KLAUZULA INFORMACYJNA - w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą
KLAUZULA INFORMACYJNA - dla osób, których dane osobowe pozyskiwane są w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą
KLAUZULA INFORMACYJNA - dla najemców, dzierżawców będących osobami fizycznymi
KLAUZULA INFORMACYJNA - dla osób przystępujących do przetargu na wykonanie robót budowlanych i usług w zasobach ChSM
KLAUZULA INFORMACYJNA - dla monitoringu wizyjnego
KLAUZULA INFORMACYJNA - dla nagrywania rozmów telefonicznych
KLAUZULA INFORMACYJNA - dla kandydatów do pracy w Spółdzielni
KLAUZULA INFORMACYJNA - Spartakiada

Polityka prywatności
w Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Wprowadzenie

Od dnia 25 maja 2018r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” – w związku z czym przekazujemy Państwu istotne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dalej zwanej „Spółdzielnią”  oraz prawa osób związane z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Deklaracje 

Spółdzielnia świadoma wagi zagrożeń, jakie niesie ze sobą przetwarzanie danych osobowych dla wolności i praw osób, których dane dotyczą, uznaje ochronę tych danych,  w szczególności zapewnienie ich bezpieczeństwa, za ważny obowiązek.

Definicje

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoby, której dane dotyczą”). Dane osobowe to np. imię, nazwisko, adres, numer , data urodzenia, numer dowodu osobistego, telefonu czy adres e-mail, pesel. 

W przypadku danych zbieranych przez Spółdzielnię będą to również dane dotyczące naliczenia opłat, zużycia mediów, wysokości zadłużenia, dane dotyczące lokalu, numer księgi wieczystej i inne dane niezbędne do wykonywania przez Administratora przepisów prawa lub prawnie usprawiedliwionych celów.

Administrator danych osobowych to podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, czyli decyduje o tym jak Państwa dane osobowe są przetwarzane i odpowiada za ich przetwarzanie zgodnie z przepisami.

Administratorem danych osobowych jest Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Chorzowie, ul. Kopalniana 4a, 41-500 Chorzów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080510, NIP 627-001-90-53, REGON 000484481 

Inspektor ochrony danych osobowych to osoba, której administrator danych powierzył realizację zadania w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych.

Z Inspektorem Danych Osobowych można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub elektronicznie poprzez adres e-mail: ido@chsm.com.pl.

Cele przetwarzania danych osobowych

Cele przetwarzania danych przez Spółdzielnię:

 • realizacja zadań, obowiązków  i uprawnień określonych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i Statucie,
 • zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność Spółdzielni,
 • zarząd nieruchomościami niestanowiącą jej mienia lub mienia jej członków  na podstawie umowy zawartej  z właścicielem (współwłaścicielami) tej nieruchomości,
 • prowadzenie działalności  społecznej i oświatowo – kulturalnej.
 • zawarcie i realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w tym rozliczenia umowy - na podstawie danych dostarczonych lub danych z innych źródeł (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).
 • wykonanie ciążących na Spółdzielni obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) polegających w szczególności na:
  •  prowadzeniu ewidencji właścicieli lokali,
  •  prowadzeniu rejestru członków,
  •  prowadzeniu rejestru najemców,
  •  naliczaniu opłat za użytkowanie lokali,
  •  zapewnieniu dostawy i rozliczania mediów,
  •  utrzymaniu w jak najlepszym stanie technicznym posiadanych zasobów budynkowych i infrastruktury technicznej, realizowanej przez bieżącą obsługę techniczną oraz wykonywanie remontów,
  •  dbałości o estetykę budynków oraz otoczenia,
  •  zapewnieniu bezpieczeństwa mienia i osób,
  •  prowadzeniu dokumentacji organów samorządowych Spółdzielni,
  •  prowadzeniu postępowań przetargowych,
  •  prowadzeniu spraw kadrowo płacowych,
  •  prowadzeniu rozliczeń podatkowych i  finansowych,
  •  prowadzeniu windykacji należności,
  •  prowadzeniu spraw sądowych,
  •  przeprowadzaniu przetargów,
  •  prowadzeniu działalności społecznej i oświatowo – kulturalnej,
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w postaci:
  •  ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które mogą powstać w związku z zawieranymi umowami czy związanych z zarządzaniem nieruchomościami,
  •  zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony mienia (monitoring wizyjny, nagrywanie rozmów),
  •  zapewnienia kontaktu telefonicznego z użytkownikami lokali w celu wykonywania bieżących konserwacji, napraw, przeglądów bądź reagowania na zagrożenie mienia  i życia,
  •  umożliwienia kontaktu pomiędzy pracownikami stron umowy niebędącymi stroną zawieranych umów zarówno na etapie ofertowym jak i w ramach wykonywania zawartych umów.
 • dane przetwarzane są także w celach archiwalnych.

Kategorie zbieranych danych

W związku z prowadzoną przez nas działalnością przetwarzamy następujące dane osobowe: 

Dane osobowe członków spółdzielni - dane zarejestrowanych członków Spółdzielni przetwarzamy w celu realizacji celów statutowych. 

Dane osobowe mieszkańców - dane właściciele lokali przetwarzamy celem obsługi nieruchomości. 

Dane osobowe dłużników - dane osób zalegających z opłatami wobec spółdzielni przetwarzamy w celu windykacji należności. Dane te przetwarzamy realizując prawnie uzasadniony cel administratora danych. 

Dane osobowe najemców - dane osób wynajmujących lokale, które znajdują się w zasobach spółdzielni przetwarzamy celem realizacji umowy najmu. 

Dane osób biorących udział w postępowaniu przetargowym - dane przetwarzamy w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego dotyczącego np. sprzedaży lokalu mieszkalnego lub złożenia zamówienia na wykonanie określonych robót remontowo-budowlanych. 

Dane uczestników zajęć w Klubie Spółdzielczym - dane te przetwarzamy na podstawie zgody uczestników, a w przypadku dzieci ich opiekunów prawnych celem realizacji zajęć edukacyjnych oraz organizacji imprez. 

Monitoring - dane pochodzące z monitoringu wizyjnego przetwarzamy w celu ochrony osób i mienia, uważając to za swój prawnie usprawiedliwiony cel. 

Rozmowy telefoniczne - wszystkie rozmowy przychodzące do spółdzielni są rejestrowane      w celu podniesienia bezpieczeństwa i rzetelności obsługi klienta oraz ochrony interesu osoby, której dane dotyczą. 

Korespondencja - Dane dotyczące korespondencji przychodzącej i wychodzącej przetwarzamy celem realizacji właściwego obiegu i nadzoru nad korespondencją realizując swój prawnie uzasadniony cel.

Informacje o naszych pracownikach oraz kandydatach do pracy - dane te przetwarzamy      w celu wywiązania się z obowiązków prawnych. Dane dotyczące kandydatów do pracy posiadamy dzięki wyrażonym nam zgodom i przetwarzamy je przez czas prowadzenia rekrutacji. 

Podstawy przetwarzania danych osobowych

 1. Dane przetwarzane są przez Administratora danych osobowych na podstawie ogólnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych z dnia 27 kwietnia 2016r.:
  •  art. 6 ust. 1 lit. c) w celach związanych  z działalnością statutową Spółdzielni          i z prawidłową realizacją praw i obowiązków Spółdzielni wynikającą z innych przepisów prawa,
  •  art.6 ust.1 lit. b) w celach związanych realizacją zawartych umów,
  •  art.6 ust.1 lit. f) w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,
  •  art. 6 ust. 1 lit. a) w celach, gdy przetwarzanie danych wyrażone zostało na podstawie zgody.
 2. Aktów normatywnych między innymi:
  •  ustawa o ochronie danych osobowych,
  •  ustawę Prawo spółdzielcze,
  •  ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych,
  •  ustawę o własności lokali,
  •  ustawę o ochronie praw lokatorów, 
  •  mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
  •  ustawy Prawo Budowlane,
  •  ustawy Kodeks pracy,
  •  Statut i Regulaminy Spółdzielni Mieszkaniowej.

Okres przetwarzania danych osobowych

Okresy przetwarzania danych wynika z przepisów prawa oraz z wewnętrznych regulacji Spółdzielni.

Udostępnianie danych osobowych i odbiorcy danych

Dane mogą być udostępniane przez Administratora, podmiotom na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych w celu realizacji celów Administratora Danych, a także mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa pod warunkiem wykazania interesu prawnego do pozyskania informacji.

Odbiorcami danych osobowych mogą być organy i instytucje publiczne, a także Komornicy, Firmy Ubezpieczeniowe. Firmy obsługujące nieruchomości, z którym Spółdzielnia zawarła umowy powierzenia danych.

Źródła pozyskania danych osobowych

 1. Dane bezpośrednio pozyskiwane są od osób, których dane dotyczą:
  •  w ramach zawierania i wykonywania umów,
  •  wypełniania obowiązujących w Spółdzielni formularzy i wniosków,
  •  składania do Spółdzielni pism oraz wniosków zawierających dane osobowe.
 2. Dane pozyskiwane w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą:
  •  dane osobowe od Komorników we wnioskach o udostępnienie danych dłużników
  •  dane osobowe z Sądów w związku z prowadzonymi postepowaniami sądowymi
  •  dane osobowe z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z realizacją przez tą instytucję pomocy socjalnej
  •  dane z Urzędu Stanu Cywilnego w przypadku wnoszenia spraw o nabycie praw do spadku
  •  dane z innych organów i instytucji publicznych w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, a także Firmy Ubezpieczeniowe.

Prawa osób w zakresie danych osobowych

Na każdym etapie przetwarzania danych, osoby których dane dotyczą mają prawo do:

 • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych,
 • modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania;
 • całkowitego usunięcia swoich danych (,,prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne,
 • niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu;
 • wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody);
 • przeniesienia danych do innego Administratora Danych, jeśli dane przetwarzane są  w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową.

 

Chorzów, 10.07.2019r.
 


KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że: 

 1. Administrator Danych
  Administratorem danych osobowych jest Chorzowską Spółdzielnią Mieszkaniowa z siedzibą   w Chorzowie, ul. Kopalniana 4a, 41-500 Chorzów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080510, NIP 627-001-90-53, REGON 000484481 
 2. Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych
  Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub elektronicznie poprzez adres e-mail: ido@chsm.com.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania  z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 
 3. Cel przetwarzania danych osobowych
  Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  •    realizacji przepisów dotyczących zarządzania nieruchomościami na podstawie Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Ustawy Prawo Spółdzielcze, Statutu Spółdzielni i wewnętrznych regulaminów,
  •    dochodzenia roszczeń,
  •    realizacji zawartych umów,
  •    zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,
  •    archiwalnych wynikających z odrębnych aktów prawnych i uregulowań wewnętrznych w zakresie przechowywania dokumentów.
  Dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, w treści której zostanie podany cel i zakres danych:
  •    umieszczenie danych na domofonie,
  •    udział w działalności  społecznej i oświatowo – kulturalnej,
  •    otrzymywanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  •    nagrywanie rozmów.
 4. Podstawa i cele przetwarzania danych osobowych
  Dane przetwarzane są przez Administratora danych osobowych na podstawie ogólnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych z dnia 27 kwietnia 2016r.:
  •    art. 6 ust. 1 lit. c) w celach związanych  z działalnością statutową Spółdzielni  i z prawidłową realizacją praw i obowiązków Spółdzielni wynikającą z innych przepisów prawa,
  •    art.6 ust.1 lit. b) w celach związanych realizacją zawartych umów,
  •    art.6 ust.1 lit. f) w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,
  •    art. 6 ust. 1 lit. a) w celach, gdy przetwarzanie danych wyrażone zostało na podstawie zgody.
 5. Pozyskanie danych
  Zgodnie z realizacją celów statutowych i zakresem działalności Spółdzielni jesteśmy Administratorem danych osobowych, które zostały dobrowolnie złożone przez Panią/Pana. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne w celu realizacji obowiązku nałożonego na Administratora przepisami prawa lub wykonania przedmiotu umowy. Nie podanie danych osobowych skutkować będzie niewykonaniem obowiązku prawnego oraz nie zawarcie umowy.
  W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody podanie danych ma charakter dobrowolny, ich nie podanie lub wycofanie zgody skutkuje odstąpieniem przez Spółdzielnię od realizacji czynności, na wykonanie których wnioskowano o zgodę.
 6. Odbiorcy danych
  Jako administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania Spółdzielni i zachowania zasady rozliczalności. 
  Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:
  •    podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem ciążących na nas obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawa.
  •     podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych usług i systemów wspierających naszą działalność.
 7. Czas przechowywania danych:
  Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu co do przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze, a także przez okres podlegający archiwizacji.
  Dane przechowujemy przez okresy wskazane poniżej:
  •    dane zawarte w umowach i pełnomocnictwach – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
  •    dokumenty rozliczeniowe – księgi  i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.
  •    dane  członków, właścicieli lokali, najemców – do czasu posiadania prawa do lokalu i wygaśnięcia zobowiązań wynikających z odrębnych przepisów prawa.
 8. Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych i dobrowolność posiadania danych
  Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
  Ponadto, w sytuacji, gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, osoby których dane osobowe dotyczą mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany
  Dane osobowe  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w celu realizacji Statutu ChSM oraz odrębnych przepisów prawa.

Chorzów, 10.07.2019r.
 


KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dla osób, których dane osobowe pozyskiwane są w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że: 

 1. Administrator Danych
  Administratorem danych osobowych jest Chorzowską Spółdzielnią Mieszkaniowa z siedzibą w Chorzowie, ul. Kopalniana 4a, 41-500 Chorzów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód  w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080510, NIP 627-001-90-53, REGON 000484481 
 2. Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych
  Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub elektronicznie poprzez adres e-mail: ido@chsm.com.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania  z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 
 3. Pozyskanie danych
  Dane  osobowe pozyskano:
  •    od notariuszy: imię i nazwisko, adres lokalu, pesel, numer dowodu osobistego, imię matki i ojca, numer aktu notarialnego, numer księgi wieczystej i inne dane zawarte                   w akcie notarialnym dotyczące lokalu będącego przedmiotem obrotu, 
  •     od Komorników Spółdzielnia: sygnatura sprawy sądowej/postępowania egzekucyjnego, dane wierzyciela, imię i nazwisko dłużnika, adres dłużnika, numer dowodu osobistego, pesel, NIP, imiona rodziców, data urodzenia,
  •     od Sądów: wszystkie informacje, które są dołączone przez strony przeciwne postepowania sądowego (np. dochody, informacje o toczących się postępowaniach spadkowych, informacje o stanie zdrowia, informacje o zameldowaniu, dane adresowe spadkobierców, i inne dane w toku toczących się spraw),
  •    z urzędu stanu cywilnego w przypadku wnoszenia spraw o nabycie praw do spadku otrzymujemy: akty zgonu, akty małżeństwa, 
  •     z MOPS-u: ilości osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, wysokości dochodu przypadający na 1 osobę w gospodarstwie domowym, wysokość dodatku mieszkaniowego, 
  •    dane z innych organów i instytucji publicznych w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami,
  •    rejestrów ogólnie dostępnych np. CEiIDG, REGON, KRS.
 4. Cel przetwarzania danych osobowych
  Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  •    realizacji przepisów dotyczących zarządzania nieruchomościami na podstawie Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Ustawy Prawo Spółdzielcze, Statutu Spółdzielni i wewnętrznych regulaminów,
  •    dochodzenia roszczeń,
  •    realizacji zawartych umów,
  •    archiwalnych wynikających z odrębnych aktów prawnych i uregulowań wewnętrznych w zakresie przechowywania dokumentów.
 5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  Podstawą prawną przetwarzania danych wynika z art. 6 ust. 1 lit. c) i f) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych.
 6. Czas przechowywania danych
  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonywania zarządu nieruchomością przez Spółdzielnię, przez okres realizacji umów,  dochodzenia roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz przez okres podlegający archiwizacji.
  Jako administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania Spółdzielni i zachowania zasady rozliczalności. 
 7. Odbiorcy danych
  Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:
  •    podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem ciążących na nas obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawa.
  •    podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych usług i systemów wspierających naszą działalność.
 8. Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych i dobrowolność posiadania danych
  Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
  Ponadto, w sytuacji, gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, osoby których dane osobowe dotyczą mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany
  Dane osobowe  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w celu realizacji Statutu ChSM oraz odrębnych przepisów prawa.


Chorzów, 10.07.2019r.


KLAUZULA INFORMACYJNA
dla najemców, dzierżawców będących osobami fizycznymi

 1. Administratorem danych osobowych jest Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie (41-500) przy ul. Kopalnianej 4A. 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub elektronicznie poprzez adres e-mail: ido@chsm.com.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”)  w celu zawarcia i realizacji umowy przez Administratora.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu obowiązywania umowy, a ponadto przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz do czasu dochodzenia roszczeń  i obrony przed roszczeniami przez Administratora.
 5. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom  upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą podstawę prawną oraz prawnie uzasadniony interes.
 6. Posiada Pani/Pana prawo żądania dostępu do danych i ich  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych, jeżeli nie będzie to naruszało postanowień  zawartych w odrębnych przepisach prawa.
 7. Posiada Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy lub wymogiem umownym. Nie podanie danych lub złożenie sprzeciwu uniemożliwi zawarcie lub wykonanie umowy. 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
dla osób przystępujących do przetargu na wykonanie robót budowlanych i usług w zasobach ChSM

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie (41-500) przy ul. Kopalnianej 4A. 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub elektronicznie poprzez adres e-mail: ido@chsm.com.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania  z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a), b) oraz c) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”)  w celu uczestnictwa w postępowaniu przetargowym  poprzez złożoną ofertę oraz wyrażoną zgodę do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, a w przypadku jego wygrania przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz do czasu dochodzenia roszczeń  i obrony przed roszczeniami przez Administratora. 
 5. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom  upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą podstawę prawną oraz prawnie uzasadniony interes.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże konieczne do udziału w postępowaniu przetargowym  oraz zawarcia umowy. Skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości złożenia oferty bądź zawarcia umowy.
 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. Posiada Pani/Pan:
  −  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  −  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania* Pani/Pana danych osobowych;
  −  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia** przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  
  −  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. nie przysługuje Pani/Panu:
  −  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  −  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  −  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
ani zmianą postanowień umowy,nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 


KLAUZULA INFORMACYJNA
dla monitoringu wizyjnego

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie (41-500) przy ul. Kopalnianej 4A. 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub elektronicznie poprzez adres e-mail: ido@chsm.com.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania  z praw związanych  z przetwarzaniem danych osobowych. 
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”)  w celu prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu dbałości o bezpieczeństwo mieszkańców i zapobieganie dewastacji i kradzieży w zasobach Spółdzielni.  
 4. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu. 
 5. Pani/Pana dane będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. 
 7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

Treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


KLAUZULA INFORMACYJNA
dla nagrywania rozmów telefonicznych

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie (41-500) przy ul. Kopalnianej 4A. 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub elektronicznie poprzez adres e-mail: ido@chsm.com.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania  z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  udzielonej zgody art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”)  w celu podniesienia bezpieczeństwa i rzetelności obsługi klienta oraz ochrony interesu osoby, której dane dotyczą. 
 4. Zapisy z systemów nagrywania rozmów telefonicznych przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu. 
 5. Pani/Pana dane będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. 
 7. Osobie zarejestrowanej przez system nagrywania rozmów przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

Treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dla kandydatów do pracy w Spółdzielni

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie     o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,:

 1. Administratorem danych osobowych jest Chorzowską Spółdzielnią Mieszkaniową z siedzibą w Chorzowie, ul. Kopalniana 4a, 41-500 Chorzów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód  w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080510, NIP 627-001-90-53, REGON 000484481.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którymi można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora, elektronicznie poprzez adres e-mail: ido@chsm.com.pl lub na adres siedziby Administratora  we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 
 3. Twoje dane będą przetwarzane w celu postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody w przyszłych procesach rekrutacji  w Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,  na podstawie wyrażonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”). 
 4. Dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat. 
 5. Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. 
 7. Jeśli uznasz, ze przetwarzając Twoje dane osobowe naruszono przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, ze prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 8. Administrator danych nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania danych ani profilowania.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Spartakiada

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dla uczestników Spartakiady Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie (41-500) przy ul. Kopalnianej 4A.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub elektronicznie poprzez adres e-mail: ido@chsm.com.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Dane osobowe Twojego dziecka/podopiecznego będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).
 4. Dane osobowe Twojego dziecka/podopiecznego będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Spartakiadzie.
 5. Dane osobowe Twojego dziecka/podopiecznego będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa oraz do czasu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez Administratora.
 6. W trakcie przetwarzania dane osobowe Twojego dziecka/podopiecznego mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą podstawę prawną oraz prawnie uzasadniony interes.
 7. Masz prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do danych Twojego dziecka/podopiecznego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.
 8. Możesz wycofać też zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
 9. Masz prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego (w rozumieniu RODO) dotyczącą przetwarzania danych Twojego dziecka/podopiecznego.
 10. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem umownym. Ich podanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w Spartakiadzie.
 11. Administrator danych nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania danych ani profilowania.