Dział Obsługi Prawnej i Windykacji

Dział Obsługi Prawnej i Windykacji w strukturze organizacyjnej podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu. Dział mieści się, na parterze ( windykacja - pokój nr 6) oraz piętrze (radcowie prawni - pokój nr 19) budynku Dyrekcji Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4a. Funkcję kierownika Działu pełni mgr Aleksandra Partyka, która jednocześnie jest radcą prawnym Spółdzielni. Drugim radcą prawnym ChSM jest mgr Piotr Kaźmierczak. W Dziale zatrudnionych jest sześciu pracowników.

Do obowiązków Działu należy m.in.:

w zakresie spraw prawnych 

 • reprezentowanie Spółdzielni w postępowaniach sądowych lub egzekucyjnych oraz przed organami administracji państwowej i samorządowej w sprawach, w których Spółdzielnia jest stroną;
 • opiniowanie i parafowanie umów oraz pism dot. zaciągania przez Spółdzielnię zobowiązań; 
 • obsługa zebrań organów samorządowych Spółdzielni;
 • dopełnianie innych obowiązków wynikających z ustawy o radcach prawnych – Radca prawny Spółdzielni w ramach czasu pracy poza rozprawami w sądach może udzielać Członkom informacji w sprawach związanych z ich stanem prawnym związanym z członkostwem w Spółdzielni oraz z ich uprawnieniami i obowiązkami wynikającymi z faktu posiadanych przez nich praw do lokali;
 • sporządzanie wniosków do komornika celem egzekucji należności w zakresie spraw związanych z lokalami użytkowymi;
 • współudział w sporządzaniu lub zmianie przepisów wewnętrznych i uchwał organów samorządowych Spółdzielni;
 • sporządzaniu wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego.

b) w zakresie spraw windykacyjnych

 • bieżąca analiza zaległości oraz monitorowanie zadłużenia z tytułu wykonywanych przez Spółdzielnię usług na rzecz mieszkańców oraz z tytułu rozrachunków z odbiorcami;
 • monitorowanie i egzekwowanie należności z tytułu zaległości czynszowych w zakresie lokali mieszkalnych, garaży, lokali mieszkalnych wspólnoty mieszkaniowej oraz  z tytułu sprzedaży pozostałej;
 • sporządzanie i wysyłanie wezwań przedsądowych do dłużników z tytułu opłat za lokale mieszkalne, garaże, lokale mieszkalne wspólnoty mieszkaniowej oraz z tytułu sprzedaży pozostałej;
 • kompletowania akt spraw spornych dla zaległości w opłatach w zakresie lokali mieszkalnych, garaży oraz z tytułu sprzedaży pozostałej w celu skierowania danej sprawy na drogę postępowania sądowego; 
 • ewidencja ugód wraz z kontrolą terminowości spłat;
 • sporządzanie dokumentów księgowych w zakresie windykacji;
 • kontrola wpłat dotyczących zaległości spornych i zasądzonych w zakresie lokali mieszkalnych, garaży lokali mieszkalnych wspólnoty mieszkaniowej oraz sprzedaży pozostałej;
 • rozliczanie spłaconych spraw dotyczących lokali mieszkalnych, garaży lokali mieszkalnych wspólnoty mieszkaniowej oraz sprzedaży pozostałej;
 • przygotowywanie wniosków do komornika celem rozpoczęcia egzekucji należności w zakresie spraw związanych z lokalami mieszkalnymi  i garażami;
 • monitorowanie wywiązywania się dłużników z zawartych ugód na Komisji Organizacyjno-Samorządowej; 
 • przygotowywanie wykazów dłużników do zewnętrznych firm windykacyjnych; sporządzanie miesięcznych wykazów wpłat dotyczących zaległości w opłatach za lokal mieszkalny skierowany do zewnętrznej firmy windykacyjnej;
 • obsługa mieszkańców w zakresie spraw windykacyjnych;
 • sporządzanie wniosków do Krajowego Rejestru Długów o wpis i o wykreślenie.