UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE
CHORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W DNIACH 20-23.09.2021r. 

 

Walne Zgromadzenie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniach 20-23.09.2021r. podjęło uchwały w następujących sprawach:

 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok,
 • przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami z pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni.
 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2020r.,
 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2020r.,
 • udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Markowi Koplowi za okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu,
 • udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Piotrowi Zozgórnikowi za okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. z tytułu pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu,
 • udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Małgorzacie Aksamskiej za okres od 1 stycznia 2020r. do 25 września 2020r. z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu,
 • udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Bartłomiejowi Gockowi za okres od 1 grudnia 2020r. do 31 grudnia 2020r. z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu,
 • ustalenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2021/2022r.
 • przyjęcia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz działalności społecznej i oświatowo -  kulturalnej na lata 2021-2022,
 • przyjęcia do realizacji wniosku polustracyjnego,
 • przyjęcia regulaminu wyboru delegatów Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.