WYNIKI OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA 
CHORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W DNIACH 23-26.05.2022r. 

 

Walne Zgromadzenie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej   w dniach 23-26.05.2022r. podjęło uchwały w następujących sprawach:

  • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok,
  • przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami z pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni.
  • zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2021r.,
  • zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2021r.,
  • udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Markowi Koplowi za okres   od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu,
  • udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Piotrowi Zozgórnikowi   za okres od 1 stycznia 2021r. do 31 sierpnia 2021r. z tytułu pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu,
  • udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Łukaszowi Kołodziejowi   za okres od 1 września 2021r. do 31 grudnia 2021r. z tytułu pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu,
  • udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Bartłomiejowi Gockowi   za okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu,
  • ustalenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć   w 2022/2023r.
  • przyjęcia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz działalności społecznej i oświatowo -  kulturalnej na lata 2022-2023,