, części wspólnych nieruchomości, infrastruktury służącej budynkom,
  2. remonty nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, 
  3. spłatę kredytu i odsetek od kredytów zaciągniętych na realizację prac remontowych. 
 4. Z funduszu remontowego nie finansuje się napraw i remontów w lokalach mieszkalnych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami, obciążają użytkowników tych lokali.
 5. Odpis na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych obciąża koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
 6. Spółdzielnia nie tworzy funduszu remontowego dla garaży wolnostojących i lokali użytkowych.

§ 3

Obowiązek świadczenia na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych dotyczy :

 • członków Spółdzielni,
 • właścicieli lokali,
 • osób nie będących członkami, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali,
 • najemców lokali mieszkalnych,
 • użytkowników lokali mieszkalnych bez tytułu prawnego.

§ 4

 1. Fundusz remontowy Spółdzielni tworzony jest z :
  1. odpisów  z wpłat wnoszonych na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych,
   od garaży wbudowanych i od garaży wielostanowiskowych,
  2. odpisów z wpłat na fundusz remontowy dźwigów osobowych wnoszonych przez użytkowników lokali położonych w budynkach wyposażonych w dźwigi, 
  3. środków otrzymanych na dofinansowania celowe,
  4. przychodów z  umorzonych kwot kredytów bankowych i pożyczek,  
  5. podziału nadwyżki bilansowej za poprzedni okres rozliczeniowy według uchwały Walnego Zgromadzenia.
 2. Środki uzyskane z tytułu określonego w ust. 1 punkt e podlegają podziałowi na nieruchomości proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.

§ 5

 1. Gospodarkę funduszem remontowym prowadzi Zarząd Spółdzielni. 
 2. Spółdzielnia prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości ewidencję wpływów  i wydatków funduszu remontowego.
 3. Wysokość opłat wnoszonych na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych ustalana jest przez Radę Nadzorczą. W nieruchomościach wielobudynkowych obowiązują stawki opłat w jednakowej wysokości dla wszystkich użytkowników danej nieruchomości. Wysokość opłat na fundusz remontowy dźwigów osobowych ustalana jest z uwzględnieniem postanowień § 8 ust.11 i § 11 Regulaminu w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale zarządzane przez Chorzowską Spółdzielnię Mieszkaniową.
 4. Wpłaty na fundusz remontowy wnoszone są w ramach opłat za lokal.
 5. Środki zgromadzone na funduszu remontowym są kumulowane i nie podlegają rozliczeniu z  użytkownikami lokali za wyjątkiem określonym w § 7 niniejszego Regulaminu.

§ 6

 1. Gospodarowanie środkami funduszu remontowego odbywa się na podstawie opracowanego rocznego planu remontów w ramach posiadanych środków.
 2. Fundusz remontowy niewykorzystany w danym roku bądź wykorzystany powyżej posiadanych środków finansowych danej nieruchomości, przechodzi do rozliczenia w latach następnych. 
 3. Dopuszcza się możliwość korzystania ze zwrotnej pożyczki finansowej poprzez skorzystanie ze środków z innych nieruchomości na rzecz nieruchomości, w której brak jest możliwości zbilansowania potrzeb remontowych, a zachodzi konieczność wykonania niezbędnych prac remontowych w celu utrzymania zasobów w należytym stanie technicznym.
 4. Pożyczka finansowa podlega zwrotowi w następnym roku kalendarzowym lub w latach następnych.

§ 7

 1. Spółdzielnia rozlicza niezwłocznie z właścicielami danej nieruchomości zaewidencjonowane wpływy i wydatki funduszu remontowego wyłącznie w przypadku powstania wspólnoty mieszkaniowej i wyjścia ze spółdzielni, a mianowicie:
  1. podjęcia przez właścicieli, na podstawie art. 241 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, uchwały że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali, 
  2. wyodrębnienia własności wszystkich lokali w określonym budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości. 
 2. Przez niezwłoczne rozliczenie rozumie się rozliczenie dokonane w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie za rok, w którym zaistniały okoliczności o których mowa w ust. 1.
 3. Rozliczenie jest dokonywane na podstawie prowadzonej przez Spółdzielnię ewidencji funduszu remontowego według stanu środków na koncie danej nieruchomości zaewidencjonowanego na ostatni dzień roku kalendarzowego, w którym powstały okoliczności wymienione w ust. 1.
 4. Rozliczenie funduszu remontowego, w terminie o którym mowa w ust. 2, polega na zwrocie właścicielom nadwyżki funduszu remontowego nie wykorzystanego lub żądaniu od właścicieli uzupełnienia niedoboru funduszu remontowego w nieruchomości o której mowa w ust. 1.

III. Postanowienia końcowe

§ 8

 1. Niniejszy Regulamin  uchwalony został przez Radę Nadzorczą Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Uchwałą Nr 15/R/2018 w dniu 24.10.2018r.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2019r.
 3. Z dniem wejścia w życie regulaminu traci moc dotychczasowy Regulamin tworzenia i podziału funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przyjęty Uchwałą Nr 9/R/2010 Rady Nadzorczej z dnia 17.06.2010r.  i zmieniony Uchwałą Nr 3/R/2014 z dnia 29.05.2014r.