Dział Opłat

Dział Opłat podlega bezpośrednio Dyrektorowi ds. Ekonomicznych. Kierownikiem liczącego 6 pracowników działu jest Bożena Ściebura.

Do obowiązków działu należy comiesięczne naliczanie należności z tytułu opłat za lokale oraz sporządzanie dowodów księgowych zgodnie z obowiązującym planem kont.

Dział Opłat na bieżąco rozksięgowuje wpłaty dokonane przez lokatorów oraz wprowadza korekty do naliczeń zgodnie z otrzymaną dokumentacją z działu Członkowsko – Mieszkaniowego i Administracji Osiedlowych, tj. aktualizacja danych związanych ze zmianą osób, zmianą użytkownika w drodze sprzedaży lub zamiany mieszkania, wyodrębnieniem mieszkania lub garażu, legalizacją liczników wody, na podstawie których przeprowadzane jest  rozliczenie wody.

Na koniec miesiąca dział dokonuje analizy zaległości w opłatach, sporządza wydruki, wysyła monity zaległości. W sprawie zadłużenia ściśle współpracuje z Komisją Organizacyjno - Samorządowej Rady Nadzorczej. Na posiedzenie KOS zapraszani są dłużnicy, z którymi spisujemy zobowiązanie spłaty zaległości w określonych ratach. 

W celu odzyskania należności z tytułu nieregulowania opłat Spółdzielnia współpracuje z firmami windykacyjnymi.

Z analiz przeprowadzanych co miesiąc wynika, że około 30% zaległości bieżących stanowią zaległości jednomiesięczne (opłaty, które wpływają na nasze konto w pierwszych dniach następnego miesiąca).

Prosimy lokatorów, aby terminowo dokonywali wpłat do 20-go każdego miesiąca, a w naszych kasach do końca miesiąca.

Do zakresu obowiązków działu opłat należy również:

  • rozliczanie kosztów zużycia za zimną wodę, kanalizację  oraz podgrzanie w terminie marzec i wrzesień każdego roku;
  • rozksięgowanie kosztów za centralne ogrzewanie zgodnie z dokumentacją przekazaną przez Firmy rozliczające w terminie czerwiec i wrzesień każdego roku;
  • rozliczanie kosztów gazu w budynkach wyposażonych we wspólny gazomierz w terminie czerwiec i grudzień każdego roku.

Istnieje możliwość sprawdzenia swojego faktycznego stanu konta opłat za zajmowany lokal drogą telefoniczną - po wcześniejszym osobistym założeniu hasła w Dziale Opłat lub poprzez serwis e-bok.

W Dziale Opłat potwierdzamy wnioski o dofinansowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej. Zgodnie z Uchwałą o dodatkach mieszkaniowych lokator, którego dochód na osobę w gospodarstwie jednoosobowym wynosi brutto 1925,00 zł lub wieloosobowym – 1375,00 zł brutto może ubiegać się o dofinansowanie do opłat za lokal. Korzystając z okazji prosimy mieszkańców będących w trudnej sytuacji materialnej o skorzystanie z tej formy pomocy. Osoby posiadające dodatek mieszkaniowy mogą również ubiegać się o dodatek energetyczny.

W Dziale Opłat można również zawrzeć umowę ubezpieczenia mieszkania w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Uniqa. Firma ta zapewnia kompleksowe ubezpieczenie mieszkania już za 10 zł miesięcznie.