GAZETA CHORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ.

Redakcja, DTP, biuro ogłoszeń: Agencja Mediów Lokalnych „mediaL”, ul. Katowicka 105, tel. 32 2413-374, fax. 32 2413-474, e-mail: biuro@agencjamedial.pl.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów w materiałach nadesłanych. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca.
Ogłoszenia drobne w sprawach mieszkaniowych przyjmuje Dział Organizacji i Kadr w siedzibie ChSM, ul. Kopalniana 4a.
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.