Dział Inspektorów Nadzoru

Ustawa „Prawo Budowlane” nakłada na Zarząd Spółdzielni obowiązek szczególnej dbałości o posiadane nieruchomości i ich otoczenie. Dla utrzymania w należytym stanie technicznym całej infrastruktury mieszkaniowej Spółdzielnia korzysta z wiedzy i doświadczenia osób posiadających stosowne uprawnienia budowlane. 

Zgodnie ze strukturą organizacyjną Dział Inspektorów Nadzoru podlega Dyrektorowi ds. Technicznych ChSM. 

Kierownikiem działu Inspektorów Nadzoru jest mgr inż. Bożena Hamela.

Inspektorzy nadzoru zapewniają obsługę techniczną poszczególnych administracji.

Dla Administracji Osiedla „Żołnierzy Września” są to: Aleksander Bołociuch, mgr inż. Łukasz Bienek.

Dla Administracji Osiedla „Chorzów Batory” :  inż. Mariusz Mikołajec.

Dla Administracji Osiedla „Centrum” : inż. Mariusz Mikołajec.

Dla Administracji Osiedla „Różana – Gałeczki” :  Jan Krupa, mgr inż. Łukasz Bienek.

Inspektorem nadzoru ds. dźwigów dla wszystkich administracji jest Sławomir Korolczuk, a inspektorem ds. elektrycznych - mgr inż. Eugeniusz Bielecki.

Do obowiązków pracowników zespołu inspektorów nadzoru należą roczne i pięcioletnie przeglądy stanu technicznego budynków (stanu konstrukcji, ścian, dachów, schodów, elewacji, instalacji sanitarnych, elektrycznych, dźwigów oraz otoczenia budynku), uczestnictwo w komisjach przetargowych i negocjacyjnych na roboty remontowe oraz weryfikacja ofert, udział w wizjach lokalnych wynikających z awarii w mieszkaniach i budynkach, udział w komisjach odbiorowych robót, rozliczenie robót remontowych i awaryjnych, zapoznawanie się na bieżąco z umowami o wykonanie robót budowlanych i dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Działania pracowników Działu Inspektorów Nadzoru mają na celu dbanie o jakość zasobów ChSM.