Dział Organizacji i Kadr

Dział Organizacji i Kadr wypełnia całokształt zadań kadrowych, a także zajmuje się szerokim zakresem różnego rodzaju spraw organizacyjnych, które zapewniają codzienną działalność Spółdzielni i koordynują pracę poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Zgodnie ze strukturą organizacyjną Dział Organizacji i Kadr podlega Dyrektorowi Naczelnemu Spółdzielni. Kierownikiem Działu jest Marcin Wielosik.

W dużym zakładzie pracy jakim jest Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, na chwilę obecną zatrudniająca 127 pracowników, realizacja zadań kadrowych siłą rzeczy zajmuje wiele miejsca. Jak każdy pracodawca, tak i Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, jest obowiązana do przestrzegania Kodeksu pracy i innych aktów normatywnych regulujących zatrudnienie pracowników. Zadaniem Działu Organizacji i Kadr w zakresie spraw kadrowych jest więc m.in. nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę, rejestrowanie ofert pracy, prowadzenie akt osobowych pracowników, realizowanie uprawnień pracowniczych, ewidencja czasu pracy, sprawy dotyczące urlopów wypoczynkowych, sprawy emerytalno-rentowe, projektowanie i realizowanie postanowień wewnętrznych aktów normatywnych prawa pracy jak Zakładowy Układ Zbiorowy i regulamin pracy, współpraca ze związkami zawodowymi. Dział Organizacji i Kadr uczestniczy w kształtowaniu polityki kadrowej Spółdzielni, kieruje pracowników na szkolenia, odpowiada za posiadanie przez pracowników niezbędnych do pracy uprawnień, nadzoruje przestrzeganie dyscypliny pracy.   Przy procesie rekrutacji pracowników Dział współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Chorzowie. Za sprawy kadrowe odpowiedzialny jest bezpośrednio kierownik Działu – Marcin Wielosik, który realizuje je we współpracy z p. Alicją Aksamską.

Działalność organizacyjna Działu odbywa się na wielu płaszczyznach. I tak mieszkańcy naszej Spółdzielni najczęściej mają się okazję z nią zetknąć kontaktując się z sekretariatem, który prowadzi p. Aleksandra Piechota. W Dziale Organizacji i Kadr członkowie naszej Spółdzielni mogą się zaznajamiać z dokumentami na których oparta jest działalność Spółdzielni m.in. statutem, regulaminami wewnętrznymi, a także uchwałami bądź protokołami z obrad organów samorządowych. Dział Organizacji i Kadr odpowiada także za przygotowanie  kolejnych wydań „Wiadomości Spółdzielczych” oraz współpracuje przy redagowaniu strony internetowej www.chsm.com.pl

Organizacja wszystkich imprez sportowych, kulturalnych bądź okolicznościowych dla członków ChSM i ich rodzin, firmowanych przez Spółdzielnię, jest koordynowana przez p. Bożenę Kos. Podobnie działalność Klubu ChSM "Pokolenie" przy ul. Młodzieżowej 29, którego kierownikiem jest p. Ireneusz Warta jest nadzorowana przez kierownika Działu Organizacji i Kadr.

Poza wypełnianiem powyżej wymienionych zadań, które są widoczne dla członków naszej Spółdzielni, w obszarze obowiązków Działu pozostają sprawy organizacyjne zapewniające jej codzienną pracę, które mogą nie być już tak bardzo „uchwytne” dla mieszkańców. Można więc tu wymienić obsługę organów samorządowych Spółdzielni: Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i jej Komisji, Zarządu, która polega m.in na organizacji posiedzeń tych organów i protokołowaniu ich obrad. W sferze zadań Działu pozostaje także prowadzenie rejestrów uchwał i protokołów organów Spółdzielni, korespondencji adresowanej do organów Spółdzielni. Dział Organizacji i Kadr zajmuje się także całokształtem zabezpieczenia odpowiednich warunków pracy pracownikom Spółdzielni, począwszy od urządzenia i wyposażenia biur na zapewnieniu odpowiednich warunków sanitarnych kończąc. Sprawami kontroli wewnętrznej zajmuje się p. Agnieszka Mikołajec. W dzisiejszej rzeczywistości żaden, choćby najmniejszy podmiot gospodarczy, nie obejdzie się w swojej działalności bez komputerów i informatyki, za tą stronę działalności odpowiada administrator sieci informatycznej ChSM – p. Marcin Koleszko.

Z uwagi na poruszanie się po wielu obszarach działalności praca w Dziale Organizacji i Kadr nie należy do łatwych, wymaga szybkiej orientacji, niejednokrotnie umiejętności znalezienia się w trudnych sytuacjach, tym niemniej poprzez swoją różnorodność jest niezwykle interesująca i sprawia wiele satysfakcji.

 

Z Działem Organizacji i Kadr można kontaktować się w godzinach pracy Spółdzielni – nr telefonu (32 349-66-56).