WYNIKI OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA 
CHORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W DNIACH 20-23.05.2024r. 

 

Walne Zgromadzenie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniach 20-23.05.2024r. podjęło uchwały w następujących sprawach:

  • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2023 rok,
  • przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami z pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni za rok 2023,
  • zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2023r.,
  • zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2023r.,
  • udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Markowi Koplowi za okres od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu,
  • udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Łukaszowi Kołodziejowi za okres od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. z tytułu pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu,
  • udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Bartłomiejowi Gockowi za okres od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu,
  • ustalenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2024-2025r.
  • przyjęcia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz działalności społecznej i oświatowo -  kulturalnej na lata 2024/2025,
  • wyboru delegata na Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach – Delegatem Pierwszym został Romuald Brol, Delegatem Drugim – Łukasz Kołodziej.