Dział Członkowsko-Mieszkaniowy

W Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym zatrudnionych jest 4 pracowników.  Kierownikiem działu jest Anna Kowalska. Dział podlega bezpośrednio Dyrektorowi Naczelnemu Spółdzielni. Dział zajmuje się całokształtem spraw związanych z członkostwem w Spółdzielni oraz tytułami prawnymi do lokali mieszkalnych, garaży  i lokali użytkowych.

Dział Członkowsko-Mieszkaniowy to przede wszystkim bezpośredni kontakt z osobami ubiegającymi się o członkostwo jak i tymi, którzy członkami Spółdzielni już są. Dział zajmuje się obsługą interesantów w zakresie spraw członkowskich począwszy od przystąpienia do Spółdzielni aż do momentu ustania członkostwa.

To tutaj w pierwszej kolejności trafiają osoby, które nabyły prawa do lokali mieszkalnych i garaży, osoby zainteresowane najmem lokali użytkowych. W Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym uzyskać można informacje (także telefonicznie) o sposobie podziału prawa do lokalu po rozwodzie, zniesienia współwłasności prawa do lokalu czy też uzyskania prawa do lokalu po śmierci członka Spółdzielni.

Pracownicy działu odpowiedzialni są za przygotowanie i przedkładanie Zarządowi dokumentów dotyczących uzyskania i utraty praw członkowskich w ChSM, przekształcenia praw do lokali, zamiany mieszkań, umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokali, wypowiedzenia członkostwa, uchwał w sprawie skreślenia z rejestru członków itp., a następnie powiadomienie zainteresowanych o decyzjach podjętych przez Zarząd.

Dział Członkowsko-Mieszkaniowy prowadzi rejestry członków Spółdzielni, rejestry umów o ustanowienie praw do lokali, rejestry zawartych umów ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokali, rejestry użytkowników garaży, a także ewidencję właścicieli mieszkań i garaży nie będących członkami i w tym zakresie odpowiedzialny jest za przygotowanie danych do sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni.

Pracownicy działu przygotowują i przeprowadzają procedurę przetargową na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych. W tym zakresie współpracują z rzeczoznawcami majątkowymi, sporządzającymi wyceny mieszkań. Informują o wolnych lokalach mieszkalnych, poprzez zamieszczanie danych na tablicach ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4a oraz w administracjach osiedlowych, a także na stronie internetowej www.chsm.com.pl , a następnie przyjmują oferty dotyczące ich nabycia. Osoby spoza tej grupy, które w wyznaczonym terminie złożyły oferty nabycia lokali mieszkalnych, zapraszane są do wzięcia udziału w przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu o który się ubiegają. Pracownicy działu przygotowują dokumentację niezbędną do przeprowadzenia przetargu; są również członkami komisji przetargowej. Część mieszkań jakimi Spółdzielnia dysponuje, to mieszkania odzyskane w wyniku m in. przeprowadzonych eksmisji.

W tym zakresie dział współpracuje z Wydziałem Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Chorzów w celu zabezpieczenia dla osób eksmitowanych lokali socjalnych lub tymczasowych.

Do zakresu czynności Działu Członkowsko-Mieszkaniowego należy obsługa najemców lokali użytkowych Spółdzielni. W tym zakresie zajmuje się m in. sporządzaniem umów najmu, dzierżawy, ich wypowiadaniem, wydawaniem zgód na sprzedaż napojów alkoholowych itp. 

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych obowiązująca od dnia 9.09.2017r. spowodowała spore zmiany w zakresie członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych polegające na tym, iż spora grupa osób uzyskała członkostwo z mocy prawa, a inna grupa osób automatycznie z dnia na dzień została wykreślona z rejestru członków. W konsekwencji mamy do czynienia ze sporymi zmianami w rejestrze członków Spółdzielni, wynikającymi z aktualnego statusu praw do lokali spółdzielczych w każdym, indywidualnym przypadku dotyczącym każdego lokalu z osobna. Dział Członkowsko-Mieszkaniowy ChSM weryfikuje i aktualizuje uprawnienia członkowskie pod kątem nowelizacji ustawy. Z uwagi jednakże na to, że Spółdzielnia nie w każdym przypadku posiada informację o zmianach uprawnień do lokali, wynikających m.in. najczęściej z tytułu rozwodów, zgonów czy spadków, prosimy tą drogą osoby, które uzyskały prawa do lokali mieszkalnych o zgłaszanie takich okoliczności do Działu Członkowsko-Mieszkaniowego ChSM, także z dbałości własne interesy. Przekazanie takich informacji Działowi Członkowsko-Mieszkaniowemu pozwoli na potwierdzenie nabycia członkostwa i aktualizację Rejestru Członków.