Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi (GZM) w strukturze organizacyjnej podlega bezpośrednio dyrektorowi ds. technicznych i eksploatacji inż. Piotrowi Zozgórnikowi. Dział mieści się w budynku przy ul. Lompy 11. W dziale zatrudnione są trzy osoby, obowiązki kierownika działu pełni mgr Piotr Łazikiewicz,

Do obowiązków działu należy m.in. :

 • przygotowywanie materiałów na Komisję GZM Rady Nadzorczej oraz obsługa tej Komisji,
 • koordynacja i nadzór nad działalnością administracji osiedlowych,
 • koordynowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej zasobów,
 • koordynowanie działań w zakresie utrzymania zasobów w należytym stanie technicznym,
 • opracowanie i wdrażanie programów modernizacji zasobów, 
 • pozyskiwanie dotacji do zadań związanych z uciepłownieniem budynków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • współpraca z Urzędem Miasta Chorzów m.in. w zakresie programu „Bezpieczne Miasto”, „Akcja Zima”,
 • nadzór nad prawidłową dostawą ciepła, opracowywanie programów termomodernizacyjnych i oszczędnościowych,
 • minimalizowanie kosztów eksploatacyjnych i remontowych,
 • koordynowanie działań w zakresie eksploatacji i remontów budynków,
 • współpraca z właściwymi jednostkami w zakresie dostawy mediów energetycznych i świadczonych usług komunalnych,
 • współpraca przy opracowywaniu planów rocznych dla robót remontowych i modernizacyjnych,
 • współpraca z jednostkami w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
 • koordynowanie obsługi związanej z dostarczaniem sygnału telewizji kablowej i internetu,
 • podejmowanie działań interwencyjnych