Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ChSM

 1. Otwarcie obrad - wybór Prezydium części Walnego Zgromadzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wybory Komisji Skrutacyjnej.
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności ChSM za 2019r.
 5. Sprawozdanie finansowe ChSM za 2019r.
 6. Przedstawienie informacji o realizacji wniosku polustracyjnego.
 7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2019r.
 8. Przedstawienie opinii Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2019 wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla członków Zarządu.
 9. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej na temat prawomocności części Walnego Zgromadzenia.
 10. D y s k u s j a.
 11. Podjęcie uchwał:
  11.1 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019r.,
  11.2 w sprawie przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami z pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni,
  11.3 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ChSM za 2019r.,
  11.4 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności ChSM za 2019r.,
  11.5 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Grzegorzowi Gowarzewskiemu za okres od 1 stycznia 2019r. do 31 stycznia 2019r. z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu,
  11.6 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Markowi Kopel za okres od 1 lutego 2019r. do 31 grudnia 2019r. z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu,
  11.7 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Piotrowi Zozgórnikowi za okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. z tytułu pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu,
  11.8 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Małgorzacie Aksamskiej za okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu,
  11.9 w sprawie ustalenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od 1.07.2020r. do 30.06.2021r.
  11.10 w sprawie przyjęcia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz działalności społecznej i oświatowo - kulturalnej na lata 2020-2021,
  11.11 w sprawie projektów uchwał wniesionych na podstawie § 43 ust. 6-8 Statutu ChSM,
  11.12 w sprawie wyboru delegata ChSM na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.
 12. Publikacja wyników głosowania nad uchwałami na ostatniej 4. części Walnego Zgromadzenia.
 13. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 14. Zamknięcie obrad.

Terminy i miejsca 4 części Walnego Zgromadzenia Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w roku 2020

21.09.2020r. (poniedziałek) godz. 17.00
I część Walnego Zgromadzenia ChSM obejmująca Rejon administracyjny „Żołnierzy Września”,
Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 113,

22.09.2020r. (wtorek) godz. 17.00
II część Walnego Zgromadzenia ChSM obejmująca Rejon administracyjny „Chorzów-Batory”,
Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 113,

23.09.2020r. (środa) godz. 17.00
III część Walnego Zgromadzenia ChSM obejmująca Rejon administracyjny „Centrum”,
Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 113,

24.09.2020r. (czwartek) godz. 17.00
IV część Walnego Zgromadzenia ChSM obejmująca Rejon administracyjny „Różana-Gałeczki”,  
Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 113.

 

   W obradach mogą wziąć udział członkowie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, których obejmuje odpowiednia część Walnego Zgromadzenia, za okazaniem dowodu tożsamości.

   Sprawozdania i projekty uchwał będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zostaną  od 31 sierpnia 2020r. wyłożone w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4a w Chorzowie, w Dziale Organizacji i Kadr (pok. 22) w poniedziałki, wtorki, czwartki w godz. 7:30-14:00, w środy  w godz. 7:30-16:00 oraz w piątki 7:30-12:00. Członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się z tymi dokumentami.

   W związku z upływem kadencji delegatów na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach, w którym zrzeszona jest Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa – na tegorocznym Walnym Zgromadzeniu zostaną przeprowadzone wybory delegata ChSM na Zjazd Delegatów RZRSM na nową kadencję (zgodnie z § 41 ust. 2 pkt 11 Statutu ChSM). Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać kandydatów na delegata ChSM  na Zjazd Delegatów RZRSM w Katowicach w terminie do 14.09.2020r. 
   Druk zgody na kandydowanie jest dostępny na stronie internetowej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – www.chsm.com.pl oraz w Dziale Organizacji i Kadr w siedzibie Dyrekcji ChSM (pok. nr 22), przy ul. Kopalnianej 4a w Chorzowie.


Z poważaniem
Zarząd ChSM