Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie, ul. Kopalniana 4a

ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych

 

ADRES LOKALU Pow. użytkowa Opis CENA WYWOŁAWACZA STANOWIĄCA WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI ZGODNIE Z OPERATEM SZACUNKOWYM Rzut Kontakt
1 3 Maja 115/9 58.90m2

3 pokoje, kuchnia,  łazienka, wc, przedpokój, II piętro, ogrzewanie centralne.
Z nabywcą zostanie zawarta umowa o najem dodatkowego pomieszczenia o pow. 5,40m2 przylegającego do mieszkania, powstałego z zabudowy części korytarza i zsypu. 
 

167000.00 Administracja Żołnierzy Września
ul. Lompy 11
tel. 32- 241-59-83 lub 32- 246-04-55
2 Młodzieżowa 13/28 28.00m2

1 pokój, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój, IV piętro, ogrzewanie centralne. Na wniosek Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wymeldowanie z urzędu, wszystkich zameldowanych w ww. lokalu mieszkalnym osób, które toczy się pod sygn. akt SO.III.5343.10.187.2019.

73000.00 Administracja Różana-Gałeczki
ul. ks. J. Gałeczki 41
tel. 32- 241-95-62 lub 32- 241-98-13

____ ul. 3 Maja 115/9

Termin składania ofert  do  29.08.2019 r.  do godz. 15:00.

Termin wpłaty wadium :  02.09.2019 r.
Wadium uznaje się za wpłacone, z chwilą wpłaty w kasie Spółdzielni  lub uznania środków na rachunku bankowym Spółdzielni. 

Wysokość wadium wynosi : 16 700,00 zł.
Wadium może być wpłacone w kasie Spółdzielni lub przelewem na konto bankowe:  BP PKO O/Chorzów  nr 09 1020 2368 0000 2002 0022 8445.

Przetarg na lokal odbędzie w dniu 03.09.2019 r. o godz. 13:00, w pokoju nr 28, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4a. 

____ ul. Młodzieżowa 13/28

Termin składania ofert  do  29.08.2019 r.  do godz. 15:00.

Termin wpłaty wadium :  03.09.2019 r.
Wadium uznaje się za wpłacone, z chwilą wpłaty w kasie Spółdzielni  lub uznania środków na rachunku bankowym Spółdzielni. 

Wysokość wadium wynosi : 7 300,00 zł.
Wadium może być wpłacone w kasie Spółdzielni lub przelewem na konto bankowe: BP PKO O/Chorzów  nr 09 1020 2368 0000 2002 0022 8445.

Przetarg na lokal odbędzie w dniu 04.09.2019 r. o godz. 13:00, w pokoju nr 28, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4a. 

 


Oferty należy składać w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie. 

Oferta powinna być sporządzona wg wzoru stanowiącego zał. Nr 1 do Regulaminu określającego tryb i zasady przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego ( wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej www.chsm.com.pl, w w/w Administracji Osiedlowej oraz w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie – Dział Członkowsko-Mieszkaniowy ).

Regulamin określający warunki przetargu znajduje się do wglądu w Dziale Członkowsko – Mieszkaniowym Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.chsm.com.pl Dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko – Mieszkaniowy, tel. 32 241-52-08, wew. 301, 302, 304.

Spółdzielnia może odstąpić od przetargu na każdym etapie bez podania przyczyn.

Chorzów, 25.07.2019r.