Dział Przygotowania, Rozliczeń Remontów i Inwestycji

Dział Przygotowania i Rozliczeń Remontów i Inwestycji podlega bezpośrednio Dyrektorowi ds. Technicznych i Eksploa­tacji. Obowiązki kierownika liczącego 3 pracowników działu pełni Grażyna Kula.

W zakresie czynności i obowiązków dział odpowiedzialny jest za całokształt spraw związanych z problematyką re­montów w zasobach Spółdzielni, porząd­kowaniem sytuacji terenowo-prawnej nieruchomości gruntowych, gospodarką materiałową, a w przypadku realizacji budownictwa mieszkaniowego lub garaży za proces inwestycyjny.


W ramach robót remontowych, na podstawie opracowanych przez Admi­nistracje planów remontów, dział przy­gotowuje przetargi na roboty remontowe, w tym m.in. na roboty termomodernizacyjne budynków (docieplenia oraz uciepłownienia - zmiana sposobu ogrzewania), remonty elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, kapitalne remonty dachów, remonty instalacji elektrycznych, gazowych, centralnego ogrzewania i instalacji wodno-kanalizacyjnych, malowanie klatek schodowych, modernizacje dźwigów osobowych, zagospodarowanie terenów osiedlowych (drogi, zieleń, mała architektura), a także przygotowuje umowy z wykonawcami robót, rozliczanie robót remontowych (w tym analizy oraz zbiorcze zestawienia planów remontów oraz wykonanych robót remontowych). 


W realizacji prowadzonych robót termomodernizacyjnych oraz robót, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia budowlanego dział współpracuje z innymi uczestnikami procesu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, tj. m.in. z biurami projektowymi. Wydziałem Architektury, Bu­downictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Chorzów, jako organem właściwym do zatwierdzenia opracowa­nej dokumentacji i wydającym pozwo­lenia budowlane, a także Państwowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego.

Prowadząc działalność związaną z porząd­kowaniem sytuacji terenowo-prawnej nieruchomości gruntowych, dział realizuje zadania zgodnie z przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Aktualnie Chorzowska Spół­dzielnia Miesz­kaniowa posiada uregulowany stan prawno-własnościowy większości swoich nieruchomości, dla których zostały pod­jęte uchwały lub projekty uchwał Zarządu ChSM w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali mieszkalnych lub garaży poszczególnych nieruchomości.

Należy zaznaczyć, że Spółdzielnia w swoich zasobach posiada 189 nieruchomości, w skład których wchodzą budynki mieszkalne, garaże, pawilony handlowe.