Dział Ekonomiczny

Dział Ekonomiczny w strukturze organizacyjnej podlega bezpośrednio Dyrektorowi ds. Ekonomicznych. W dziale zatrudnionych jest 5 pracowników, a funkcję kierownika pełni Irena Kołodziej.

Zakres czynności i obowiązków pracowników  jest bardzo szeroki  dzięki czemu praca w dziale jest ciekawa i pozwala na zobrazowanie działalności całej Spółdzielni. Oparta jest na bieżącej współpracy ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi oraz z administracjami osiedlowymi.

Aby Spółdzielnia mogła  w sposób rzetelny wykonywać zadania z zakresu zarządzania zasobami niezbędne jest oparcie działalności na planie gospodarczo – finansowym. I tak jesienią każdego roku prowadzone są obliczenia pozwalające określić przewidywane wyniki na koniec roku wszystkich działalności Spółdzielni, co jest elementem wstępnym do opracowania planów na rok następny. Konstrukcja planów działalności gospodarczo – finansowej wymaga szerokiej wiedzy i wnikliwości zarówno do określenia kosztów przewidzianych do poniesienia w roku planowanym, jak również określenia wpływów na ich pokrycie, a co za tym idzie sporządzeniem przez pracowników działu kalkulacji poszczególnych stawek opłat za lokale mieszkalne, handlowo – usługowe, pomieszczenia przynależne i garaże. Czynności te związane są z bieżącą ewidencją eksploatowanych powierzchni, która  również prowadzona jest w dziale.

Przez cały rok ewidencjonowane są analitycznie  wszystkie ponoszone koszty, co pozwala  na bieżącą kontrolę działalności. Oprócz tego kwartalnie przygotowuje się zestawienia zbiorcze  o wynikach działalności Spółdzielni  przedkładane  Komisji Rewizyjnej, której obsługa leży w gestii działu, a następnie Radzie Nadzorczej. W dziale ekonomicznym opracowywane są również sprawozdania statystyczne oraz umowy z dostawcami mediów. Pracownicy działu odpowiedzialni są  za rozliczenia podatku od towarów i usług VAT z Urzędem Skarbowym i podatku od nieruchomości, który odprowadzany jest do Urzędu Miasta. Co miesiąc sporządzane są  deklaracje podatkowe w tym zakresie.

Ponadto przez  ręce pracowników działu przechodzą  setki faktur i to nie tylko do zaksięgowania lecz także do sprawdzenia i przeanalizowania ich pod względem merytorycznym, a mianowicie są to faktury za dostawę wody i odprowadzenie ścieków, energii cieplnej dostarczanej do naszych mieszkań, energii elektrycznej do oświetlenia pomieszczeń wspólnych, gazu do budynków wyposażonych w zbiorcze gazomierze i do kotłowni gazowych, za wywóz nieczystości stałych. Dla wszystkich tych mediów prowadzona jest rejestracja ilościowo - wartościowa.

Od czasu wprowadzenia urządzeń wskaźnikowych jakimi są podzielniki kosztów centralnego ogrzewania w dziale ekonomicznym prowadzone są wszelkie czynności, których efektem końcowym jest rozliczenie kosztów ciepła. Polegają one  na ustaleniu harmonogramu odczytów podzielników, zestawieniu kosztów poniesionych zgodnie z fakturami za zakup ciepła dla jednostek rozliczeniowych, zliczeniu ilości zakupionych GJ, podaniu wysokości opłat zaliczkowych za centralne ogrzewanie w okresie rozliczeniowym, a następnie na sprawdzeniu prawidłowości dokonanych rozliczeń indywidualnych przez firmy. Udzielamy bezpośrednich wyjaśnień na zapytania lokatorów odnośnie systemu rozliczeniowego, a także prowadzimy korespondencję w zakresie złożonych reklamacji.

Analizy szczegółowe dotyczące zużytego ciepła w sezonie grzewczym jak i prowadzony na bieżąco program termomodernizacji pozwalają na opracowanie materiałów do zmiany zapotrzebowania ciepła.

Do obowiązków pracowników działu należy także przygotowywanie danych do rozliczenia kosztów centralnie podgrzanej wody oraz gazu zużytego w budynkach wyposażonych w zbiorcze gazomierze. Szczególnym zadaniem jest kontrolowanie różnic wynikających z rozliczenia zakupu wody i odprowadzenia ścieków powstałych  między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody. Wystawiamy również faktury za legalizację wodomierzy.

Od kilku lat Spółdzielnia prowadzi zarząd nieruchomością wspólną Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gagarina 3-9. Co roku sporządzam sprawozdanie z utrzymania nieruchomości wspólnej i opracowuję plan na rok następny oraz uczestniczę w zebraniu wspólnoty, co w znacznym stopniu ułatwia mi posiadana licencja zawodowa zarządcy nieruchomości – dodaje Irena Kołodziej.

Mamy nadzieję, że wszelkie informacje i wyjaśnienia udzielane w dziale ekonomicznym są pomocne  dla naszych mieszkańców zarówno w zakresie rozliczania kosztów ciepła jak i typowych zagadnień ekonomicznych – podsumowuje