POLITYKA PRYWATNOŚCI KLAUZULA INFORMACYJNA - w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą KLAUZULA INFORMACYJNA - dla osób, których dane osobowe pozyskiwane są w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą KLAUZULA INFORMACYJNA - dla najemców, dzierżawców będących osobami fizycznymi KLAUZULA INFORMACYJNA - dla osób przystępujących do przetargu na wykonanie robót budowlanych i usług w zasobach ChSM KLAUZULA INFORMACYJNA - dla monitoringu wizyjnego KLAUZULA INFORMACYJNA - dla nagrywania rozmów telefonicznych KLAUZULA INFORMACYJNA - dla kandydatów do pracy w Spółdzielni KLAUZULA INFORMACYJNA - Spartakiada KLAUZULA INFORMACYJNA - dla uczestników półkolonii w Klubie ChSM „Pokolenie” KLAUZULA INFORMACYJNA - dla uczestników różnych form zajęć prowadzonych przez Spółdzielnię w ramach działalności... Procedura dotycząca realizacji praw osób których dane dotyczą

 

Polityka prywatności
w Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Wprowadzenie

Od dnia 25 maja 2018r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” – w związku z czym przekazujemy Państwu istotne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dalej zwanej „Spółdzielnią”  oraz prawa osób związane z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Deklaracje 

Spółdzielnia świadoma wagi zagrożeń, jakie niesie ze sobą przetwarzanie danych osobowych dla wolności i praw osób, których dane dotyczą, uznaje ochronę tych danych,  w szczególności zapewnienie ich bezpieczeństwa, za ważny obowiązek.

Definicje

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoby, której dane dotyczą”). Dane osobowe to np. imię, nazwisko, adres, numer , data urodzenia, numer dowodu osobistego, telefonu czy adres e-mail, pesel. 

W przypadku danych zbieranych przez Spółdzielnię będą to również dane dotyczące naliczenia opłat, zużycia mediów, wysokości zadłużenia, dane dotyczące lokalu, numer księgi wieczystej i inne dane niezbędne do wykonywania przez Administratora przepisów prawa lub prawnie usprawiedliwionych celów.

Administrator danych osobowych to podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, czyli decyduje o tym jak Państwa dane osobowe są przetwarzane i odpowiada za ich przetwarzanie zgodnie z przepisami.

Administratorem danych osobowych jest Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Chorzowie, ul. Kopalniana 4a, 41-500 Chorzów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080510, NIP 627-001-90-53, REGON 000484481 

Inspektor ochrony danych osobowych to osoba, której administrator danych powierzył realizację zadania w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych.

Z Inspektorem Danych Osobowych można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub elektronicznie poprzez adres e-mail: ido@chsm.com.pl.

Cele przetwarzania danych osobowych

Cele przetwarzania danych przez Spółdzielnię:

 • realizacja zadań, obowiązków  i uprawnień określonych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i Statucie,
 • zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność Spółdzielni,
 • zarząd nieruchomościami niestanowiącą jej mienia lub mienia jej członków  na podstawie umowy zawartej  z właścicielem (współwłaścicielami) tej nieruchomości,
 • prowadzenie działalności  społecznej i oświatowo – kulturalnej.
 • zawarcie i realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w tym rozliczenia umowy - na podstawie danych dostarczonych lub danych z innych źródeł (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).
 • wykonanie ciążących na Spółdzielni obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) polegających w szczególności na:
  • prowadzeniu ewidencji właścicieli lokali,
  • prowadzeniu rejestru członków,
  • prowadzeniu rejestru najemców,
  • naliczaniu opłat za użytkowanie lokali,
  • zapewnieniu dostawy i rozliczania mediów,
  • utrzymaniu w jak najlepszym stanie technicznym posiadanych zasobów budynkowych i infrastruktury technicznej, realizowanej przez bieżącą obsługę techniczną oraz wykonywanie remontów,
  • dbałości o estetykę budynków oraz otoczenia,
  • zapewnieniu bezpieczeństwa mienia i osób,
  • prowadzeniu dokumentacji organów samorządowych Spółdzielni,
  • prowadzeniu postępowań przetargowych,
  • prowadzeniu spraw kadrowo płacowych,
  • prowadzeniu rozliczeń podatkowych i  finansowych,
  • prowadzeniu windykacji należności,
  • prowadzeniu spraw sądowych,
  • przeprowadzaniu przetargów,
  • prowadzeniu działalności społecznej i oświatowo – kulturalnej,
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w postaci:
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które mogą powstać w związku z zawieranymi umowami czy związanych z zarządzaniem nieruchomościami,
  • zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony mienia (monitoring wizyjny),
  • zapewnienia kontaktu telefonicznego z użytkownikami lokali w celu wykonywania bieżących konserwacji, napraw, przeglądów bądź reagowania na zagrożenie mienia  i życia,
  • umożliwienia kontaktu pomiędzy pracownikami stron umowy niebędącymi stroną zawieranych umów zarówno na etapie ofertowym jak i w ramach wykonywania zawartych umów.
 • dane przetwarzane są także w celach archiwalnych.

Kategorie zbieranych danych

W związku z prowadzoną przez nas działalnością przetwarzamy następujące dane osobowe: 

Dane osobowe członków spółdzielni - dane zarejestrowanych członków Spółdzielni przetwarzamy w celu realizacji celów statutowych. 

Dane osobowe mieszkańców - dane właściciele lokali przetwarzamy celem obsługi nieruchomości. 

Dane osobowe dłużników - dane osób zalegających z opłatami wobec spółdzielni przetwarzamy w celu windykacji należności. Dane te przetwarzamy realizując prawnie uzasadniony cel administratora danych. 

Dane osobowe najemców - dane osób wynajmujących lokale, które znajdują się w zasobach spółdzielni przetwarzamy celem realizacji umowy najmu. 

Dane osób biorących udział w postępowaniu przetargowym - dane przetwarzamy w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego dotyczącego np. sprzedaży lokalu mieszkalnego lub złożenia zamówienia na wykonanie określonych robót remontowo-budowlanych. 

Dane uczestników zajęć w Klubie Spółdzielczym - dane te przetwarzamy na podstawie zgody uczestników, a w przypadku dzieci ich opiekunów prawnych celem realizacji zajęć edukacyjnych oraz organizacji imprez. 

Monitoring - dane pochodzące z monitoringu wizyjnego przetwarzamy w celu ochrony osób i mienia, uważając to za swój prawnie usprawiedliwiony cel. 

Rozmowy telefoniczne - wszystkie rozmowy przychodzące do spółdzielni są rejestrowane  w celu podniesienia bezpieczeństwa i rzetelności obsługi klienta oraz ochrony interesu osoby, której dane dotyczą. 

Korespondencja - Dane dotyczące korespondencji przychodzącej i wychodzącej przetwarzamy celem realizacji właściwego obiegu i nadzoru nad korespondencją realizując swój prawnie uzasadniony cel.

Informacje o naszych pracownikach oraz kandydatach do pracy - dane te przetwarzamy   w celu wywiązania się z obowiązków prawnych. Dane dotyczące kandydatów do pracy posiadamy dzięki wyrażonym nam zgodom i przetwarzamy je przez czas prowadzenia rekrutacji. 

Podstawy przetwarzania danych osobowych

 1. Dane przetwarzane są przez Administratora danych osobowych na podstawie ogólnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych z dnia 27 kwietnia 2016r.:
  • art. 6 ust. 1 lit. c) w celach związanych  z działalnością statutową Spółdzielni  i z prawidłową realizacją praw i obowiązków Spółdzielni wynikającą z innych przepisów prawa,
  • art.6 ust.1 lit. b) w celach związanych realizacją zawartych umów,
  • art.6 ust.1 lit. f) w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,
  • art. 6 ust. 1 lit. a) w celach, gdy przetwarzanie danych wyrażone zostało na podstawie zgody.
 2. Aktów normatywnych między innymi:
  • ustawa o ochronie danych osobowych,
  • ustawę Prawo spółdzielcze,
  • ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych,
  • ustawę o własności lokali,
  • ustawę o ochronie praw lokatorów, 
  • mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
  • ustawy Prawo Budowlane,
  • ustawy Kodeks pracy,
  • Statut i Regulaminy Spółdzielni Mieszkaniowej.

Okres przetwarzania danych osobowych

Okresy przetwarzania danych wynika z przepisów prawa oraz z wewnętrznych regulacji Spółdzielni.

Udostępnianie danych osobowych i odbiorcy danych

Dane mogą być udostępniane przez Administratora, podmiotom na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych w celu realizacji celów Administratora Danych, a także mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa pod warunkiem wykazania interesu prawnego do pozyskania informacji.

Odbiorcami danych osobowych mogą być organy i instytucje publiczne, a także Komornicy, Firmy Ubezpieczeniowe. Firmy obsługujące nieruchomości, z którym Spółdzielnia zawarła umowy powierzenia danych.

Źródła pozyskania danych osobowych

 1. Dane bezpośrednio pozyskiwane są od osób, których dane dotyczą:
  • w ramach zawierania i wykonywania umów,
  • wypełniania obowiązujących w Spółdzielni formularzy i wniosków,
  • składania do Spółdzielni pism oraz wniosków zawierających dane osobowe.
 2. Dane pozyskiwane w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą:
  • dane osobowe od Komorników we wnioskach o udostępnienie danych dłużników
  • dane osobowe z Sądów w związku z prowadzonymi postepowaniami sądowymi
  • dane osobowe z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z realizacją przez tą instytucję pomocy socjalnej
  • dane z Urzędu Stanu Cywilnego w przypadku wnoszenia spraw o nabycie praw do spadku
  • dane z innych organów i instytucji publicznych w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, a także Firmy Ubezpieczeniowe.

Prawa osób w zakresie danych osobowych

Na każdym etapie przetwarzania danych, osoby których dane dotyczą mają prawo do:

 • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych,
 • modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania;
 • całkowitego usunięcia swoich danych (,,prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne,
 • niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu;
 • wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody);
 • przeniesienia danych do innego Administratora Danych, jeśli dane przetwarzane są  w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową.

 

Chorzów, 10.07.2019r.
 


KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że: 

 1. Administrator Danych
  Administratorem danych osobowych jest Chorzowską Spółdzielnią Mieszkaniowa z siedzibą   w Chorzowie, ul. Kopalniana 4a, 41-500 Chorzów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080510, NIP 627-001-90-53, REGON 000484481 
 2. Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych
  Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub elektronicznie poprzez adres e-mail: ido@chsm.com.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania  z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 
 3. Cel przetwarzania danych osobowych
  Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • realizacji przepisów dotyczących zarządzania nieruchomościami na podstawie Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Ustawy Prawo Spółdzielcze, Statutu Spółdzielni i wewnętrznych regulaminów,
  • dochodzenia roszczeń,
  • realizacji zawartych umów,
  • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,
  • archiwalnych wynikających z odrębnych aktów prawnych i uregulowań wewnętrznych w zakresie przechowywania dokumentów.
  Dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, w treści której zostanie podany cel i zakres danych:
  • umieszczenie danych na domofonie,
  • udział w działalności  społecznej i oświatowo – kulturalnej,
  • otrzymywanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  • nagrywanie rozmów.
 4. Podstawa i cele przetwarzania danych osobowych
  Dane przetwarzane są przez Administratora danych osobowych na podstawie ogólnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych z dnia 27 kwietnia 2016r.:
  • art. 6 ust. 1 lit. c) w celach związanych  z działalnością statutową Spółdzielni  i z prawidłową realizacją praw i obowiązków Spółdzielni wynikającą z innych przepisów prawa,
  • art.6 ust.1 lit. b) w celach związanych realizacją zawartych umów,
  • art.6 ust.1 lit. f) w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,
  • art. 6 ust. 1 lit. a) w celach, gdy przetwarzanie danych wyrażone zostało na podstawie zgody.
 5. Pozyskanie danych
  Zgodnie z realizacją celów statutowych i zakresem działalności Spółdzielni jesteśmy Administratorem danych osobowych, które zostały dobrowolnie złożone przez Panią/Pana. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne w celu realizacji obowiązku nałożonego na Administratora przepisami prawa lub wykonania przedmiotu umowy. Nie podanie danych osobowych skutkować będzie niewykonaniem obowiązku prawnego oraz nie zawarcie umowy.
  W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody podanie danych ma charakter dobrowolny, ich nie podanie lub wycofanie zgody skutkuje odstąpieniem przez Spółdzielnię od realizacji czynności, na wykonanie których wnioskowano o zgodę.
 6. Odbiorcy danych
  Jako administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania Spółdzielni i zachowania zasady rozliczalności. 
  Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:
  • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem ciążących na nas obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawa.
  •  podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych usług i systemów wspierających naszą działalność.
 7. Czas przechowywania danych:
  Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu co do przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze, a także przez okres podlegający archiwizacji.
  Dane przechowujemy przez okresy wskazane poniżej:
  • dane zawarte w umowach i pełnomocnictwach – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
  • dokumenty rozliczeniowe – księgi  i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.
  • dane  członków, właścicieli lokali, najemców – do czasu posiadania prawa do lokalu i wygaśnięcia zobowiązań wynikających z odrębnych przepisów prawa.
 8. Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych i dobrowolność posiadania danych
  Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
  Ponadto, w sytuacji, gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, osoby których dane osobowe dotyczą mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany
  Dane osobowe  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w celu realizacji Statutu ChSM oraz odrębnych przepisów prawa.

Chorzów, 10.07.2019r.
 


KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dla osób, których dane osobowe pozyskiwane są w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że: 

 1. Administrator Danych
  Administratorem danych osobowych jest Chorzowską Spółdzielnią Mieszkaniowa z siedzibą w Chorzowie, ul. Kopalniana 4a, 41-500 Chorzów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód  w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080510, NIP 627-001-90-53, REGON 000484481 
 2. Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych
  Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub elektronicznie poprzez adres e-mail: ido@chsm.com.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania  z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 
 3. Pozyskanie danych
  Dane  osobowe pozyskano:
  • od notariuszy: imię i nazwisko, adres lokalu, pesel, numer dowodu osobistego, imię matki i ojca, numer aktu notarialnego, numer księgi wieczystej i inne dane zawarte   w akcie notarialnym dotyczące lokalu będącego przedmiotem obrotu, 
  •  od Komorników Spółdzielnia: sygnatura sprawy sądowej/postępowania egzekucyjnego, dane wierzyciela, imię i nazwisko dłużnika, adres dłużnika, numer dowodu osobistego, pesel, NIP, imiona rodziców, data urodzenia,
  •  od Sądów: wszystkie informacje, które są dołączone przez strony przeciwne postepowania sądowego (np. dochody, informacje o toczących się postępowaniach spadkowych, informacje o stanie zdrowia, informacje o zameldowaniu, dane adresowe spadkobierców, i inne dane w toku toczących się spraw),
  • z urzędu stanu cywilnego w przypadku wnoszenia spraw o nabycie praw do spadku otrzymujemy: akty zgonu, akty małżeństwa, 
  •  z MOPS-u: ilości osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, wysokości dochodu przypadający na 1 osobę w gospodarstwie domowym, wysokość dodatku mieszkaniowego, 
  • dane z innych organów i instytucji publicznych w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami,
  • rejestrów ogólnie dostępnych np. CEiIDG, REGON, KRS.
 4. Cel przetwarzania danych osobowych
  Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • realizacji przepisów dotyczących zarządzania nieruchomościami na podstawie Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Ustawy Prawo Spółdzielcze, Statutu Spółdzielni i wewnętrznych regulaminów,
  • dochodzenia roszczeń,
  • realizacji zawartych umów,
  • archiwalnych wynikających z odrębnych aktów prawnych i uregulowań wewnętrznych w zakresie przechowywania dokumentów.
 5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  Podstawą prawną przetwarzania danych wynika z art. 6 ust. 1 lit. c) i f) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych.
 6. Czas przechowywania danych
  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonywania zarządu nieruchomością przez Spółdzielnię, przez okres realizacji umów,  dochodzenia roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz przez okres podlegający archiwizacji.
  Jako administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania Spółdzielni i zachowania zasady rozliczalności. 
 7. Odbiorcy danych
  Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:
  • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem ciążących na nas obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawa.
  • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych usług i systemów wspierających naszą działalność.
 8. Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych i dobrowolność posiadania danych
  Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
  Ponadto, w sytuacji, gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, osoby których dane osobowe dotyczą mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany
  Dane osobowe  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w celu realizacji Statutu ChSM oraz odrębnych przepisów prawa.


Chorzów, 10.07.2019r.


KLAUZULA INFORMACYJNA
dla najemców, dzierżawców będących osobami fizycznymi

 1. Administratorem danych osobowych jest Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie (41-500) przy ul. Kopalnianej 4A. 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub elektronicznie poprzez adres e-mail: ido@chsm.com.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”)  w celu zawarcia i realizacji umowy przez Administratora.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu obowiązywania umowy, a ponadto przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz do czasu dochodzenia roszczeń  i obrony przed roszczeniami przez Administratora.
 5. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom  upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą podstawę prawną oraz prawnie uzasadniony interes.
 6. Posiada Pani/Pana prawo żądania dostępu do danych i ich  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych, jeżeli nie będzie to naruszało postanowień  zawartych w odrębnych przepisach prawa.
 7. Posiada Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy lub wymogiem umownym. Nie podanie danych lub złożenie sprzeciwu uniemożliwi zawarcie lub wykonanie umowy. 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
dla osób przystępujących do przetargu na wykonanie robót budowlanych i usług w zasobach ChSM

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie (41-500) przy ul. Kopalnianej 4A. 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub elektronicznie poprzez adres e-mail: ido@chsm.com.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania  z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a), b) oraz c) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”)  w celu uczestnictwa w postępowaniu przetargowym  poprzez złożoną ofertę oraz wyrażoną zgodę do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, a w przypadku jego wygrania przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz do czasu dochodzenia roszczeń  i obrony przed roszczeniami przez Administratora. 
 5. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom  upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą podstawę prawną oraz prawnie uzasadniony interes.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże konieczne do udziału w postępowaniu przetargowym  oraz zawarcia umowy. Skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości złożenia oferty bądź zawarcia umowy.
 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. Posiada Pani/Pan:
  −  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  −  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania* Pani/Pana danych osobowych;
  −  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia** przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  
  −  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. nie przysługuje Pani/Panu:
  −  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  −  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  −  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
ani zmianą postanowień umowy,nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 


KLAUZULA INFORMACYJNA
dla monitoringu wizyjnego

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie (41-500) przy ul. Kopalnianej 4A. 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub elektronicznie poprzez adres e-mail: ido@chsm.com.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania  z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”)  w celu prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu dbałości o bezpieczeństwo mieszkańców i zapobieganie dewastacji i kradzieży w zasobach Spółdzielni.  
 4. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu. 
 5. Pani/Pana dane będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. 
 7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

Treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


KLAUZULA INFORMACYJNA
dla nagrywania rozmów telefonicznych

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie (41-500) przy ul. Kopalnianej 4A. 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub elektronicznie poprzez adres e-mail: ido@chsm.com.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania  z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  udzielonej zgody art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”)  w celu podniesienia bezpieczeństwa i rzetelności obsługi klienta oraz ochrony interesu osoby, której dane dotyczą. 
 4. Zapisy z systemów nagrywania rozmów telefonicznych przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu. 
 5. Pani/Pana dane będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. 
 7. Osobie zarejestrowanej przez system nagrywania rozmów przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

Treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dla kandydatów do pracy w Spółdzielni

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie   o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,:

 1. Administratorem danych osobowych jest Chorzowską Spółdzielnią Mieszkaniową z siedzibą w Chorzowie, ul. Kopalniana 4a, 41-500 Chorzów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód  w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080510, NIP 627-001-90-53, REGON 000484481.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którymi można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora, elektronicznie poprzez adres e-mail: ido@chsm.com.pl lub na adres siedziby Administratora  we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 
 3. Twoje dane będą przetwarzane w celu postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody w przyszłych procesach rekrutacji  w Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,  na podstawie wyrażonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”). 
 4. Dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat. 
 5. Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. 
 7. Jeśli uznasz, ze przetwarzając Twoje dane osobowe naruszono przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, ze prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 8. Administrator danych nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania danych ani profilowania.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Spartakiada

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dla uczestników Spartakiady Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie (41-500) przy ul. Kopalnianej 4A.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub elektronicznie poprzez adres e-mail: ido@chsm.com.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Dane osobowe Twojego dziecka/podopiecznego będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).
 4. Dane osobowe Twojego dziecka/podopiecznego będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Spartakiadzie.
 5. Dane osobowe Twojego dziecka/podopiecznego będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa oraz do czasu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez Administratora.
 6. W trakcie przetwarzania dane osobowe Twojego dziecka/podopiecznego mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą podstawę prawną oraz prawnie uzasadniony interes.
 7. Masz prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do danych Twojego dziecka/podopiecznego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.
 8. Możesz wycofać też zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
 9. Masz prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego (w rozumieniu RODO) dotyczącą przetwarzania danych Twojego dziecka/podopiecznego.
 10. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem umownym. Ich podanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w Spartakiadzie.
 11. Administrator danych nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania danych ani profilowania.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dla uczestników półkolonii w Klubie ChSM „Pokolenie”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że: 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych oraz danych Twojego dziecka/podopiecznego jest Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie przy ul. Kopalniana 4a , kod pocztowy 41-500 Chorzów.
 2. Administrator danych wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem: ido@chsm.com.pl lub Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Chorzów (41-500), ul. Kopalniana 4a.
 3. Dane osobowe zawarte w karcie zgłoszeniowej będą przetwarzane w celu uczestnictwa Twojego dziecka/podopiecznego w Półkoloniach, na potrzeby niezbędne do zapewnienia jego bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych),
  • art. 9 ust. 2 lit. a (dane dotyczące zdrowia - osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach). 
 4. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać dane Twojego dziecka/podopiecznego dalej – jeśli jest to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Możemy przekazywać dane Twojego dziecka/podopiecznego  w szczególności następującym odbiorcom:  - osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonać swoje obowiązki, - innym odbiorcom danych np. pracownik Kuratorium Oświaty. 
 5. Dane Twojego dziecka/podopiecznego po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez 5 lat od dnia usunięcia zgłoszenia z bazy wypoczynku. (Dz. U. 1991 Nr 95 poz.425 Art. 92 h.). 
 6. Masz prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do danych Twojego dziecka/podopiecznego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. Możesz wycofać też zgodę na przetwarzanie danych  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
 7. 7.  Masz prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego (w rozumieniu RODO) dotyczącą przetwarzania danych Twojego dziecka/podopiecznego. 
 8. Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym. Ich podanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w Półkoloniach. 
 9. Administrator danych nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania danych ani profilowania.

 


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dla uczestników różnych form zajęć prowadzonych przez Spółdzielnię w ramach działalności społecznej i oświatowo - kulturalnej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych oraz danych Twojego dziecka/podopiecznego jest Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie przy ul. Kopalniana 4a, kod pocztowy 41-500 Chorzów.
 2. Administrator danych wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem: ido@chsm.com.pl lub Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Chorzów (41-500), ul. Kopalniana 4a.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a)  i b) RODO w celu prowadzenia działalności społecznej i oświatowo – kulturalnej w Spółdzielni. 
 4. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osoba upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą podstawę prawną oraz prawnie uzasadniony interes.
 5. Dane osobowe po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami Administratora.
 6. Posiada Pani/Pan prawo zwrócenia się do nas z żądaniem dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. Może Pani/Pan wycofać też zgodę na przetwarzanie danych  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 8. Podanie  danych osobowych jest warunkiem umownym. Ich podanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w działalności społecznej i oświatowo – kulturalnej. 
 9. Administrator danych nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania danych ani profilowania.
   

 


Procedura dotycząca realizacji praw osób których dane dotyczą

 

§1
Podstawa prawna

Na podstawie art.15-21 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Celem procedury jest usystematyzowanie działań podejmowanych przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IDO) w ramach realizacji praw osób, których dane są przetwarzane na mocy rozporządzenia, o którym mowa w §1.
 2. Każda osoba, której dane dotyczą (podmiot danych), jest uprawniona do wniesienia żądania do Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  (ChSM) - Administratora danych - o zrealizowanie praw, o których mowa w art. 15 –21 RODO, tj.:
  a)  dostępu do danych, 
  b)  sprostowania danych,
  c)  usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  d)  ograniczenia przetwarzania,
  e)  przenoszenia danych,
  f)  sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

§ 3
Realizacja wniosków

 1. Wniosek o realizację praw może być złożony:
  tradycyjnie w formie papierowej opatrzony własnoręcznym podpisem, na adres siedziby ChSM, 41-500 Chorzów, ul. Kopalniana 4a,
  a)  wypełniając wniosek o realizację praw osoby której dane dotyczą – załącznik nr 1,
  b)  elektronicznie – w przypadku, gdy zostało złożone oświadczenie na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną na adres: iod@chsm.com.pl lub sekretariat@chsm.com.pl
 2. Każdy wniosek o realizację praw osób wpływający,  bezpośrednio do sekretariatu lub na skrzynki mailowe pracowników ChSM (wówczas jest drukowany przez pracownika   i niezwłocznie przekazywany do sekretariatu) musi zostać rejestrowany w dzienniku korespondencji i zgodnie z regulaminem obiegu dokumentów celem zadekretowania. 
 3. Prezes Zarządu przekazuje wniosek do Inspektora ochrony danych osobowych, który koordynuje jego realizację poprzez  przekazanie do właściwych komórek organizacyjnych, w celu ustalenia, gdzie znajdują się dane osobowe wnioskodawcy oraz uzgadnia sposób załatwienia sprawy.
 4. Odpowiedź przygotowuje Inspektor ochrony danych osobowych na podstawie danych przekazanych od pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych, merytorycznie odpowiedzialnych za przetwarzanie danych w przedmiotowej sprawie. 
 5. Inspektor doradza w zakresie terminu realizacji wniosku i innych elementów, m.in. czy żądanie jest możliwe do zrealizowania oraz czy nie zachodzą przesłanki wyłączające możliwość realizacji żądania, ewentualnie przesłanki pobrania opłaty.
 6. Rejestr wszystkich wniosków prowadzi Inspektor ochrony danych osobowych.

§ 4
Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

 1. Prawo dostępu do danych obejmuje wskazanie informacji o:
  a)  celach przetwarzania; 
  b)  kategorii odnośnych danych osobowych; 
  c)  odbiorcach lub kategorii odbiorców, 
  d)  planowanym okresie przechowywania danych osobowych, (gdy jest to możliwe do określenia);
  e)  przysługujących prawach; 
  f)  prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
  g)  źródle danych, jeżeli nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą. 

§ 5
Prawo do sprostowania danych

 1. Prawo do sprostowania danych obejmuje żądanie:
  a)  poprawienia nieprawidłowych danych,
  b)  uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, 
  c)  aktualizacji danych.

§ 6
Prawo do usunięcia danych

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od ChSM niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a ChSM ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: 
  a)  dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  b)  osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zarówno danych zwykłych jak i szczególnych kategorii danych, a jednocześnie nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania; 
  c)  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania; 
  d)  dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; 
  e)  dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega ChSM.

§ 7
Prawo do ograniczenia przetwarzania

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych. 
 2. Ograniczenie przetwarzania oznacza, że dane osobowe można jedynie przechowywać. Inne formy przetwarzania mogą mieć miejsce wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. 
 3. Do ograniczenia może dojść w następujących przypadkach: 
  a)  osoba kwestionuje prawidłowość danych osobowych; 
  b)  osoba sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, których przetwarzanie jest niezgodne z prawem;
  c)  ChSM nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 
  d)  osoba wniosła sprzeciw przetwarzania, na mocy art. 21 ust.1 RODO. 
 4. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania informuje się o tym osobę, która żądała ograniczenia. 

§ 8
Prawo do powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania

 1. Po dokonaniu sprostowania, usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania informuje się o tym każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. 
 2. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda informuje się ją o odbiorcach określonych   w ust.1.

§ 9
Prawo do przenoszenia danych

 1. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany osoba ta  ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące. Dotyczy to danych, które osoba składająca żądanie wcześniej dostarczyła. 
 2. Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Chorzowską Spółdzielnię Mieszkaniową bezpośrednio innemu Administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe   i osoba wykaże, iż ChSM, któremu mają zostać dane przekazane akceptuje taki sposób pozyskania danych. 
 3. Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
 4. Realizacja prawa u Administratora będzie ograniczony z uwagi na podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, głównie przez obowiązek prawny ciążący na Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

§ 10
Prawo do sprzeciwu

 1. Prawo sprzeciwu ma zastosowanie dla danych przetwarzanych w oparciu o  art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) Rozporządzenia. ChSM  nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Najpóźniej przy okazji pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą, wyraźnie informuje się ją o prawie, o którym mowa w ust. 1, oraz przedstawia się je jasno   i odrębnie od wszelkich innych informacji.

§11
Termin udzielenia odpowiedzi na żądanie

 1. ChSM bez zbędnej zwłoki w terminie miesiąca od otrzymania żądania  udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem na podstawie   art. 15-22 Rozporządzenia. 
 2. W razie potrzeby termin, o którym mowa w ust. 1 można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania ChSM informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli osoba, której dane dotyczą, przekazała swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda innej formy.
 3. Jeżeli ChSM nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to niezwłocznie - najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania -informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 4. Informacje podawane na mocy art. 13 i 14 Rozporządzenia oraz komunikacja i działania podejmowane na mocy art. 15-22 i 34 Rozporządzenia są wolne od opłat. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, ChSM może:
  a) pobrać opłatę w wysokości ustalonej na podstawie kalkulacji, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia  komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo 
  b) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

§12
Identyfikacja osoby, której dane dotyczą

 1. Jeżeli ChSM będzie mógł wykazać, że nie jest w stanie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą, w miarę możliwości informuje o tym osobę, której dane dotyczą. Dodatkowo, jeżeli ChSM będzie miał uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej żądanie, o którym mowa w art. 15–21 Rozporządzenia, może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą.
 2. Nie można przekazywać informacji zwrotnej przed zweryfikowaniem tożsamości osoby, której dane dotyczą.
 3. W przypadku gdy osoba żądająca wskazuje, że działa w imieniu innego podmiotu należy zawsze weryfikować podstawę umocowania.

§13
Postanowienia końcowe

Aby ułatwić osobom fizycznym korzystanie z przysługujących im na mocy przepisów   o ochronie danych osobowych praw na stronie internetowej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej utworzono zakładkę „Polityka prywatności” w której umieszczono krótkie instrukcje realizacji praw oraz wzory dokumentów do pobrania. 

Załącznik nr 1 - wniosek osoby fizycznej o realizację praw w zakresie danych osobowych