Regulamin najmu oraz zasad korzystania z pomieszczeń dodatkowych w zasobach zarządzanych przez Chorzowską Spółdzielnię Mieszkaniową

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 845 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1285 z późn. zm.) 
 3. Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.)
 4. Statut Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

Postanowienia ogólne

§ 1

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 1. Spółdzielni – należy przez to rozumieć Chorzowską Spółdzielnię Mieszkaniową.
 2. Administracji – należy przez to rozumieć właściwą ze względu na położenie pomieszczenia dodatkowego Administrację Osiedla.
 3. pomieszczeniu dodatkowym – należy przez to rozumieć pomieszczenia, położone w klatkach schodowych, piwnicach, strychach będących własnością lub współwłasnością Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a w szczególności:
  a) pomieszczenia np. wózkownie, suszarnie, pralnie, komórki,
  b) pomieszczenia techniczne (oprócz pomieszczeń z zaworami głównymi, licznikami),
  c) komory pozostałe po likwidacji zsypów,
  d) pomieszczenia powstałe w wyniku zabudowy po likwidacji zsypów,
  e) inne zabudowane powierzchnie budynku.
 4. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie, spółdzielcze własnościowe prawo lub prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni, w rozumieniu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, korzystającą z pomieszczenia dodatkowego.
 5. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin najmu oraz zasad korzystania z pomieszczeń dodatkowych zarządzanych przez Chorzowską Spółdzielnię Mieszkaniową.  

§ 2

 1. Regulamin dotyczy pomieszczeń dodatkowych stanowiących część nieruchomości, przeznaczonych do udostępnienia.
 2. Spółdzielnia może wynająć pomieszczenia dodatkowe wyłącznie na potrzeby związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego Użytkownikom posiadającym tytuł prawny do lokalu, zamieszkałym w klatce schodowej, w której usytuowane jest pomieszczenie dodatkowe. 
 3. Pomieszczenia dodatkowe nie nadają się do stałego zamieszkania osób. 
 4. Użytkownik nie jest uprawniony do prowadzenia w pomieszczeniu dodatkowym działalności gospodarczej. 

Tryb przydzielania pomieszczeń dodatkowych

§ 3

 1.  Administracja, w przypadku dysponowania wolnym pomieszczeniem dodatkowym, informuje mieszkańców o możliwości wynajęcia pomieszczenia, poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w klatce schodowej, na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem składania wniosków w tym zakresie.
 2. Ogłoszenie zawiera następujące informacje:
  a) lokalizację, rodzaj pomieszczenia dodatkowego, powierzchnię i wysokość opłaty,
  b) termin i miejsce składania wniosków.
 3. Warunkiem ubiegania się o wynajem pomieszczenia dodatkowego jest:
  a) brak jakichkolwiek zadłużeń zainteresowanego Użytkownika w stosunku do Spółdzielni,
  b) nieposiadanie przez zainteresowanego Użytkownika innego dodatkowego pomieszczenia,
  c) fakt zamieszkiwania Użytkownika w lokalu mieszkalnym. 
  d) obowiązek zapoznania się z postanowieniami Regulaminu.
 4. Wnioski użytkowników posiadających zadłużenie nie będą rozpatrywane. Wnioski użytkowników posiadających inne dodatkowe pomieszczenie będą rozpatrywane jedynie w przypadku braku innych wniosków. 

§ 4

 1. Po ukazaniu się ogłoszenia o możliwości wynajęcia pomieszczenia dodatkowego zainteresowany Użytkownik składa do Spółdzielni pisemny wniosek o jego wynajęcie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Formularz wniosku o najem dodatkowego pomieszczenia dostępny jest do pobrania w Administracji, Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.chsm.com.pl.

§ 5

 1. W przypadku złożenia wniosku o najem pomieszczenia dodatkowego przez więcej niż jednego zainteresowanego Użytkownika, wyboru dokonuje Zarząd Spółdzielni.
 2. Zarząd przydziela pomieszczenie dodatkowe biorąc pod uwagę następujące kryteria wyboru:
  a) ilość osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym (zgodnie ze złożonym w Administracji oświadczeniem o liczbie osób zamieszkałych w danym lokalu mieszkalnym według stanu na miesiąc poprzedzający wywieszenie ogłoszenia),
  b) powierzchnię lokalu mieszkalnego (przypadającą na 1 osobę zamieszkałą w lokalu mieszkalnym – zgodnie ze złożonym w Administracji oświadczeniem o liczbie osób zamieszkałych w danym lokalu mieszkalnym według stanu na miesiąc poprzedzający wywieszenie ogłoszenia),
  c) udokumentowana sytuacja rodzinna i zdrowotna wnioskodawcy wskazana w uzasadnieniu wniosku (np. przechowywanie wózków dziecięcych, rowerów, sprzętu rehabilitacyjnego).
 3. W przypadku równorzędnych wniosków, Spółdzielnia przeprowadza losowanie, podczas którego wyłania osobę uprawnioną do zawarcia umowy najmu pomieszczenia dodatkowego. O terminie i miejscu losowania wnioskodawcy równorzędnych wniosków powiadamiani są pisemnie. 
 4. O rozstrzygnięciu Spółdzielnia zawiadamia wnioskodawców pisemnie. 
 5. W przypadku wpływu jednego wniosku o wynajęcie pomieszczenia dodatkowego Spółdzielnia zawiera umowę o najem z zainteresowanym Użytkownikiem, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

§ 6

 1. Korzystanie z pomieszczenia dodatkowego odbywa się na podstawie umowy najmu zawartej pomiędzy Spółdzielnią, a Użytkownikiem na czas nieoznaczony.
 2. Pomieszczenia dodatkowe przekazane do indywidualnego użytkowania nie mogą być podnajmowane w całości lub części, ani oddawane w bezpłatne korzystanie innej osobie bez pisemnej zgody Spółdzielni.

Opłaty

§ 7

 1. Wysokość czynszu najmu za pomieszczenia dodatkowe ustalana jest przez Radę Nadzorczą ChSM w drodze uchwały. 
 2. Czynsz najmu wnoszony jest przez Najemcę w terminie do 20– go dnia każdego miesiąca.
 3. Za wynajmowanie pomieszczenia pobierany jest czynsz najmu wyliczony w zł/m2 powierzchni pomieszczenia miesięcznie.
 4. W przypadku najmu pomieszczenia dodatkowego wyposażonego w punkt świetlny, instalację centralnego ogrzewania oraz sieć wod-kan Najemca zobowiązany jest ponosić zryczałtowaną opłatę za energię elektryczną, oraz zaliczkową opłatą za centralne ogrzewanie. Zimna woda i kanalizacja – rozliczana zaliczkowo, zgodnie ze wskazaniem wodomierza i taryfy  ChŚPWiK.
 5. Opłaty wnoszone zaliczkowo podlegają rozliczeniu w terminach ustalonych przez Spółdzielnię na zasadach określonych w Regulaminie w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale.
 6. W przypadku najmu pomieszczenia dodatkowego o powierzchni powyżej 10 m2 Najemca zobowiązany jest do wniesienia kaucji w wysokości jednomiesięcznego czynszu najmu, stanowiącej zabezpieczenie pomieszczenia i urządzeń w nim się znajdujących  oraz zaległego czynszu najmu i innych należnych opłat. Kwotę kaucji zaokrągla się  do pełnych dziesiątek w górę.
 7. Kaucja nie podlega waloryzacji i będzie przechowywana na nieoprocentowanym rachunku bankowym.
 8. W przypadku zawarcia umowy najmu pomieszczenia dodatkowego w terminie od 1 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego czynsz najmu za pierwszy miesiąc  zostanie naliczony za cały miesiąc kalendarzowy, natomiast w sytuacji zawarcia przedmiotowej umowy od 16 dnia miesiąca czynsz najmu zostanie naliczony za pół miesiąca kalendarzowego.

Warunki użytkowania dodatkowych pomieszczeń

§ 8

 1. Najemca pomieszczenia dodatkowego zobowiązany jest do:
  a) używania pomieszczenia z należytą starannością,
  b) utrzymywania pomieszczenia we właściwym stanie technicznym, sanitarnym i p. poż.,
  c) przestrzegania Regulaminu dotyczącego zasad wynajmu pomieszczeń  dodatkowych w zasobach zarządzanych przez Chorzowską Spółdzielnię Mieszkaniowej oraz przestrzegania postanowień Regulaminu porządku domowego,
  d) udostępniania pomieszczenia na żądanie Spółdzielni ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia przeglądu, konserwacji, remontu lub usunięcia awarii, a także do wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje.
 2. W pomieszczeniach gospodarczych zabrania się:
  a) przechowywania substancji i materiałów niebezpiecznych, łatwopalnych itp.,
  b) instalowania gniazdek elektrycznych i dodatkowych punktów świetlnych,
  c) wykorzystywania istniejącej instalacji elektrycznej do innych celów oprócz oświetlenia,
  d) dokonywania jakichkolwiek prac budowlano – adaptacyjnych bez zgody Spółdzielni,
  e) prowadzenia zarobkowej działalności gospodarczej.

Wypowiedzenie i wygaśnięcie umowy

§ 9

 1. Każda ze stron może rozwiązać umowę najmu z zachowaniem 6 – miesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia liczony jest od miesiąca następnego po miesiącu  w którym dokonano wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy następuje w formie pisemnej.
 2. Wynajmujący może rozwiązać umowę najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku:
  a) użytkowania pomieszczenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem
  b) nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu
  c) opóźnienia w zapłacie opłat za co najmniej dwa okresy płatności
  d) zaistnienia innych zdarzeń niezależnych od Wynajmującego.
 3. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym z dniem ustania tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego Najemcy.
 4. Umowa wygasa z chwilą śmierci Najemcy.

§ 10

 1. W przypadku rozwiązania umowy najmu Najemca zobowiązany jest do dobrowolnego opróżnienia, opuszczenia pomieszczenia dodatkowego i przekazania go do dyspozycji Administracji w terminie 7 dni.
 2. W przypadku wygaśnięcia umowy najmu spadkobiercy lub osoby dysponujące pomieszczeniem zobowiązani są do przekazania pomieszczenia dodatkowego do dyspozycji Administracji w terminie 30 dni.
 3. Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w ust. 1 lub 2, Spółdzielnia wyznaczy termin komisyjnego przejęcia pomieszczenia dodatkowego przez Administrację. O terminie i miejscu przejęcia pomieszczenia dodatkowego Spółdzielnia powiadamia Najemcę, spadkobierców lub osoby dysponujące pomieszczeniem, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru – na ostatni znany Spółdzielni adres.
 4. Pozostawione w pomieszczeniu i nieuprzątnięte rzeczy zostaną usunięte przez Spółdzielnię na koszt i ryzyko Najemcy, spadkobierców, osób dysponujących pomieszczeniem.
 5. W przypadku zbycia mieszkania przez Najemcę (np. sprzedaż, darowizna, zamiana, umowa o dożywocie) nabywca mieszkania nie wstępuje w prawa dotychczasowego Najemcy pomieszczenia dodatkowego. W takim przypadku umowa najmu zostaje rozwiązana z dniem ustania tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego Najemcy. Najemca zobowiązany jest do przekazania wynajmowanego pomieszczenia do dyspozycji Administracji w terminie określonym w ust. 1. Przekazanie następuje poprzez sporządzenie i podpisanie przez strony protokołu zdawczo – odbiorczego. Powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku wygaśnięcia umowy na skutek śmierci Najemcy.
 6. Ust. 5 niniejszego paragrafu nie dotyczy zabudowanych części klatek schodowych, strychów oraz pomieszczeń dodatkowych trwale połączonych z lokalem mieszkalnym Najemcy oraz wybudowanych przez najemcę pomieszczeń dodatkowych, za zgodą Spółdzielni i ze środków własnych najemcy.
 7. Opłata za pomieszczenie dodatkowe będzie naliczana do dnia przekazania pomieszczenia do dyspozycji Administracji z uwzględnieniem zasady określonej w § 7 ust. 8.
 8. Opłaty wnoszone zaliczkowo podlegają rozliczeniu w terminach ustalonych przez Spółdzielnię na zasadach określonych w Regulaminie w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale.

Postanowienia końcowe

§ 11

Spółdzielnia z dotychczasowymi Użytkownikami pomieszczeń dodatkowych przydzielonych przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu dokona zawarcia umów najmu na przedmiotowe pomieszczenia na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. 

§ 12

Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane będą przez Zarząd Spółdzielni. 

§ 13

Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Zarząd Spółdzielni w dniu 30.05.2019 r. z mocą obowiązującą od dnia 01.07.2019 r.

Zmieniony Uchwałą Zarządu nr 148/2020 z dnia 03.07.2020r.
Zmieniony Uchwałą Zarządu nr 284/2019 z dnia 04.07.2019r.