Rozdział I

Kwalifikacja uczestników półkolonii w Klubie ChSM „POKOLENIE”

 1. Organizatorem półkolonii w Klubie ChSM „Pokolenie” jest Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa.
 2. Półkolonie odbywają się:
  a)    podczas letniej przerwy wakacyjnej – w ramach 3 turnusów, z których każdy z nich  trwa 2 tygodnie,
  b)    podczas ferii zimowych – w ramach 2 turnusów, z których każdy z nich trwa  1 tydzień.
 3. Ogłoszenia o naborze na półkolonie publikowane są w „Wiadomościach Spółdzielczych” i na stronie internetowej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 4. Uczestnikami zajęć mogą być dzieci (6-13 lat), zgłoszone przez członków Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zgodnie z oświadczeniem (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu), stale z nimi zamieszkujące.
 5. Zgłoszenia na półkolonie należy dokonywać osobiście w Klubie ChSM „Pokolenie”,   w terminie wskazanym w ogłoszeniu. W momencie zgłoszenia i zamieszczenia uczestnika na wstępnej liście kwalifikacyjnej kierownik Klubu „Pokolenie” wydaje druk karty kwalifikacyjnej.
 6. O zakwalifikowaniu uczestnika na półkolonie decyduje kierownik Klubu „Pokolenie”, po przeprowadzeniu weryfikacji zgłoszenia zgodnie z pkt. 4. Pierwszeństwo w kwalifikacji na półkolonie mają dzieci do lat 10 oraz dzieci, które nie brały udziału w poprzedniej edycji półkolonii.
 7. Członek Spółdzielni zgłaszający dziecko do udziału w półkoloniach, po jego umieszczeniu na wstępnej liście kwalifikacyjnej zobowiązany jest wnieść opłatę   w wysokości 150 zł./za tydzień udziału w turnusie półkolonijnym w kasie Administracji ChSM, siedzibie Zarządu lub na konto:  09 1020 2368 0000 2002 0022 8445, najpóźniej 14 dni po otrzymaniu od kierownika Klubu „Pokolenie” do wypełnienia druku karty kwalifikacyjnej, o której mowa w pkt. 8 niniejszego rozdziału. 
 8. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie karty kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii (wzór kary kwalifikacyjnej stanowi załącznik  nr 2 do regulaminu) oraz dostarczenie jej do Klubu ChSM „Pokolenie” w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni po otrzymaniu od kierownika Klubu „Pokolenie” do wypełnienia druku karty kwalifikacyjnej. Do wypełnionej karty kwalifikacyjnej należy dołączyć dowód wpłaty lub potwierdzenie przelewu.
 9. W przypadku dostarczenia karty kwalifikacyjnej z brakami rodzic/opiekun prawny zostanie wezwany do jej uzupełnienia telefonicznie na numer telefonu podany   w zgłoszeniu w terminie 3 dni roboczych. Po upływie terminu braki w dokumentacji powodują nie zakwalifikowanie dziecka na półkolonie. Pracownik Klubu sporządza adnotację na karcie zgłoszeniowej i powiadamia o wolnym miejscu osobę z listy rezerwowej.
 10. W przypadku większej ilości chętnych niż miejsc na półkoloniach organizator sporządza listę rezerwową. 
 11. W karcie kwalifikacyjnej Członek Spółdzielni zgłaszający dziecko ma obowiązek wpisać wszystkie informacje o stanie zdrowia, zachowaniu oraz specjalnych potrzebach uczestnika.

Rozdział II

Przebieg i organizacja zajęć

 1. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 6:45 do godz. 16:00.
  Godziny pozostawania pod opieką wychowawców mogą ulec zmianie w przypadku organizacji wycieczek. W takich przypadkach rodzice/opiekunowie uczestnika prawni zostaną poinformowani o zmianie godzin zajęć poprzez wywieszenie harmonogramu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Klubu ChSM „Pokolenie”.
 2. Uczestnicy powinni być przyprowadzani i odbierani z Klubu ChSM „Pokolenie” punktualnie, wyłącznie przez osoby wskazane w karcie kwalifikacyjnej.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni są odpowiedzialni za zapewnienie opieki uczestnikowi półkolonii w drodze na zajęcia i po ich zakończeniu.
 4. W przypadku zgody na samodzielny powrót uczestnika do domu rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do złożenia odpowiedniego oświadczenia w tym zakresie znajdującego się w karcie kwalifikacyjnej.
 5. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:
  a)    wypoczynku zgodnego z programem półkolonii,
  b)    uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas turnusu;
  c)    trzech posiłków dziennie składających się z I śniadania, II śniadania i obiadu jednodaniowego – a w przypadku wycieczek całodniowych zestawu zawierającego suchy prowiant i napoje, zapewnianych przez firmę cateringową.
  d)    korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii;
 6. Uczestnicy mają obowiązek:
  a)    podporządkować się poleceniom wychowawcy i kierownika półkolonii;
  b)    przestrzegać ramowego harmonogramu dnia;
  c)    brać udział w realizacji programu półkolonii;
  d)    zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość;
  e)    odnosić się z szacunkiem do kolegów, wychowawcy i samego siebie;
  f)    szanować mienie i pomoce dydaktyczne Klubu ChSM „Pokolenie”;
  g)    kulturalnie zachowywać się podczas posiłków;
  h)    przestrzegać zasad poruszania się po drogach;
  i)    przestrzegania powszechnie stosowanych zasad obowiązujących w miejscach publicznych;
  j)    posiadać obuwie zmienne.
 7. Podczas zajęć uczestników obowiązuje zakaz:
  a) oddalania się od grupy oraz poza teren półkolonii bez zgody wychowawcy;
  b) naruszania zasad przyjętych powszechnie norm zachowania wobec wychowawców i innych uczestników.
 8. Organizatorzy mają prawo do skreślenia uczestnika z listy uczestników, bez zwrotu należności za niewykorzystaną część turnusu, w przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa w zajęciach, w szczególności w sytuacji obowiązków określonych    w pkt. 3 niniejszego rozdziału.
 9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w półkoloniach, także z przyczyn niezależnych od uczestnika (np. choroby), wniesiona opłata za udział w turnusie półkolonijnym nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem sytuacji, gdy nieobecność dziecka będzie zgłoszona najpóźniej na 5 dni  przed rozpoczęciem turnusu.
 10. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody związane z utratą lub zniszczeniem wartościowych przedmiotów przyniesionych przez uczestników na zajęcia.
 11. W przypadku nadużywania powyższych urządzeń przez uczestników, wychowawca ma prawo zabrać je na czas trwania zajęć i oddania ich dopiero po zakończeniu.
 12. Za szkody powstałe z winy uczestników podczas trwania zajęć odpowiedzialność materialną ponoszą ich rodzice/opiekunowie prawni.

Regulamin został przyjęty uchwałą nr 374/19 Zarządu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 17 października 2019r., z mocą obowiązującą od dnia podjęcia uchwały.