KLAUZULA INFORMACYJNA - dla monitoringu wizyjnego
KLAUZULA INFORMACYJNA - dla nagrywania rozmów telefonicznych
KLAUZULA INFORMACYJNA - Spartakiada

Od dnia 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylona została dyrektywa 95/46/WE. Ponadto ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), uchyliła poprzednio obowiązujące przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa zgodnie z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 13 i 14 przedkłada informację do zapoznania:

 1. Administrator Danych:
  Administratorem danych osobowych jest Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Chorzowie (41-500) przy ul. Kopalnianej 4a.
 2. Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych:
  W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się kontować pod adresem: [email protected] lub Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Chorzów (41-500), ul. Kopalniana 4a.
 3. Podstawa i cele przetwarzania danych osobowych:
  Dane przetwarzane są przez Administratora danych osobowych na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) w celach związanych z działalnością statutową Spółdzielni i z prawidłową realizacją praw i obowiązków Spółdzielni wynikającą z innych przepisów prawa.
 4. Pozyskanie danych:
  Informujemy, iż zgodnie z realizacją celów statutowych i zakresem działalności Spółdzielni jesteśmy Administratorem danych osobowych, które zostały dobrowolnie złożone przez Panią/Pana.
 5. Odbiorcy danych:
  Jako administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania Spółdzielni i zachowania zasady rozliczalności. Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:
  - podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem ciążących na nas obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawa.
  - podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych usług i systemów wspierających naszą działalność.
 6. Czas przechowywania danych:
  Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu co do przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze.
  Dane przechowujemy przez okresy wskazane poniżej:
  - Dane zawarte w umowach i pełnomocnictwach – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
  - Dokumenty rozliczeniowe – księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.
  - Dane członków, właścicieli lokali, najemców – do czasu posiadania prawa do lokalu i wygaśnięcia zobowiązań wynikających z odrębnych przepisów prawa.
 7. Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych i dobrowolność posiadania danych:
  Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
  Ponadto, w sytuacji, gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany
  Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w celu realizacji Statutu ChSM oraz odrębnych przepisów prawa.

 

Oświadczamy, że jesteśmy w pełni przygotowani na to, by chronić twoje dane osobowe:

 • nasz serwis EBOK posiada certyfikat SSL
 • posiadamy zabezpieczone komputery i routery, sprawdzone i legalne oprogramowanie,
 • odpowiednią infrastrukturę IT,
 • powołaliśmy również inspektora danych osobowych IOD ( [email protected] )

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla monitoringu wizyjnego

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie (41-500) przy ul. Kopalnianej 4A. 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub elektronicznie poprzez adres e-mail: [email protected] we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania  z praw związanych  z przetwarzaniem danych osobowych. 
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”)  w celu prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu dbałości o bezpieczeństwo mieszkańców i zapobieganie dewastacji i kradzieży w zasobach Spółdzielni.  
 4. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu. 
 5. Pani/Pana dane będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. 
 7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

Treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


KLAUZULA INFORMACYJNA
dla nagrywania rozmów telefonicznych

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie (41-500) przy ul. Kopalnianej 4A. 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub elektronicznie poprzez adres e-mail: [email protected] we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania  z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a) i f) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”)  na podstawie udzielonej zgody i prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora w celu podniesienia bezpieczeństwa i rzetelności obsługi klienta oraz ochrony interesu osoby, której dane dotyczą. 
 4. Zapisy z systemów nagrywania rozmów telefonicznych przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu. 
 5. Pani/Pana dane będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. 
 7. Osobie zarejestrowanej przez system nagrywania rozmów przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

Treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 


KLAUZULA INFORMACYJNA
Spartakiada

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dla uczestników Spartakiady Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie (41-500) przy ul. Kopalnianej 4A.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub elektronicznie poprzez adres e-mail: [email protected] we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Dane osobowe Twojego dziecka/podopiecznego będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).
 4. Dane osobowe Twojego dziecka/podopiecznego będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Spartakiadzie.
 5. Dane osobowe Twojego dziecka/podopiecznego będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa oraz do czasu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez Administratora.
 6. W trakcie przetwarzania dane osobowe Twojego dziecka/podopiecznego mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą podstawę prawną oraz prawnie uzasadniony interes.
 7. Masz prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do danych Twojego dziecka/podopiecznego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.
 8. Możesz wycofać też zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
 9. Masz prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego (w rozumieniu RODO) dotyczącą przetwarzania danych Twojego dziecka/podopiecznego.
 10. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem umownym. Ich podanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w Spartakiadzie.
 11. Administrator danych nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania danych ani profilowania.