Informujemy, iż z dniem 25 maja ulega zmianie Regulamin korzystania z usługi Poleceń zapłaty. Istotą zmiany jest usunięcie wykazu kwot prowizji od czynności związanych z usługą polecenia zapłaty obciążających Klienta (lokatora) wraz z wprowadzeniem zapisu, iż prowizje te zależą od taryf opłat i prowizji funkcjonujących indywidualnie dla rachunku i banku klienta (mieszkańca) zlecającego tą usługę. 

Wbrew wcześniejszym informacjom o wysokości obciążeń klientów, jakie bank PKO BP przekazał ChSM przed zawarciem umowy, a jakie Spółdzielnia rozpowszechniła potem w dobrej wierze wśród mieszkańców, po rozpoczęciu wdrażania tej formy płatności z początkiem bieżącego roku do Spółdzielni wpłynęły informacje od niektórych mieszkańców, iż mimo że posiadają oni rachunki w PKO BP, bank ten pobiera prowizję od każdorazowo zrealizowanego w ramach tej usługi przelewu. Mimo niezwłocznej interwencji (reklamacji) Spółdzielni w oddziale banku a następnie u Rzecznika praw klienta PKO BP, Bank zastosował i stosuje nadal, zasadę iż to bank Klienta (lokatora) oraz rodzaj posiadanego rachunku przesądza o tym czy jakakolwiek prowizja od poszczególnych czynności związanych z usługą polecenia zapłaty jest pobierana, a jeśli tak, to w jakiej wysokości. Nie jest zatem w tej sytuacji możliwe podanie ujednoliconych stawek w Regulaminie wiążącym ChSM i mieszkańców, a jedynie skierowanie w tym zakresie do indywidualnych taryf banków. Poniżej publikujemy Regulamin w zmienionym brzmieniu.

Regulamin korzystania z usługi Poleceń zapłaty dla mieszkańców i użytkowników lokali w zasobach Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zarząd ChSM