WYNIKI OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA 
CHORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W DNIACH 7-10.05.2018r.

 

Walne Zgromadzenie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniach 7-10.05.2018r. podjęło uchwały w następujących sprawach:

 • wprowadzenia zmian do Statutu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok,
 • przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami z pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni za 2017r.
 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2017r.,
 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2017r.,
 • udzielenia absolutorium za 2017 rok Członkowi Zarządu – Prezesowi Spółdzielni – inż. Grzegorzowi Gowarzewskiemu,
 • udzielenia absolutorium za 2017 rok Członkowi Zarządu – Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni – inż. Piotrowi Zozgórnikowi,
 • udzielenia absolutorium za 2017 rok Członkowi Zarządu – mgr Małgorzacie Aksamskiej,
 • ustalenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w latach 2018/2019r.,
 • przyjęcia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i oświatowo – kulturalnej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w roku 2018r.,
 • zbycia nieruchomości stanowiącej przedmiot użytkowania wieczystego Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
 • przyjęcia do realizacji wniosku polustracyjnego.