WYNIKI OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CHORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W DNIACH 10-13.06.2019r.

Walne Zgromadzenie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniach 10-13.06.2019r. podjęło uchwały w następujących sprawach:

  • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok,
  • przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami z pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni za 2018r.
  • zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2018r.,
  • zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2018r.,
  • udzielenia absolutorium za 2018 rok Członkowi Zarządu – Prezesowi Zarządu – inż. Grzegorzowi Gowarzewskiemu,
  • udzielenia absolutorium za 2018 rok Członkowi Zarządu – Zastępcy Prezesa Zarządu – inż. Piotrowi Zozgórnikowi,
  • udzielenia absolutorium za 2018 rok Członkowi Zarządu – mgr Małgorzacie Aksamskiej,
  • ustalenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w latach 2019/2020r.,
  • przyjęcia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i oświatowo – kulturalnej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w roku 2019r.