Od dnia 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylona została dyrektywa 95/46/WE. Ponadto ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), uchyliła poprzednio obowiązujące przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa zgodnie z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 13 i 14 przedkłada informację do zapoznania:

 1. Administrator Danych:
  Administratorem danych osobowych jest Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Chorzowie (41-500) przy ul. Kopalnianej 4a.
 2. Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych:
  W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się kontować pod adresem: [email protected] lub Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Chorzów (41-500), ul. Kopalniana 4a.
 3. Podstawa i cele przetwarzania danych osobowych:
  Dane przetwarzane są przez Administratora danych osobowych na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) w celach związanych z działalnością statutową Spółdzielni i z prawidłową realizacją praw i obowiązków Spółdzielni wynikającą z innych przepisów prawa.
 4. Pozyskanie danych:
  Informujemy, iż zgodnie z realizacją celów statutowych i zakresem działalności Spółdzielni jesteśmy Administratorem danych osobowych, które zostały dobrowolnie złożone przez Panią/Pana.
 5. Odbiorcy danych:
  Jako administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania Spółdzielni i zachowania zasady rozliczalności. Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:
  - podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem ciążących na nas obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawa.
  - podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych usług i systemów wspierających naszą działalność.
 6. Czas przechowywania danych:
  Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu co do przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze.
  Dane przechowujemy przez okresy wskazane poniżej:
  - Dane zawarte w umowach i pełnomocnictwach – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
  - Dokumenty rozliczeniowe – księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.
  - Dane członków, właścicieli lokali, najemców – do czasu posiadania prawa do lokalu i wygaśnięcia zobowiązań wynikających z odrębnych przepisów prawa.
 7. Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych i dobrowolność posiadania danych:
  Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
  Ponadto, w sytuacji, gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany
  Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w celu realizacji Statutu ChSM oraz odrębnych przepisów prawa.

 

Oświadczamy, że jesteśmy w pełni przygotowani na to, by chronić twoje dane osobowe:

 • nasz serwis EBOK posiada certyfikat SSL
 • posiadamy zabezpieczone komputery i routery, sprawdzone i legalne oprogramowanie,
 • odpowiednią infrastrukturę IT,
 • powołaliśmy również inspektora danych osobowych IOD ( [email protected] )