Zasady ustalania wysokości opłaty na pokrycie kosztów przygotowania odpisu dokumentu na wniosek członka Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

  1. Jeżeli w wyniku udostępnienia odpisu dokumentu na wniosek, Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa poniesie dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia dokumentu w formę wskazaną we wniosku, Spółdzielnia może żądać od wnioskodawcy wniesienia opłaty w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
  2. Opłatę, o której mowa w pkt 1 ustala się w wysokości 17,00 zł za jedną roboczogodzinę pracy nad przygotowaniem opracowania oraz kosztów korespondencji.
  3. W przypadku konieczności wykonania kserokopii dokumentu wysokość opłaty wynosi:
    • 0,30 zł za kserokopię formatu A4,
    • 0,40 zł za kserokopię formatu A3.
  4. Opłatę za przekształcenie dokumentu w formie wskazanej we wniosku wpłaca się w kasie Spółdzielni. Spółdzielnia wystawia pokwitowanie wniesienia opłaty, jednakże nie wystawia faktury.
  5. W przypadku, gdy określona w pkt. 2 opłata za przekształcenie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku nie przekroczy kwoty 5,00 zł, Spółdzielnia może odstąpić od poboru opłaty.

Decyzja Zarządu ChSM z dnia 29.08.2007