WYNIKI OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CHORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W DNIACH 15-18.05.2017r.

Walne Zgromadzenie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniach 15-18.05.2017r. podjęło uchwały w następujących sprawach:

  • zmian w Statucie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
  • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok,
  • przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami z pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 o spółdzielniach mieszkaniowych z późn. zm.).
  • zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2016r.,
  • zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2016r.,
  • udzielenia absolutorium za 2016 rok Członkowi Zarządu – Prezesowi Spółdzielni – inż. Grzegorzowi Gowarzewskiemu,
  • udzielenia absolutorium za 2016 rok Członkowi Zarządu – Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni – inż. Piotrowi Zozgórnikowi,
  • udzielenia absolutorium za 2016 rok Członkowi Zarządu – mgr Małgorzacie Aksamskiej,
  • ustalenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w latach 2017/2018r.,
  • przyjęcia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i oświatowo – kulturalnej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w roku 2017r.,