ZAWIADOMIENIE
  
ZARZĄD CHORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W CHORZOWIE
działając na podstawie § 42 ust. 1 Statutu ChSM
zwołuje Walne Zgromadzenie 
Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, które jest podzielone na 4 części
z następującym porządkiem obrad

 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ChSM

 1. Otwarcie obrad - wybór Prezydium części Walnego Zgromadzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wybory Komisji: Skrutacyjnej i Wyborczej.
 4. Zgłaszanie kandydatów do Rady Osiedla dla rejonu administracyjnego właściwego dla danej części Walnego Zgromadzenia. Zamknięcie listy kandydatów.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności ChSM za 2018r., obejmujące sprawozdanie finansowe.
 6. Przedstawienie informacji o realizacji wniosku polustracyjnego. 
 7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018r. 
 8. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej na temat prawomocności części Walnego Zgromadzenia. 
 9. Przedstawienie zgłoszonych kandydatów do Rady Nadzorczej.
 10. Przedstawienie zgłoszonych kandydatów do Rady Osiedla dla rejonu administracyjnego właściwego dla danej części Walnego Zgromadzenia. 
 11. Wybory Rady Nadzorczej i Rady Osiedla dla rejonu administracyjnego właściwego dla danej części Walnego Zgromadzenia. 
 12. D y s k u s j a.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie: 
  • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018r.,
  • przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami z pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni,
  • zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ChSM za 2018r.,
  • zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności ChSM za 2018r. i udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok 2018r.,
  • ustalenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w latach 2019/2020,
  • przyjęcia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz działalności społecznej i oświatowo -  kulturalnej w roku 2019,
  • projektów uchwał wniesionych na podstawie § 43 ust. 6-8 Statutu ChSM.
 14. Ogłoszenie przez Prezydium wyników wyborów do Rady Osiedla dla rejonu administracyjnego właściwego dla danej części Walnego Zgromadzenia.
 15. Publikacja wyników głosowania nad uchwałami i ogłoszenie składu Rady Nadzorczej  na ostatniej 4. części Walnego Zgromadzenia. 
  Wyniki głosowania do Rady Nadzorczej zostaną wpisane do protokołu następnie przekazywanego za pośrednictwem notariusza do komisji wyborczej ostatniej czwartej części Walnego Zgromadzenia celem zsumowania głosów. Wyniki głosowania publikuje się i ogłasza skład Rady Nadzorczej, jako uchwałę podjętą w drodze głosowania tajnego, na 4. części Walnego Zgromadzenia. 
 16. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 17. Zamknięcie obrad.

Części Walnego Zgromadzenia odbędą się:

10.06.2019r. (poniedziałek) godz. 17.00
I część Walnego Zgromadzenia ChSM obejmująca Rejon administracyjny „Żołnierzy Września”,
Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 113,

11.06.2019r. (wtorek) godz. 17.00
II część Walnego Zgromadzenia ChSM obejmująca Rejon administracyjny „Chorzów-Batory”,
Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 113,

12.06.2019r. (środa) godz. 17.00
III część Walnego Zgromadzenia ChSM obejmująca Rejon administracyjny „Centrum”
Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 113,

13.06.2019r. (czwartek) godz. 17.00
IV część Walnego Zgromadzenia ChSM obejmująca Rejon administracyjny „Różana-Gałeczki”,  
Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 113.

 

W obradach mogą wziąć udział członkowie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, których obejmuje odpowiednia część Walnego Zgromadzenia, za okazaniem dowodu tożsamości.

Kandydatów do Rady Nadzorczej należy zgłaszać w terminie do dnia 3.06.2019r. do biura Zarządu Spółdzielni. Zgłoszenie kandydata powinno spełniać warunki określone w § 44 ust. 2 Statutu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Druki niezbędnych oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – www.chsm.com.pl/druki oraz w Dziale Organizacji i Kadr w siedzibie Dyrekcji ChSM (pok. nr 22), przy ul. Kopalnianej 4a w Chorzowie.

Kandydatury do Rady Osiedla należy zgłaszać do Komisji Wyborczej na odpowiedniej części Walnego Zgromadzenia (pkt. 4 porządku obrad).

Sprawozdania i projekty uchwał będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zostaną od 20 maja 2019r. wyłożone w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4a w Chorzowie,  w Dziale Organizacji i Kadr (pok. 22) w poniedziałki, wtorki, czwartki w godz. 730-1400, w środy  w godz. 730-1600 oraz w piątki 730-1200. Członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się z tymi dokumentami. 

Z poważaniem
Zarząd ChSM